Obrazovanje medicinskih sestara u Republici Hrvatskoj

SAŽETAK

Sestrinstvo je profesija koja sustavno prati razvoj medicine. Medicinskim sestrama kao i svim zdravstvenim djelatnicima nameće se stalna obaveza dodatnog usavršavanja. Profesionalizacija sestrinstva, koje je tijekom godina svog razvoja postalo znanost, dovela je do promjena u sustavu obrazovanja.

U želji što bržeg ostvarenja prilagodbi potrebnih radi usklađenja sa modernim sestrinstvom stvorila se potreba za podizanjem razine obrazovanja. Usklađenost i suradnja na nacionalnoj razini sa jedne strane, ali i međunarodna angažiranost i jaki argumenti europskog sestrnstva s druge strane rezultirali su donošenjem zakonske regulative ( Zakon o sestrinstvu) i osnivanjem Hrvatske komore medicinskih sestara. Slijedom donošenja zakonske regulative sesttrinstvu u Hrvatskoj postalo je regulirana profesija čime podliježe direktivama Europske komisije.

Kao država kandidat za članstvo u Europskoj uniji Hrvatska veleučilišta su se aktivno prilagođavala Bolonjskoj deklaraciji. Rezultat prilagodbe Bolonjskom procesu je trogodišnji studij sestrinstva s mogućnošću stjecanja bachalauereta sestrintva te prvi diplomski specijalistički stručni  studiji pa kasnije i sveučilišni diplomski studiji.

Kroz ovaj rad prikazat će se retrospektivan slijed razvoja sestrinskog obrazovanja u Rupublici Hrvatskoj te potrebne aktivnosti za poboljšanjem sustava obrazovanja.

Ključne riječi: sestrinstvo, obrazovanje, Hrvatska

 

EDUCATION OF NURSES IN CROATIA

Author:

Adriano Friganović

 Croatian Nurses Association

 

SUMMARY

Nursing is a profession that is systematically monitoring the progress of medicine. Nurses and all health professionals imposes a permanent commitment of additional training. Professionalization of Nursing has became a science over the years of development and has led to changes in the education system.

In order to promptly achieve the necessary adjustments to comply with the modern sisterhood created the need for raising the level of education of nurses. Compliance and cooperation at the national level on the one hand, and international engagement and strong arguments of the European Nursing Association on the other hand, resulted in the enactment of legislation (Law on Nursing) and the establishment of the Croatian Nursing Council. Following the enactment of nursing legislation  in Croatia, nursing has become a regulated profession which is subject of the directives of the European Commission.

As a candidate country for the European Union membership, Croatia colleges are actively adapting to the Bologna Declaration. The result of the adjustment to the Bologna process is a three-year study of nursing with the possibility of acquiring title “Bachelor of science in nursing“ the first specialist professional graduate study and later a university graduate programs.

Through this work will show a retrospective sequence of development of nursing education in Rupublic of  Croatia and the necessary actions to improve the education system.

Keywords: nursing, education, Croatia

Odgovori