Zdravstvena njega bolesnika u prevenciji i liječenju ventilatorne aspiracione pneumonije (VAP-a)

SAŽETAK

Uvod: Upala pluća uzrokovana ventilatorom (ventilator associated pneumonia- VAP) je definisana kao bolnička pneumonija kod bolesnika koji su na strojnoj respiratornoj potpori duže od 48 sati. VAP ima visok postotak smrtnosti (do 40%) te razvija brojne komplikacije kao što su akutni respiratorni distresni sindrom ili akutna ozljeda pluća.
Pneumonija povezana sa strojnom ventilacijom, koja se javlja unutar 48-72h nakon trahealne intubacije, obično se naziva ranom pneumonijom. Često je rezultat aspiracije, što je komplikacija samog postupka intubacije. Te su pneumonije obično uzrokovane bakterijama osjetljivim na antibiotike, npr. S.aureus, H.influenzae i S.pneumoniae
Nekoliko faktora doprinosi etiologiji VAP-a: dužina hospitalizacije, promjene flore uzrokovne stresom, izloženost kontaminaciji bolničkim patogenima, intervencije.
Najčešći uzročnici VAP-a: Pseudomonas aeruginosa oko 20%, Klebsiella pneumonie oko 10%, Serratia marcescens oko 5%, Enterobacter oko 10%, Acinetobacter oko 5%, MRSA oko 20 %.
Ciljevi rada: Prikazati rezultate kvantitativne analize uzoraka endotrahealnog aspirata, Prikazati zastupljenost pojedinih sojeva bakterija, Prikazati osjetljivost/rezistenciju na antibiotike kod najčešćih izolata
Metode rada i istraživanja: Urađena je retropsektivno-prospektivna studija. Testirano je 30 pacijenata na mehaničkoj ventilaciji u jedinici intenzivne terapije Klinike za neurohirurgiju KCUS-a i 40 pacijenata u OJ Internistička intenzivna terapija KCUS.
Ukupno je testirano 240 uzoraka trahealnog aspirata. Studija je sporevedena u periodu od 01.01.-31.05. 2011.
Rezultati istraživanja: Broj pozitivnih izolata u trahealnom aspiratu u jedinici za internističku intenzivnu terapiju bio je 114 (79%), dok je na Klinici za neurohirurgiju (JINJ) bio zastupljen u 76 (80%) uzoraka. Najzastupljeniji mikrobiološki izolat bio je iz roda Acinetobacter baumannii i to 37%.
Zaključak: Strojna ventilacija je postupak koji se primjenjuje često prilikom operativnih zahvata i u jedinicama intenzivne njege, a samim tim nastanak pneumonije uzrokovane ventilatorom predstavlja veliki problem u zdravstvenoj njezi.
Medicinska sestra/ tehničar važna je karika u prevenciji nastanka jer izravno izvodi ili sudjeluje u medicinsko – tehničkim postupcima koji mogu dovesti do nastanka VAP-a.

Ključne riječi: VAP, trahealni aspirat, izolati, medicinska sestra, njega, respirator

Nastavi čitati Zdravstvena njega bolesnika u prevenciji i liječenju ventilatorne aspiracione pneumonije (VAP-a)

Mikrobiološka dijagnostika tuberkuloze u javnoj ustanovi domu zdravlja olovo

SAŽETAK

Tuberkuloza (TBC) je uzrokovana kompleksom bakterija Mycobacterium tuberculosis. Tuberkuloza je bolest siromaštva, uglavnom oboljevaju mladi odrasli u najproduktivnijim godinama života. Osobe koje su HIV pozitivne imaju mnogo veći rizik za razvoj tuberkuloze. U Bosni i Hercegovini je sve do 1987.godine broj novooboljelih od tuberkuloze iznosio 100/100.000 stanovnika, dok je 1999.godine bio 76,6/100.000 stanovnika. Prema podacima za 2008.godinu Zavod za javno zdravstvo FBiH incidenca TBC –a iznosi 54,62/100 000 stanovnika, dok je Evropski prosijek 42,8/100 000 stanovnika sa velikim brojem oboljele djece, a u razvijenim zemljama je inficirano 20% stanovnika pretežno starije životne dobi.
Ciljevi: Ciljevi istraživanja su utvrditi broj oboljelih pcijenata od TBC, i pouzdanost mikroskopske dijagnostike TBC.
Metode i materijal istraživnja: Istraživanje je retrospektivno. Podaci za ovo istraživanje su dobijeni metodom ciljanog medicinskog uzorka na osnovu medicinske evidencije Pneumoftizijološke službe te Mikrobiološkog laboratorija J.U. Dom zdravlja Olovo u Olovu u periodu od 01.01.2010.godine do 01.08.2011.godine.
Rezultati istraživanja: Ispitivanjem u periodu od 01.01.2010 do 01.08. 2011 na uzorku ispitanika J.U.Dom zdravlja Olovo u Olovu ustanovila sam da od 50 pacijenata i 150 pregledanih uzoraka, kod 19 pacijenata odnoso 23 tj. 36 tj.ukupno 59 uzoraka je dokazano prisustvo Mtbc.
Diskusija: Iako je proteklo više od 102 godina od otkrića Mycobacterium tuberculosis od strane RobertKocha, tuberkuloza ostaje i dalje značajna bolest sa svim socio-medicinskim posljedicama koje može da uzrokuje u jednoj sredini

Ključne riječi: tuberkuloza, Mycobacterium tuberculosis, bakterija, medicinska evidencija, pneumoftiziološka služba, Mikrobiološki laboratorij, HIV.

