Značaj standarda za zdravstvenu njegu u jedinicama za intenzivno liječenje

SAŽETAK

Uvod: Zdravstvena njega pacijenata u jedinicama intenzivnog liječenja je holistička. Ona podrazumjeva niz standardiziranih postupaka koje se vrše u cilju ranog prepoznavanja komplikacija osnovne bolesti, procedura koje se izvode u cilju bržeg ozdravljenja pacijenta.Intenzivna njega je više od nadziranja stanja bolesnika i životne potpore jer intenzivna njega uključuje i druge faktore (zakonske odredbe, etičke norme, raspoložive gospodarske mogućnosti i drugo). U jednici intenzivne njege bolesnik mora biti u središtu pažnje, njega mora biti pružena na vrijeme, njega mora biti sigurna, njega mora biti učinkovita, osoblje mora biti osposobljeno za svoj rad, njega mora biti pravična. Sestrinski standardi su validne definicije dogovorenog i prihvatljivog kvaliteta sestrinske njege na određenom random mjestu ili kontekstu kojima se prosuđuje i evaluira sadašnja sestrinska praksa. Donošenje sestrinskih standard često se opisuje kao drugi korak procesa definisanja i mjerenja kvaliteta sestrinstva. Standardi djeluju kao smjernice ili ciljevi prema kojima određujemo da li ili ne sestrinske aktivnosti ispunjavaju predhodno određen nivo kvaliteta.

Ciljevi rada: Ispitati postojanje standarda u zdravstvenoj njezi, a koji su primjenjivi za pacijente u jedinicama intenzivne njege i terapijeKliničkog centraUniverziteta u Sarajevu; Utvrditi postojanje pisanih protokola i procedura koji se odnose na process zdravstvene njege u JIL; Ispitati zadovoljstvo medicinskih sestara i tehničara postojećim standardima za zdravstvenu njegu u JIL; Utvrditi značaj postojanja standarda u zdravstvenoj njezi i njihov uticaj na krajnji ishod njege pacijenata u JIL.

Hipoteze: Radne hipoteze: U jedinicama intenzivne njege i terapije Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu nisu uspostavljeni jasni standardi i kriteriji za zdravstvenu njegu; Postojanje standard za zdravstvenu njegu ima uticaj na zadovoljstvo radnim aktivnostima i radnom sredinom kod medicinskih sestara i tehničara; U jedinicama intenzivne njege i terapije Kliničkog centraUniverziteta u Sarajevu ne postoje pisane procedure i protokoli za zdravstvenu njegu; Postojanje pisanih procedura i protokola za zdravstvenu njegu u jednicama znatno utiče na krajnji ishod zdravstvene njege pacijenata u jedinicama intenzivnog liječenja u KCUS. Nulte hipoteze: Negiraju radne hipoteze

Ispitanici i metode istraživanja: Studija je obuhvatila medicinske sestre-tehničare koji učestvuju u procesu zdravstvene njege pacijenata hospitaliziranih u jedinicama intenzivnog liječenja internističkog tipa u KCUS. Istraživanje je provedeno na uzorku 55 medicinskih sestara-tehničara koje rade u jedinicama intenzivne njege i terapije. Za istraživanje je korišten modifikovani anketni upitnik Evropske federacije medicinskih sestara za kritično oboljele pacijente (EffCNa). Istraživanje je retrospektivno deskriptivna studija i provedeno je pu periodu od 01.05.2014. do 01.06.2014. godine.

Zaključci: Istraživanjem su se dobili podaci koji ukazuju na postojeće probleme u zdravstvenoj njezi zbog nepostojanja jasnih kriterija i standarda koji utiču na kvalitet zdravstvene njege pacijenata u JIL. Očekivano je da postoji nezadovoljstvo medicinskih sestara i tehničara koji sudjeluju u procesu zdravstvene njege u JIL, zbog nedostatka jasnih smjernica i protokola.

Ključne riječi: standardi, JIL, sestrinstvo, zdravstvena njega

Nastavi čitati Značaj standarda za zdravstvenu njegu u jedinicama za intenzivno liječenje

Korelacija između načina života i rizika od infekcija patogenima koji se prenose krvlju i seksualnim putem kod osoba muškog spola

Sažetak

Uvod: Spolnoprenosive infekcije su globalni javnozdravstveni problem zbog epidemijske raširenosti, mnogobrojnih komplikacija i trajnih posljedica po zdravlje. Način života je bitan faktor za izloženost pojedinca ovim oboljenjima, a edukacija zdrave populacije po ovom pitanju neophodna je i urgentna. Zbog različitih psihičkih i društvenih uticaja, muškarci ovih prostora su vulnerabilniji po pitanju obolijevanja od spolnoprenosivih infekcija što smo kroz posmatrane grupe ovog istraživanja i dokazali.

