Anestezija za dijagnostičke postupke

SAŽETAK

Razvojem medicine i sukladno tome novih dijagnostičkih i terapijskih procedura (radiološke, dijagnostičke endoskopske postupke i minimalno invazivni  terapijski postupci) uvjetovale su razvoj anestetika i anestezioloških tehnika koje omogućuju:

  1. budnu sedaciju
  2. sedaciju
  3. analgosedaciju

Istovremeno, izvođenjem tih postupaka moraju se osigurati uvjeti za hemodinamsku i respiratornu stabilnost, eliminaciju boli tijekom njihovog izvođenja uz osiguravanje sustava sigurnosti terapijskih i dijagnostičkih postupaka koji zahtjevaju primitke i otpust bolesnika iz bolnica u istom danu. Ovo je omogućeno razvojem kratkodjelujučih anestetika i analgetika sa jedne strane te razvojem neinvazivnog načina monitoriranja kardiorespiratorne funkcije kao i praćenjem dubine stanja svijesti (bis)Važnost odabira bolesnika, priprema bolesnika uključujučim kriterijima kao i poštivanje kriterija za otpust bilesnika kući istog dana.

Poznavanje sustava monitoriranja, i nadzora bolesnika uz istovremeno vođenje sestrinske medicinske dokumentacije osnovni su dio rada medicinske sestre/tehničara.

Ključne riječi: anestezija, dijagnostika

 

ANESTHESIA FOR DIAGNOSTIC PROCEDURES

SUMMARY

The development of medicine and accordingly new diagnostic and therapeutic procedures (radiology, diagnostic endoscopic procedures and minimally invasive therapeutic procedures) have resulted in the development of anesthetics and anesthetic methods that allow:

  1. conscious sedation
  2. sedation
  3. analogo-sedation

At the same time, by performing these procedures it must be ensured that conditions are appropriate for hemodynamic and respiratory stability, elimination of pain during their execution while ensuring the safety of therapeutic and diagnostic procedures requiring admission and discharge of the patients from the hospital on the same day.

This has enabled the development of short-acting anesthetics and the development of non-invasive ways of monitoring cardiorespiratory functions andconsciousness (bis). The importance of patient selection, patient preparation and the criteria for release of the patient home on the same day.

Knowledge of monitoring and observation of patients while keeping detailed medical records are part of the nurses / technicians duty.

Keywords: anesthesia, diagnostic

Odgovori