Nastavi čitati Mikrobiološka dijagnostika tuberkuloze u javnoj ustanovi domu zdravlja olovo

Prelomi kuka i natkoljenice kod osoba treće životne dobi

SAŽETAK

Uvod: Prelomi proksimalnog dijela femura (kuka) smatraju se jednim od najozbiljnijih preloma koji su vezani sa starenjem i osteoporozom i oni danas predstavljaju značajan uzrok morbiditeta i mortaliteta u starijoj populaciji. Padovi su jedan od glavnih uzroka za nastanak preloma kuka i natkoljenice. Pad se može definisati i kao nemogućnost dijela posturalnih mehanizama da održe uspravan položaj tijela u okolnostima spoljnih i unutrašnjih uticaja koji izazivaju neravnotežu.Padovi su prvi uzrok iznenadne smrti u osoba iznad 75 godina. Oko 70% padova starih ljudi završava frakturom kosti, najčešće kuka.
Ciljevi istraživanja: 1.Odrediti faktore rizika za nastanak padova kod osoba treće životne dobi sa prelomom kuka i nadkoljenice; 2. Dati preporuke za prevenciju padova i za menadžment osteoporoze kod starijih osoba.
Metode istraživanja: Istaživanje je izvršeno na Klinici za ortopediju i traumatologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla (UKC-a Tuzla). U istraživanju je obuhvaćeno 30 pacijenata dobi od 65 godina i više, koji su bili hospitalizirani u Klinici za ortopediju i traumatologiju UKC-a Tuzla, zbog preloma kuka i natkoljenice. U radu je korištena retrospektivno-prospektivna studija izvršena u periodu od juna 2009.godine do decembra 2009.godine.
Rezultati istraživanja: Najviše pacijenata bilo je u dobnoj skupini od 65-74 godina. Osobe ženskog spola su bile statistički značajno zastupljenije u ispitivanom uzorku.
Najćešći uzrok koji je prethodio padu bila je kratkotrajna vrtoglavica, u 20 % slučajeva (6/30), zatim faktor okoline (,,zapeo sam,poskliznuo se itd) u 10 % slučajeva (3/30). Osteoporoza je bila prisutna u 97% (27/30) ispitanika treće životne dobi koji su imali prelom kuka i natkoljenice
Zaključci: U našoj studiji najveći broj ispitanika sa prelomom kuka koji su zahtijevali hospitalizaciju bio je u dobnoj skupini od 65-74 godine i iznosio je 16 pacijenata.
Prosječna starosna dob ispitanika bila je 75 god, i bila je niža što se može dijelom objasniti nižom prosječnom dobi života u Bosni i Hercegovini. Pacijenti u dobnim skupinama iznad 75 godina rjeđe se javljaju ljekaru i pretpostavljamo da jedan dio njih preboli frakturu u kućnim uslovima.

Ključne riječi: frakture, stare osobe, rizici, padovi, prevencija

Nastavi čitati Prelomi kuka i natkoljenice kod osoba treće životne dobi

Intenzivna njega u kući – prikaz slučaja

SAŽETAK

Uvod: U današnjem vremenu kada zdravstveni sektor nema osnova za dugotrajnu hospitalizaciju i brigu za pacijentima koji trebaju doživotnu njegu intenzivna njega u kući postaje novo područje kome treba posvetiti više pažnje. Intenzivna njega pred porodicu postavlja znatne izazove kako izazove za pronalaskom adekvatnih i kompetentnih osoba koje prakticiraju intenzivnu njegu, nabavku specijalne medicinske opreme i lijekova, tako i finansijska ograničenja za provedbu istih.
Cilj rada: Prikaz slučaja pacijentice S.A. sa dijagnozom: Dg. Quadriplegia (sensomotoria completa), Tracheostomia inferior facta aa II, Gastrostomia facta aa II. Pacijentica Na mehaničkoj respiratornoj podršci.
Prikaz slučaja: Aktivnosti zdravstvene intenzivne njege u kući, prevencija kućnih/nozokomijalnih infekcija, kontrola i nadzor nad vitalnim funkcijama, prevencija rizika u zdravstvenoj njezi. U radu će se prikazati holistički pristupi pacijentici, te protokoli rada u 24h njezi.
Zaključak: Intenzivnu njegu u kućnim uslovima mogu pružati isključivo dobro educirane medicinske sestre, sestre spremne za timski rad, savjesne, strpljive, odlučne, etične, te medicinske sestre koje treba da se kontinuirano educiraju.

Ključne riječi: intenzivna njega, pacijentica, mehanička ventilacija, protokoli, infekcije.

Nastavi čitati Intenzivna njega u kući – prikaz slučaja