Anestezija kod pacijenta sa kohlearnim implantantom

SAŽETAK

Uvod: Kohlearni implant je hirurški implantiran elektronski ured koji daje osjećaj tona osobama koji su gluvi ili sa teškim slušnim problemima. Kohlearni implant moze pomoći da se obezbedi sluh koji pacijenti koji su gluvi zbog ostećenja senzornih ćelija. Kod ovih osoba, implanti često mogu obezbediti dovoljno sluha za bolje razvijanje govora. Kvalitet zvuka je različit od prirodnog zvuka, sa manje zvuka informacije su dobiveni od strana mozga. Ipak mnogo pacijenata su u mogućnosti da čuju i razumiju govor i zvuke životne sredine.

Kohlearni aparati se koristi šire u svetu sa odličnim rezultatima. Operacija se izvodi u opštoj anesteziji i obično traje od 2-3 sata.

U ovoj operaciji ugradzivanja kohlearnog aparata koriste se dve anesteziološke tehnike koje će biti prikazane u radu.

Ciljevi rada:

  1. Da se prezentuje uloga anesteziološke sestre kod intervencije kohlearnog implantata
  2. Prikazati prednosti hipotenzivne anestezije pri sprovođenju intervencije
  3. Prikazati distribuciju pacijenta kod kojih je urađena kohlearna implantacija na

Materijali i metode rada: Samostojni istrazivački deo rada pretstavlja retrospektivno anamnestičko istrazivanje koje je provedeno na Univerzitetskoj klinici za otolaringologiji u Skoplju u periodu od 01.04.2014 do 31.05.2014 godine. U radu su analizirani svi pacijenti kod kojih je napravljena kohlearna implantacija u period 2009/2013 godine, a bili su operisani primenom hipotenzivne anestezije. Za istraživanje su korišteni podaci iz bolničkih protokola i istorije bolesti kod kojih su sadržana sva pitanja koji su interes ovog rada. Korišten je deskriptivni i analitički epidemioloski metod, a svi podaci koji su u polju interesa bit će predstavljeni  tabelarno i grafički. Za analizu podataka korištene  su statističke metode i testovi. Varijable koje su praćene su: pol, uzrast, dijagnoza, nacionalnost, mesto življenja (grad/selo), familijarna anamneza, tip anestetika, vreme anestezije, vreme aplikacije analgetika posle operacije, vremenski razmak davanja analgetika posle operacije i dani hospitalizacije.

Zaključci: Rad ima za cilj pokazati opravdanost anesteziolških intervencija za operaciju kohlearnog implanta induciranom hipotenzijom.

Navedeni način anestezije dovodi do većeg komoditeta i preglednosti hirurškog tima u njihov rad, istovremeno obezbeđivanjem maksimalne bezbednosti pacijenata.

Ključne reči: kohlearni implantat, anestezija, inducirana hipotenzija, anestetičar

 

ANESTHESIA IN PATIENTS WITH COCHLEAR IMPLANTS

 Author:

Živka Mihajlovska

 Clinical center Skopje

 

SUMMARY

Introduction: Cochlear implant is a surgically implanted electronic equipment that enhances ability to hear sounds for people who are deaf or with severe hearing problems. Cochlear implants can help to ensure the hearing for patients who are deaf due to damage to the sensory cells. For these people, the implants can often provide enough understanding to develop better speech.

The sound quality is different from a natural sound, with less sound information obtained from the side of the brain. However, many patients are able to hear and understand speech and environmental sounds.

Cochlear apparatus is used widely and with excellent results. The operation is performed under general anesthesia and typically takes 2-3 hours.

During implantation of cochlear apparatus two anesthetic techniques are used and will be presented in the paper.

Aim of the study:

  • To present both the role of anesthesiologists nurses during cochlear implant procedure
  • To Show benefits of hypotensive anesthesia during the procedure. 3. Show dispersalof the patients who underwent cochlear implantation.

Materials and methods: Self Research part represents a retrospective anamnestic research conducted at the University Clinic for Otolaryngology in Skoplje in the period from 01.04.2014 to 31.05.2014 year. The paper analyzed all patients who received cochlear implantation in the period between 2009/2013 year, and were operated by using hypotensive anesthesia. To study used data from the hospital protocol and history of diseases in which contained all the questions that have interest in this work. Used descriptive and analytical epidemiological methods, and all the data in a field of interest will be presented in tables and graphs. For data analysis were used statistical methods and tests.

The variables that are monitored by gender, age, diagnosis, nationality, place of residence (city / village), family history, type of anesthesia, duration of anesthesia, length of the application of analgesics after surgery, the time interval analgesic was administered after surgery and days of hospitalization.

Conclusions: This paper aims to show the applicability and justification of use of analgesic interventions for Cochlear implant-induced hypotension.

The above method of anesthesia leads to higher commodity and visibility of the surgical team in their work, at the same time by providing maximum patient safety.

 Keyords: cochlear implants, anesthesia, induced hypotension, anesthetist

Odgovori