Vakum terapija u tretmanu hronične rane

SAŽETAK

Vakuum terapija koristi se u kliničkoj praksi, u liječenju rana, još od 1990-ih godina. Jednostavno rečeno, metoda se sastoji od aplikacije negtivnog pritiska (obično 75 do 120 mmHg) na gazu smještenu u ranu. Trenutačno zatvaranje rane nepropusnom, ljepljivom trakom sprječava dodatni ulazak zraka iz okoline, odatle naziv „vakuum zatvaranje“.
Najvažniji benefiti ove taerapije uključuju redukciju površine rane odmah po djelovanju negativnog pritiska na ranu, zajedno s poticanjem granulacije i stvaranja novog tkiva, efektivnog čišćenja rane i uklanjanja eksudata rane.
Najvažnija prednost ove terapije u smislu menadžmenta i komfora pacijenta ogleda se u higijenskom zatvaranju rane koji prevenira kontaminaciju rane te njenog okruženja.
Esencijalan preduslov uspjeha vakuum terapije je čista rana. Posljedično, adekvatna primarna hirurška obrada rane mora biti urađena, ukoliko je potrebno.
VAC terapija je dokazana terapija s više od 765 recenziranih članaka o kliničkim i ekonomskim koristima VAC® (Vacuum Assisted Closure®) terapije, također poznate kao NPWT (Terapija Negativnim Pritiskom Rane). Međutim, jednako je važno razumjeti kako VAC terapija djeluje duboko u ranu za postizanje tih rezultata.

SUMMARY

Vacuum Therapy has been in routine clinical use for the treatment of wounds since the 1990’s. Stated simply, the method consists of application of negative pressure (usually 75 to 120mmHg) to a foam that has been placed inside the wound. Immediate sealing of the wound with an airtight adhesive drape prevents subsequent entry of air from the environment, hence the term „vacuum sealing“.
The most important benefits of this therapy include a reduction of the wound area secondary to the negative pressure acting on the foam, together with induction of new granulation tissue formation, effective wound cleansing and the continuous removal of wound exudate.
The most significantadvantage in terms of management and patient comfort is the hygienic seal that prevents the contamination of the wound and its surrounding area and the bother of constant discharge into the dressing.
An essential prerequisite for the success of vacuum therapy is a clean wound. Consequently, adequate primary surgical debridement of the wound must be performed first, if necessary.
With over 765 peer-reviewed articles, the clinical and economic benefits of V.A.C. (Vacuum Assisted Closure®) Therapy, also known as NPWT (Negative Pressure Wound Therapy) are widely known. However, it is equally important to understand how V.A.C. Therapy works deep inside the wound to achieve these outcomes. The following sections describe how NPWT (Negative Pressure Wound Therapy), namely V.A.C. Therapy, promotes wound healing and how its unique mechanisms of action differentiate it from other NPWT devices.

UVOD

Od uvođenja ove terapije u u 1995 (SAD)/1994 (Europa), VAC ® terapija je promijenila način na zacijeljivanje rana . S više objavljenih kliničkih dokaza nego bilo koji drugi oblik terapije negativnim pritiskom rane, VAC ® terapija je odabrana kao tretman izbora za više od 7,000,000 rana svijetu.
VAC ® terapija potiče zacjeljivanje rana kroz terapiju negativnog pritiska rane (NPWT). Isporukom podtlaka (vakuum) na mjestu rane preko posebnih spužva i gaze, koje se oblikuju prema rani on pomaže povlačenje rubova rane kao i uklanjanje infektivnih tvari i aktivno potiče granulaciju. S više od sedam miliona izlječenih rana u svijetu, samo VAC® terapija pruža dokazanu kliničku i ekonomsku vrijednost.

Kako V.A.C. Terapija potiče zarastanje rana?
Pod negativnim pritiskom, V.A.C. Terapija proizvodi mehaničku silu na ranu kako bi se stvorilo okruženje koje potiče zarastanje rana. Te mehaničke sile poznate su kao macrostrain i microstrain (makro i mikro naprezanja).
Macrostrain je vidljivi pritisak koja se javlja kada negativan pritisak dodatakne spužvu i gazu.
Macrostrain:
Povlači/spaja rubove rane
Ravnomjerno raspoređuje negativan pritisak
Uklanja eksudat i zarazne materijale
Microstrain je mikrodeformacija na razini ćelije, što dovodi do rastezanja/razvlačenja ćelije.
Microstrain:
Smanjuje edem
Potiče perfuziju
Potiče stvaranja granulacijskog tkiva olakšavajući migraciju stanica i proliferaciju
Uklanja zarazne materijale
Pruža zaštićeno okružje za zacjeljivanje

