Obavijest o prestanku rada časopisa Rauche

Poštovani kolege i suradnici!
Ovim putem Vas obaviještavamo da je časopis Rauche prestao s radom u 2017. godini nakon obajve osmog izdanja, koje je ujedno bilo i posljednje. Želimo uputiti zahvalu svima koji su sudjelovali u dosadašnjem radu časopisa a posebno uredništvu, autorima, stručnim suradnicima kao i svima koji su na bilo koji način bili uključeni u ovaj projekt. Web stranica će i dalje biti dostupna s postojećim sadržajem i člancima koji se mogu besplatno preuzeti.
Želimo svima puno uspjeha u daljnjem radu.

Sestrinska profesionalna autonomija unutar zdravstvenog tima

Sažetak

CILJ:Utvrditi da li postoje razlike u stavovima medicinskih sestara, ljekara, magistranata sestrinstva i pacijenata o sestrinskoj profesionalnoj autonomiji unutar zdravstvenog tima.

METODE: Deskriptivna analitička studija je provedena među medicinskim sestrama i ljekarima zaposlenim u tri javne zdravstvene ustanove, te među studentima master studija sestrinstva i među bolničkim i vanbolničkim pacijentima. Za istraživanje je bio formiran anonimni anketni upitnik. Korištena je metoda skupovnog slučajnog uzorkovanja, te su ispitanici podijeljeni u četiri grupe: medicinske sestre, ljekari, studenti master studija sestrinstva i pacijenti. Ispitanici su odabrani metodom jednostavnog slučajnog uzorkovanja. Istraživanje je obuhvatilo 180 ispitanika, po 50 ispitanika iz grupa medicinskih sestara, ljekara i pacijenata, te 30 studenata master studija sestrinstva.

REZULTATI: Od 180 ispitanika, 67 (37,2%) su bili muškarci; najviše ispitanika je bilo iz dobne skupine 41-60 godina, 76 (42,2%). Devet (18%) medicinskih sestara, 14 (28%) ljekara, te 3 (10%) magistranata sestrinstva rade na rukovodećem radnom mjestu. Od ukupnog broja, 39 (78%) medicinskih sestara, 35 (70%) ljekara, 24 (80%) magistranata sestrinstva, te 42 (84%) pacijenata izjavili su da medicinske sestre nemaju slobodu u donošenju odluka u svom radu. Razlike u stavovima između grupa ispitanika bile su statistički signifikantne obzirom na ljekarske upute kao apsolutni autoritet nad sestrinskim djelokrugom rada (p<0,005), kao i mogućnost da medicinske sestre budu na rukovodećim mjestima u zdravstvenim ustanovama i ministarstvima zdravstva (p<0,005).

ZAKLJUČAK: Ustanovljena je različitost u stavovima medicinskih sestara, studenata master studija sestrinstva i ljekara prema sestrinskoj profesionalnoj autonomiji. Suprotno mišljenju ljekara i pacijenata, medicinske sestre smatraju da nemaju profesionalnu autonomiju unutar zdravstvenog tima.

KLJUČNE RIJEČI: sestrinstvo, profesionalna autonomija, sestrinsko upravljanje Nastavi čitati Sestrinska profesionalna autonomija unutar zdravstvenog tima

Istraživanje bolničkih bakterijskih sojeva infekcije / kolonizacije kod pacijenata hospitaliziranih u jedinicama intenzivne njege hirurškog i internističkog tipa u UKC Sarajevo

Sažetak

UVOD: Bolnička(nozokomijalna,intrahospitalna,kućna) infekcija je infekcija nastala kod bolesnika i osoblja u bolnici ili nekoj zdravstvenoj ustanovi.

CILJ RADA: bio je istraživanje bolničkih bakterijskih sojeva infekcije /kolonizacije kod pacijenata hospitaliziranih u jedinicama intenzivne njege hirurškog i internističkog tipa u KCU Sarajevo.