Cilj rada:Prikazati bitnost povezanosti načina života i širenja spolnoprenosivih oboljenja u cilju uticaja na svijest zdrave populacije i suzbijanja širenja krvlju i spolnoprenosivih infekcija. mUticaj na faktore stila življenja kod muške populacije na ovim prostorima, a samim tim i na suzbijanje transmisije infekcije i veće izloženosti ovog dijela populacije.

Metode istraživanja: Istraživanje je retrospektivna studija rađena u OJ Klinička Mikrobiologija, KCUS i u Zavodu za biomedicnsku dijagnostiku i ispitivanje NALAZ u periodu od januara do decembra 2013. godine. U datom periodu ukupno je pregledano je 925 ispitanika, a ispitanici su podjeljeni u 3 grupe. Grupa zatvorenika (413), romske populacije (289) i profesionalnih vozača (223), a kao kontrolnu grupu smo koristili pripadnike Armije BiH. Svi ispitanici su dali pisani pristanak da budu testirani na prisustvo infekcija sa: Hepatits B virus, Hepatitis C virus, virus HIV-a i infekcije sa Treponemae pallidum.Testiranje je bilo anonimno,a ispitanii stariji od 18 godina.

Rezultati istraživanja: Rezultati su nam pokazali da je posmatrana grupa ispitanika iz zatvorskih jedinica imala najveći postotak inficiranosti krvlju i spolnoprenosivim patogenima. U mnogo manjem postotku su bili ispitanici skupine Roma, a najmanju pozitivnost na infekcije pomenutim patogenima imala je skupina ispitanika profesionalnih vozača. Statistički su značajne razlike između posmatranih grupa i kontrolne grupe mladih regruta Armije BiH, po pitanju seropozitivnosti na krvlju i spolnoprenosive patogene, međutim ova grupa, obzirom na odlično cjelokupno zdravstveno stanje kao uslov pripadanja grupi, ne odražava kompletnu zdravstvenu situaciju u sveukupnoj vojnoj populaciji.

Zaključak: Spolno prenosive infekcije (SPI) su veliki javnozdravstveni problem kako globalno, tako i u našem društvu. Razlog tome su njihova velika proširenost, ali i mogućnost brojnih komplikacija te veliki ekonomski troškovi koje iziskuje njihovo liječenje. SPI uzrokuje više od 30 mikroorganizama (virusa, bakterija, gljivica i drugih raznih vrsta parazita), a godišnje u svijetu od ovih infekcija oboli nekoliko stotina miliona ljudi. Prevencija je ključni segment u suzbijanju ovih infekcija, a obzirom da su faktori koji utiču na širenje raznoliki potreban je veliki napor zdravstvenog i socijalnog sektora kako bi se ovaj problem riješio.Uticaj na modifikaciju stila življenja muške populacije ovih prostora je takođe neophodan obzirom da su načinom života izloženiji transmisiji infekcija za što je potreban angažman na polju promocije zdravlja, kao i poboljšanja finansijskih, socijalnih i društvenih faktora u državi.

Nastavi čitati Korelacija između načina života i rizika od infekcija patogenima koji se prenose krvlju i seksualnim putem kod osoba muškog spola

Spolna distribucija strukturnih aberacija kod osoba profesionalno izloženih jonizirajućem zračenju

Sažetak

Uvod: Živi organizmi su na Zemlji od svog nastanka do danas izloženi utjecaju zračenja u obliku zračenja visoke energije, ultravioletne svjetlosti, vidljivog dijela svjetlosti i infracrvenih zraka. Prema karakteru, svi genotoksični agensi se mogu podijeliti na fizičke, hemijske i biološke. Jonizirajuća zračenja obuhvataju: elektromagnetne talase vrlo kratke talasne dužine (X-zraci i gama zraci) i energijom bogate čestice (alfa čestice, beta čestice, protoni, neutroni i deuteroni). Hromosomske aberacije mogu nastati u bilo kojem periodu razvoja i života čovjeka, pa razlikujemo konstitucijske i stečene aberacije. Konstitucijske su prisutne već u zigotu (naslijeđene od roditelja) ili pak nastaju tokom intrauterinog razvoja, što znači da se dijete rodi sa tom aberacijom . Stečene su nastale poslije, tokom života i uglavnom su prisutne samo u ćelijama određenih tkiva (najčešće u ćelijama tumora), a ponekad su privremene odnosno prolazne (aberacije inducirane nekim mutagenima, npr.rendgenskim zračenjem).