Indikacije

VAC sistemi su integrirani sistemi upravljanja zarastanjem rana.Ovi sistemi stvaraju okruženje koje potiče zacjeljivanje rana sekundarno ili tercijarno (odgođeno) pripremajući zatvaranje rana, smanjujući edem, potičući stvaranja granulacijskog tkiva i perfuziju, te uklanjanjem eksudata i zaraznog materijala. Oni su indicirani za pacijente s hroničnim, akutnim, traumatskim, subakutnim i dehisciranim ranama, djelomičnih opekotina, ulcusa (uzorkovani dijabetesom, pritiskom ili venskom insuficijencijom). Također, je i idealna obloga kod plastično rekonstruktivnih zahvata kod kojih se vrši transplantacija kože, kada se aplicira neposredno nakon kirurškog zahvata kroz period od nekoliko dana.

Kontraindikacije

Ne primjenjivati V.A.C. terapiju u direktanom kontaktu s otvorenim ranama- krvnim sudovima, anastomozama, organima ili nervima.
V.A.C. Terapija je kontraindicirana kod bolesnika s:
Malignim promjenama u rani
Neliječenim osteomijelitisom
Vanjske i neistražene fistule
Nekrotično tkivo s prisutnim esharama

Postupak rada:

pripremiti pacijenta (objasniti svrhu terpije)
očistiti ranu fiziološkom otopinom
napraviti debridman po potrebi
napraviti minucioznu hemostazu
očistiti i pripremiti okolinu rane
izrezati spužvu prema veličini rane(spužva mora biti u kontaktu sa cijelom površinom rane)
postaviti odvodnu cijevčicu
pokriti ranu semipermiabilnom folijom(oko pet cm od ruba rane)
Priključiti odvodnu cijev na aparat i uključiti
kontrolisati dali se folija hermetički zatvara
postaviti pacijenta u udoban položaj

Sam postupak izvodi jedna educirana osoba. Promjena spužve ovisi o količini eksudata. Obično se mjenje na drugi ili treći dan ili u slučaju da je popustio vacum.

Sl. 1. Potrebni materijal

Sl. 2. V.A.C. aparat

Sl. 3. Postavljen V.A.C.

Uloga medicinske sestre

aktivno učestvuje u postupku rada
procjena boli
kontrola krvarenja
dokumentiranje promjene spužve i obloga
dokumentiranje stanja i izgleda rane
kontrola rada aparata
promjena kontejnera

ZAKLJUČCI

Mehanizmi djelovanja negativnog pritiska pozitivno djeluju na zarastanje rane.To je suportivna metoda liječenja koja se koristi uz ostale standardne metode liječenja.Kod pravilne indikacije terapija negativnim pritiskom postaje vrijedna pomoćna metoda liječenja kako za kliničara tako i za pacijenta.Terapija je primjenjiva u bolničkim i van bolničkim uvjetima.Dokazano je da se radi o sigurnoj metodi liječenja sa dobrim rezultatima.

LITERATURA

Chen, C. M. (1997).Geometric control of cell life and death.Science, 276, 1425-1428.
Sui Huang, C. S. (1998). Control of Cyclin D1, p27Kip1, and Cell Cycle Progression in Human Capillary Endothelial Cells by Cell Shape and Cytoskeletal Tension . Molecular Biology of the Cell, 9 (11), 3179-319.
Joseph E, H. C. (2000). A prospective randomized trial of vacuum-assisted closure versus standard therapy of chronic non-healing wounds.Wounds, 12, 60-67.
Saxena, V. S., Hwang, C.-W.M., Huang, S. M., Eichbaum, Q. M., Ingber, D. M., &Orgill, D. P. (2004). Vacuum-Assisted Closure: Microdeformations of Wounds and Cell Proliferation. Plastic and Reconstructive Surgery:, 114 (5), 1086-1096.dvanced wound healing.
Banwell P., Teot L. Topical Negative Pressure (TNP) Therapy. First international topical negative pressure (TNP) therapy focus group meeting proceedings. London: TXP Communications, 2004
Huljev D. Terapija negativnim tlakom u liječenju dekubitusa Acta Medica Croatica 2008;62(2):69-7430
Huljev D. Uloga terapije negativnim tlakom u liječenju potkoljeničnog vrijeda Acta Medica Croatica 2009;63(4):91-631.
Huljev D. Potporno liječenje negativnim tlakom: Simpozij o dekubitusu s međunarodnim sudjelovanjem. Stubičke toplice 13.-15.11.2008

Odgovori