Izgradnja liderstva u sestrinskoj praksi

SAŽETAK

UVOD: Postojanje efikasnih i efektivnih lidera u sestinskoj praksi koji će uspješno voditi zdravstvenu njegu kroz neizvjesnost koju nose promjene, od ključnog su značaja za dalju perspektivu zdravstvene njege i zdravstva. Ukoliko težimo ka kompetentnom i konkurentnom zdravstvenom sistemu, zdravstvenoj njezi, liderstvo nije opcija već nužnost.

CILJ RADA: je istražiti sve elemente liderstva u sestrinstvu i ponuditi eventualno poboljšane modele.

METODA RADA I ISPITANICI: Istraživanje će se vršiti sekundarnim putem i primarnim putem, ispitivanjem zaposlenika Discipline za ginekologiju i akušerstvo, gdje će biit uključeni svi zaposleni u sestrinstvu (sestre, glavne sestre).

REZULTATI RADA: Kao rezultat istraživanja daje se uvid u stvarnu sliku stepena razvoja liderstva u sestrinstvu .

ZAKLJUČAK: Sestre su u dobroj poziciji da budu lideri ali su im potrebna dodatna znanja i vještine vođenja timova i efikasne komunikacije, program obrazovne pomoći i podrške ,koje će ih učiniti efikasnijim u njihovoj ulozi.

KLJUČNE RIJEČI: liderstvo, upravljanje promjenama, znanja i vještine

Nastavi čitati Izgradnja liderstva u sestrinskoj praksi

Značaj cjeloživotne edukacije u sestrinskoj praksi

Importance of lifelong education in nursing practice

SAŽETAK

UVOD: Put kojim je išlo sestrinstvo stoljećima je vrlo trnovit. Moderno sestrinstvo zahtjeva edukaciju kao prioritet u profesionalnom životu medicinske sestre. Edukacija sestara se ne može svesti samo na usvajanje ljekarskih naredbi i smjernica.Uspješnost medicinske sestre ne zavisi samo o njenoj humanosti i sposobnosti savladavanja savremene tehnologije,nego i o trajnoj edukaciji u prvom redu kroz formalno obrazovanje. Moderno sestrinstvo favorizuje edukaciju kao prioritet u profesionalnom životu medicinskih sestara. Više i visoko obrazovanje medicinskih sestara je prioritet modernih država.

CILJ RADA:Ukazati na potrebu cjeloživotnog učenja

MATERIJAL I METODE: Anketno istraživanje medicinskih sestara uključenih u radni proces u Kantonalnoj bolnici „dr Safet Mujić“Mostar

REZULTATI RADA: Anketno istraživanje je obuhvatilo 72 sestre, prosječne starosti 36 godina.Većina ispitanika je sa radnim stažom od 11 do 20 godina 58,3%.Na odjelu radi 69,4%. Sa srednjom stručnom spremom je 90,2% dok je sa visokom svega 8,3%.U posljednje tri godine seminarima je prisustvovalo 23,6%. Najveći broj ispitanih je najviše naučilo od stariji sestara 68% dok je od ljekara učilo 15,2% a na stručnim skupovima 16,6%.Kao prvi autor i izlagač na skupovima je bilo 6,9% ispitanih..Za svoje radno mjesto misli da je dovoljno edukovano njih 62,5%.

ZAKLJUČAK: Naš ispitivani uzorak govori da je mali broj edukovanih sestara kako formalnim tako i neformalnim obrazovanjem.

KLJIČNE RIJEČI: medicinske sestre, cjeloživotno učenje

SUMMARY

INTRODUCTION: During centuries, the path of sisterhood was very thorny. Modern nursing requires education as a priority in the professional life of nurses. Education of nurses isn’t only to follow and perform doctor’s orders. The success of nurses depends not only on its ability to overcome humanity and modern technology, but also on the continued education, primarily through formal education. Modern nursing prefers education as a priority in the professional career of nurses. Tertiary education of nurses is a priority of modern states.