Cilj rada: je usporediti spolne distribucije strukturnih aberacija po spolu u dobi od 25-45 godina, utvrditi koje su najčešće strukturne hromosomske aberacije inducirane pri izlaganju jonizirajućem zračenju, te procijenit eventualne razlike u strukturnim aberacijama prema spolnoj distribuciji kod osoba profesionalno izloženih jonizirajućem zračenju.

Metode istraživanja: Citogenetička istraživanja su vršena kod osoba koje su bile profesionalno izložene jonizirajućem zračenju, a koje su podložne redovnoj kontroli koja se vrši u laboratoriju Centra za humanu genetiku Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, te Laboratoriji za citogenetiku i genotoksikologiju Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju. Uzorak je obuhvatao 50 ispitanika iz grupe zdravstvenih radnika od toga 22 žene i 28 muškaraca, koji su ratni i postratni period provele na području Sarajeva, te bile izložene ratnim dejstvima.

Rezultati istraživanja: Analizom limfocita periferne krvi u uzorku od 50 ispitanika koji su bili profesionalno izloženi jonizirajućem zračenju utvrđeno su kod svih ispitanika hromosomske aberacije. Kod 50 ispitanika detektovano je je ukupno 129 hromosomskih aberacija. Najučestalije su hromatični lomovi sa frekvencijom sa učestalošću 33,89% i minute 33,34%. U skupini žena, najzastupljenije hromosomske aberacije su minute sa učestalošću 32,82%, zatim hromatični lomovi 26,56%, dok kod muškaraca najzastupljenije hromosomske aberacije su hromatični lomovi 43,07%, te minute sa 33,85%. Nije zabilježena statistički značajna (P0.05) razlika u proporcijama učestalosti aberacija između skupina žena i muškaraca.

Zaključci: Rezultati analiza (broj hromosomskih aberacija indiktatora povećanog izlaganja jonizirajućem zračenju, distribucija po spolovima, itd.) ukazuju na to da se danas radi sa modernijim aparatima koji daju kvalitetniju sliku uz minimalno zračenje, te da je vjerovatno pobuđena i svijest radnika koji rade sa jonizirajućim zračenjem i koji u svom radu koriste raspoložive mogućnosti zaštite na radu.

Ključne riječi: jonizirajuća zračenja, istraživanja, hromozomske aberacije, zdravstveni radnici

Nastavi čitati Spolna distribucija strukturnih aberacija kod osoba profesionalno izloženih jonizirajućem zračenju

Uticaj zaposlenih na kvalitet zdravstvenih usluga mjerama sekundarne prevencije konflikata

Influence of employees on the quality of health care services by secondary prevention of conflicts

Summary

Introduction: Confrontation and conflict resolution in health facilities on secondary level by employees includes effective management measures for existing conflicts.

Conflicts should be confronted on creative, constructive and efficient way. Conflicts are not supposed to disappear. The aim is to learn how to reduce their negative impacts, to accept them easier and turn it into positive experience.

It is possible to achieve this by conflict assessment and assessment of our own possibilities, supports and strenghts – self-esteem, self-confidence.

Aim:To analyze the dominant measures of secondary conflict prevention in health facilities by employees and the reflection to the quality of services they provide.

Methodology: Analysis of the survey conducted on a sample of 108 (34.83 %) of the employees at the Public Health Care Institution “Outpatient Clinic” Živinice.

Results: Representation of affirmative measures: measures of secondary conflict prevention in the institution by the employees includes work on the prevention and conflict resolution in everyone’s favor – 96 (88,88%) cases, communication improvement – 94 (87,03%), conflict management education – 74 (68,52%), appreciation of other employees – 73 (67,59%), enhancement of physical activity – 54 (50,00%), change of position within the institution– 21 (19,44%), taking sick leave – 7 (6,48%) and complete abandonment of employment – 6 (5,55%) cases.

Conclusions: Employees should use existing conflict situation as a possibility, challenge, opportunity and not as a threat, risk or loss of something. Constructive approach to secondary prevention of conflicts wil lead to better health care quality and better functioning, efficiency and effectiveness of a health care institution. Also, this leads to employee and patient satisfaction, satisfaction of the local community and controllers in health system (health departments and ministries, health insurance, national public health institute). Besides professional knowledge and skills improvement, employees should be educated about many other fields like: communication skills, conflict management, health protecton within the anti-stress treatments, organizational and management skills training.

Key words: conflicts, employees, secondary prevention, quality of services

Nastavi čitati Uticaj zaposlenih na kvalitet zdravstvenih usluga mjerama sekundarne prevencije konflikata