Procedure endotrahealne intubacije

SAŽETAK

Endotrahealna intubacija je postupak zbrinjavanja disajnog puta gdje plasiramo endotrahealni tubus direktno u traheju. To je krajnja alternativa kad treba hitno uspostaviti prohodnost disajnih puteva pacijenata bez svijesti. Indikacije za endotrahealnu intubaciju su: srčani zastoj (provođenje kardiopulmonalne reanimacije), potreba za zaštitom i osiguranjem dišnog puta nemogućnost odgovarajuće oksigenacije i ventilacije pacijenta, toaleta dišnog puta, primjena lijekova intrapulmonalno, hipoksemija bilo kojeg uzroka, hiperkarbija bilo kojeg uzroka ozljede glave s GCS 9 i manje od 9, anestezija, operativni zahvati.

Medicinski pribor koji je potreban za endotrahealnu intubaciju: laringoskop, endotrahealni tubus različite veličine, uvođač,  lokalni anestetik šprice, Magilova hvataljka, materijal za fiksaciju tubusa, aspirator i sukcioni kateter, stetoskop, kapnometar, rukavice, kiseonik i prateća oprema, oprema za oksigenaciju i ventilaciju prije postupka za intubaciju. Endotrahealna intubacija ne smije da traje duze od 30 sekundi. Ne smije se izvršiti preoksigenacija pacijenta sa visokim protokom kiseonika. Laringoskop se uvodi desnom stranom u usta, pomijera se centralno potiskujuci jezik u lijevo. Podvlači se vrh špatule pod vrh epiglotisa, povlači se laringoskop nagore i naprijed i izloži se larinks. Nakon toga se plasira endotrahealni tubus.

Osim tehnike izvođenja orotrahealne pomoću laringoskopa, postoje i druge: tehnika intubacije na slijepo, digitalna orotrahealna intubacija, retrogradna intubacija, intubacija traheje kod traheotomije.

U radu će biti prikazane tehnike plasiranja endotrahealnog tubusa, tehnike kod otežane intubacije, komplikacije i sl.

Ključne riječi: endotrahealna intubacija, indikacije, oprema, plasiranje, kompliklacije

 

PROCEDURES OF ENDOTRACHEAL INTUBATION

SUMMARY

Endotracheal intubation is a procedure where endotracheal tube is placed directly into the trachea in order to take care of the airways. This is the ultimate alternative when unconscious patient needs urgently to establish patency of the airways. Indications for endotracheal intubation include: cardiac arrest (when performing CPR), the need for protecting and securing the airway, impossibility for adequate oxygenation and ventilation of the patient, cleaning the airways, administration of drugs intrapulmonary, hypoxemia of any cause, hypercarbia of any cause with head trauma of GCS 9 and less than 9, anesthesia and surgery.

Medical supplies whose are needed for endotracheal intubation are: laryngoscope, endotracheal tube of different sizes, local anesthetic syringes, magilla handle material for fixation of the tube, aspirator of suction catheter, stethoscope, capnometer, gloves, oxygen and associated equipment, oxygenation and ventilation before intubation procedure. Endotracheal intubation should not last longer than 30 seconds. It not recommended to pre-oxygenate the patient with high flow oxygen. Laryngoscope is placed on the right side of the mouth, pushing the tongue to the left. Underlines the tip of the spatula under the top of the epiglottis, withdrew laryngoscope upward and forward and expose the larynx. After that is placed endotracheal tube.

Besides the techniques involved in Orotracheal using a laryngoscope, there are some others, such as: intubation techniques blindly, digital orotracheal intubation, retrograde intubation, tracheal intubation with tracheotomy.

The paper will be shown techniques how to place the endotracheal tube, techniques for difficult intubation, complications, etc.

Keywords: endotracheal intubation, indications, equipment placement, complications

Odgovori