OBJECTIVE OF THE RESEARCH: Emphasising the need for lifelong learning

MATERIALS AND METHODS: The survey involved nurse staffing from the Cantonal Hospital “Safet Mujić” in Mostar.

RESEARCH RESULTS: The survey included 72 nurses, with average age of 36 years. Majority of respondents with 11-20 years of work experience years (58.3% of respondents). From the total number of respondents, 69,4% of them work at the clinical department. 90.2% have only a high school diploma, while only 8.3% of them possess university degree. In the last three years, only 23.6% has attended professional seminars. Majority of respondents (68%) confirmed that they mainly learned from older nurses, while 15.2% mostly learned from the doctors. Only 16.6% attended professional conferences and from that number only 6.9% were the first authors or presenters at those conferences. 62.5% of respondents believe that they are sufficiently trained for their job position.

CONCLUSION: Sample of the research shows a small number of adequately educated nurses, both formal and informal education.

KEYWORDS: nurses, lifelong learning

Nastavi čitati Značaj cjeloživotne edukacije u sestrinskoj praksi

Učestalost elemenata stresa na radnom mjestu

The sources of stress at work

SAŽETAK

Stres na radu je specifična vrsta stresa čiji je izvor u radnoj sredini. Stres na radu je prepoznat širom svijeta, kao najveći izazov zdravlju radnika i zdravlju njihovih organizacija. (6) Stres povezan s radom je odgovor kojim ljudi reagiraju, kada se susretnu sa zahtjevima rada i pritiscima koji ne odgovaraju njihovom znanju i sposobnosti, i koji ugrožavaju njihovu sposobnost da se sa njima nose.

CILJ: Utvrditi prisutvo, incidencu, nivo i izvore stresa na radu, te njihov uticaj na zdravlje, apsentizam, kvalitet života i radnu sposobnost zaposlenika.

METODE: Retrospektivno presječno istraživanje provedeno je pomoću tri standardizirana, anonimna upitnika u vremenskom periodu 2011/2012g. obuhvata uzorak 270 zaposlenika, mušku i žensku radnoaktivnu populaciju, životne dobi 20 do 65 godina.

REZULTATI: Prisustvo elemenata stresa na radu utvrđeno je kod 137 (51%) anketiranih zaposlenika, svih struktura zanimanja, sa većom incidencom 6 (100%) kod menadžera, od kojih 5 (83%) su percipirali visok nivo stresa. Rezultati studije pokazuju prisustvo i veću incidencu morbiditeta i dugotrajnog apsentizma, kod zaposlenika pod stresom. Stres na radu subjektivno je percipirao veći broj 59 (83%) zaposlenika sa lošom radnom sposobnošću i lošim kvalitetom života 45 (83%.)

ZAKLJUČAK: Utvrđena je povezanost stresa sa učestalijom pojavom morbiditeta i apsentizma, kao i prisustvo stresa kod većeg broja zaposlenika sa lošom radnom sposobnošcu i lošim kvalitetom života. Značajna povezanost incidence i razine stresa u odnosu na zanimanje zaposlenika, pokazuje da je stres prisutan kod svih struktura zanimanja, ali sa većom incidencom i visokom razinom stresa kod menadžera.

KLJUČNE RIJEČI: zaposlenici, stres, kvalitet života, radna sposobnost

SUMMARY

Stress at work is a specific type of stress whose source is centered in work environment. Moreover, it is worldwide recognized as the biggest challenge of employees’ health and the health of organizations they belong. Stress related to work is a response of people when they are faced with job requirements and pressures that are inadequate for their skills and knowledge that threaten their ability to deal with them.

OBJECTIVE: Objective is to determine presence, incidence, levels and sources of stress at work and their influence on employees’ health, absenteeism, life quality and work ability.