METODE RADA: Istraživanje je bilo deskriptivno retrospektivna analiza već postojećih podataka u periodu od dvije godine od 01.01.2012.-31.12.2013..Istraživanjem je obuhvaćeno 174 bolesnika hospitalizirani u Jedinicama intenzivne njege internih i hirurških odjela/klinika Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

REZULTATI RADA: Od 174 ispitanika 152/174 ili 87,4% su bolničke infekcije koje su klinički i mikrobiološki dokazane i 22/174 ili 12% kolonizata.Incidenca bolničkih infekcija u internističkim intenzivnim njegama je 12,3% a u hirurškim 13%.

Izolovani uzročnici:MRSA S.aureus 41(24%),Acinetobacter baumannii MDR 35(20%,Klebsiella pneumoniae ESBL 24(14%),Serratia marcensens ESBL 20(11%),Clostridium difficilae 16(9%),Staphylococcus epidermis 8(6%) Pseudomonas aeruginosa 6(3%),Enterococcus fecalis 6(3%), Enterobacter cloace ESBL 5(3%),Eschrichia coli ESBL 3(2%), Influenza H1N1 3(2%),Pseudomonas mantophilia3(2%), Clostridium freundi ESBL 4 (2%).

ZAKLJUČAK: Problem infekcija povezanih sa zdravstvenom zaštitom mora se shvatiti kao globalni problem koji ne poznaje državne granice.Borbi protiv infekcija povezanih sa zdravstvenom zaštitom treba pristupiti dugoročno i multidisciplinarno, prateći dinamiku mjenjanja mikroorganizama te nove mogućnosti i saznanja o primjeni postojećih ili eventualno novih metoda prevencije i kontrole.

KLJUČNE RIJEČI: bolničke infekcije,uzročnici,rizični faktori,preventivno medicinska zaštita Nastavi čitati Istraživanje bolničkih bakterijskih sojeva infekcije / kolonizacije kod pacijenata hospitaliziranih u jedinicama intenzivne njege hirurškog i internističkog tipa u UKC Sarajevo

Fenotipske metode u detekciji karbapenemaza kod bolničkih izolata Acinetobacter Baumannii

Sažetak

UVOD: Klinički značaj enzima karbapenemaza ogleda se u njihovoj sposobnosti hidrolize karbapenema, zbog čega bakterije koje ih proizvode razvijaju otpornost na ovu podskupinu β – laktamskih antibiotika širokog spektra, kao i na većinu ostalih pripadnika iste skupine (penicilini, cefalosporini). Za dokazivanje karbapenemaza producirajućih sojeva u mikrobiološkom laboratoriju koriste se klasične fenotipske metode zasnovane na kultivaciji, nakon čega je neophodno potvrditi produkciju enzima primjenom potvrdnih (fenotipskih i/ili molekularnih) metoda.

CILJEVI ISTRAŽIVANJA: Ispitati fenotipske osobine bolničkih izolata Acinetobacter baumannii: odrediti rezistotip ispitivanih sojeva; ispitati prisustvo karbapenemaza kod ispitivanih sojeva; utvrditi distribuciju izolata po uzorcima i klinikama; ispitati postojanje korezistencije bolničkih sojeva Acinetobacter baumannii na ostala antimikrobna sredstva; izgraditi algoritam detekcije karbapenemaza kod bolničkih sojeva Acinetobacter baumannii u laboratorijskoj praksi.

MATERIJAL I METODE RADA: Istraživanje je obavljeno retrospektivno – prospektivno. Studija je obuhvatila period od 01.01.2014 – 31.05.2015. godine. Istraživanjem su obuhvaćena 53 izolata Acinetobacter baumannii koji su pokazali rezistenciju na karbapeneme. Izolacija i identifikacija Acinetobacter baumannii izvršena standardnim laboratorijskim metodama i VITEK 2 Compact sistemom firme BioMerieux. Ispitivanje osjetljivosti na antibiotike vršilo se disk-difuzionom metodom, automatiziranom metodom (VITEK 2), E – testom. Detekcija mehanizama rezistencije je rađena sljedećim fenotipskim testovima: modificiranim Hodge testom, E – testom MBL-a, upotrebom kombiniranih diskova. Nastavi čitati Fenotipske metode u detekciji karbapenemaza kod bolničkih izolata Acinetobacter Baumannii