Specifičnosti u dječijoj anesteziji

SAŽETAK

Dječija anestezija se razlikuje od anestezije odraslih jer  svaki uzrast od novorođenčeta do adolescenta je povezan različitom anatomijom, fiziologijom i patafiziologijom različitih stanja. Pedijatrijski pacijenti se mogu podijeliti u četri grupe na osnovu uzrasta: novorođenče    po rođenju   do prvih 24 sata, novorođenče  od 1-30 dana uzrasta, odojče od 1 mjesec do 12 mjeseci, dijete   od 1 godine do početka puberteta. Pripremu za uvođenje u anesteziju, monitoring djeteta i buđenje obavlja anestetičar. Sama priprema i izvođenje anestezije je specifična kod  ove vrste pacijenata,koji su u procesu brzog rasta,  razvoja i sazrijevanja organskih sistema. Zadaci anestetičara su: kontrola, održavanje, priprema potrebne medicinske opreme, poznavanje i izvođenje kardiopulmonalne reanimacije, kontrola i održavanje aparata za anesteziju. Anestetičar je obavezan da poznaje:  respiratornu funkciju, cirkulaciju, farmakokinetiku, način komuniciranja sa djecom i njihovim pratiocima.

U radu će biti prikazan monitoring anestezije djeteta i specifičnosti vezane za anesteziju u dječijem periodu. U radu će biti dat osvrt na procedure dječije anestezije i ulogu medicinskog tehničara-anestetičara.

Ključne riječi: anestezija, specifičnosti, djeca, anestetičar

 

SPECIFICS OF CHILDREN’S ANESTHESIA

Author:

Mujezinovic Mersida and other authors

University Clinical Centre Tuzla

Department of Anesthesiology and Resuscitation

 

SUMMARY

Children’s anesthesia is different from adult anesthesia and refers to the age from newborn to adolescent, it is connected by varying anatomy, physiology and pathophysiology of different conditions. Pediatric patients can be divided into four age-based groups: newborn at birth to the first 24 hours, the newborn between 1-30 days of age, suckling from 1-12 months, the child of 1 year to the onset of puberty. Preparation for induction of anesthesia, monitoring of the child and waking is  duty of anesthetist. The mere preparation and execution of anesthesia is specific for this type of patients who are in the process of rapid growth, development and maturation of organ systems. Anesthetist’s tasks are: control, maintenance, preparation of necessary medical equipment, knowledge and perform of cardiopulmonary resuscitation, control and maintenance of the anesthesia machine. The anesthetist is required to be familiar with: respiratory function, circulation, pharmacokinetics, way of communicating with children and their escorts.

In this paper we describe the monitoring of anesthesia child and specifics related to anesthesia in children period. This paper provides a review of the procedures and the role medical technician-anesthetist to children’s anesthesia.

Keywords: anesthesia, specificity, children, the anesthetist

Odgovori