METHODS: A retrospective cross-sectional research has been conducted with the help of three standardized and anonymous questionnaires in the period 2011/2012.

It includes a sample of 270 male and female employees that belong to working population aged from 20 to 65.

RESULTS: The presence of work stress elements has been found at 137 (51%) surveyed employees of all occupational structures. The higher incidence of stress has been found at 6 (100%) managers where 5 (83%) of them have perceived high level of stress.

Results of study show a presence and higher incidence of morbidity and long-lasting absenteeism in workers under the stress. Stress at work has been subjectively perceived by 59 (83%) employees with poor work ability and bad life quality (45; 83%).

CONCLUSION: The relationship between stress and frequent presence of morbidity and absenteeism has been determined during this research. Moreover, a stress has been shown at a large number of employees with poor work ability and bad life quality. Significant interconnection of incidence and level of stress, in regard to employee ocupation, shows us that stress is present at all occupational structures, but with higher incidence and level of stress at managers.

KLJUČNE RIJEČI: employees, stress, life quality, work ability

Nastavi čitati Učestalost elemenata stresa na radnom mjestu

Utjecaj komunikacije zdravstvenih djelatnika na razvitak boli, agitacije i delirija kod bolesnika u jil

Influence of medical personnel communication skills on pain, agitation and delirium development among intensive care unit patients

SAŽETAK

Visoka razina buke u JIL–u može biti značajan problem, kako za pacijente, tako i za osoblje. Ona je direktni suradnik sa mnogobrojnim čimbenicima za mnogo negativnih učinaka za pacijenta i osoblje, poput poremećaja spavanja, iritabilnosti, agitacije i delirija. Nefarmakološka prevencija i liječenje bolesnika s delirijem je učinkovita komunikacija i interakcija, a odnosi se na poticanje i orjantaciju bolesnika u svojoj okolini, te uspješnu komunikaciju. Naše riječi i naš izgled su naše ogledalo, one ističu kompetentnost i kredibilitet te imaju odlučujući utjecaj na bolesnike .Vještine komuniciranja sa naglaskom na empatiji, osjetljivost za pacijente vrlo su bitne kvalitete zdravstvenog osoblja u JIL- u te čimbenici koji direktno utječu na učestalost i nastanak ICU delirija. Razumjeti, ohrabriti, podržati i poštivati bolesnike koji borave u JIL- u trebao bi biti usmjerenje u komunikaciji zdravstvenog osoblja. Sprječavanje nastanka boli, agitacije i delirija zahtjeva multikomponentalne intervencije te dobru suradnju i komunikaciju članova tima. Zdravstvene djelatnike potrebno je stoga obrazovati za vođenje dobre komunikacije s pacijentima te međusobno u timu.

KLJUČNE RIJEČI: komunikacija, bol, agitacija, delirij

SUMMARY

High level noise in the Intensive Care Unit (ICU) may present significant problem for ICU patients, as well as for medical personnel working in the same environment. The level of ICU noise is in close relation with various negative effects on the patients and medical personnel, such as sleep disorders, iritability, agitation and delirium. Effective communication and close interaction represent a corner stone of a non – pharmacologic prevention and treatment of patients in delirium. Our words mirror us, asserting our compentencies and credibility, with a strong effects on our patients. Medical personnel good communication skills, emphasysing empathy and sensibility towards our patients, are important and have a direct influence on frequency of delirium development in the ICU. The goal od effective communication in the ICU is understanding, supporting and respecting each patient per se. Multiprofessional approach in pain management, together with agitation and delirium prevention, with good communication and cooperation within everyone in the medical team is fundamental.

In future it is essential to put more emphasis on education of building strong communicational skills towards ICU patients, as well as among team members.

KEY WORDS: communication, pain, agitation, delirium

Nastavi čitati Utjecaj komunikacije zdravstvenih djelatnika na razvitak boli, agitacije i delirija kod bolesnika u jil