Sestrinske procedure za izvođenje bronhoskopije u jedinici intenzivnog liječenja

SAŽETAK

Bronhoskopija je direktno posmatranje dušika i bronhija koja se vrši sa tankim i fleksibilnim instrumentom-bronhoskopom. Danas se fiberbronhoskopija primjenjuje u u drugim medicinskim disciplinama te se njome koriste lječnici u jedinicama intezivnog  liječenja. Vitalno ugroženom bolesniku, pacijentu u JIL-u,kome su vitalne funkcije znatno kompromitirane patološkim zbivanjem u jednom organskom sustavu,ili u više njih,uz često zahvaćen i respiracijski sustav,potreban je kontinuiran nadzor. Jednostavnost rukovanja fiberbrohoskopom omogućuje laganu i sigurnu primjenu samog postupka uz postelju bolesniku.

Bronhoskopija koja se primjenjuje u JIL-u,koristi se za toaletu dišnih puteva i u svrhu dijagnostičke pretrage za mikrobiološki pregled. Sam mikrobiološki nalaz ,aspirat-bronha  je važniji, od uzimanja briseva kod dugoležećih bolesnika. Sekret koji se stvara u dišnom sistemu može se taložiti u donjim segmentima te pogodovati kao idealan medij za razvoj patogenih bakterija

U radu će biti prikazane sestrinske procedure prilikom pripreme za izvođenje bronhoskopije, te procedure koje se vrše nakon završene intervencije.

Ključne riječi: bronhoskopija, JIL, procedure, asepsa, antisepsa, bronhoskop

 

NURSE PROCEDURES FOR PERFORMING BRONCHOSCOPY IN INTENSIVE CARE

SUMMARY

Bronchoscopy implies direct observation of nitrogen and bronchi, which is made with a thin and flexible instrument-bronchoscope. Nowadaysfiberscopyis applied in other medical disciplines and exercised by doctors in the intensive care units.

Critically ill patient in the intensive care unit, whose vital functions are significantly pathologically compromised in an organic system, or several of them, with often affected by the respiratory system, requires continuous monitoring. Simple handling with fiberscope allows easy and safe application of the procedure at the bedside patient.

Bronchoscopy applied in the intensive care unit is used for Pulmonary hygiene and for diagnostic tests inmicrobiological examination. Microbiological finding, bronchial aspirate is more important than taking swabs from long recumbent patients. Secretion produced in the respiratory system may be deposited in the lower sections and ideal source for the growth of pathogenic bacteria.

In the paper will be presented nursing procedures during preparations to perform bronchoscopy, and also procedures that are performed after completion of the intervention.

 Keywords: bronchoscopy, intensive care unit, procedures, asepsis, antisepsis, bronchoscope

Odgovori