Rizik za nastanak pneumonije u pacijenata sa astmom i hroničnim opstruktivnim bronhitisom (copd) na tretmanu inhalatornim kortikosteroidima

Conditional logistic regression was used to determine the association between the dose and type of inhaled corticosteroid and the risk of pneumonia or lower respiratory tract infection

SAŽETAK

UVOD: Smatra se da od astme boluje oko 100 miliona ljudi u svijetu dok je HOPB četvrti vodeći uzrok smrtnosti u svijetu.

MATERIJALI I METODE: Prospektivna opservaciona studija je sprovedena u Domu zdravlja Novi Travnik na odjelu porodična medicina. Istraživanjem su obuhvačeni pacijenti stariji od 18 godina koji su oboljeli od astme i HOPB na tretmanu inhalatornim kortikosteroidima, i u kontrolnoj grupi pacijenti oboljeli od astme I HOPB koji su lijećeni samo salbutamolom (ventolin).

REZULTATI: Postoji signifikantna razlika u učestalosti pneumonije kod pacijenata koji koriste inhalatorne kortikosteroide u odnosu na one koji koriste samo salbutamol (p = 0,01). Od pacijenata koji su koristili inhalatorne kortikosteroide 52 % je imalo pnemoniju ili infekciju gornjeg respiratornog trakta. Učestalost dnevnih simptoma (manje od 1 puta tijedno) i noćnih ( manje od 2 puta mjesečno ) pronađena je kod 47% pacijenata koji koriste inhalatorne kortikosteroide, do je taj broj kod pacijenata koji koriste samo salbutamol 25%. Broj pacijenata koji imaju ove simtome više od 1 puta tijedno, odnosno za noćne simtome više od 2 puta mjesečno jednak je u obje skupine i iznosi 30 % pacijenata svake pojedine skupine.

ZAKLJUČAK: Istraživanjem je utvrđeno da pacijenti sa astmom i HOPB koje koriste inhalatorne kortikosteroide imaju češće infekcije respiratornog trakta od pacijenata koji koriste samo salbutamol. Postoji statistički značajna signifikantna razlika među skupinama u odnosu na količinu simptoma, jer pacijenti koji koriste inhalatorne kortikosteroide imaju manje učestale simptome u odnosu na one koji koriste samo salbutamol.

KLJUČNE RIJEČI: astma, hronična opstruktivna bolest, inhalatorni kortikosteroidi, pneumonia

SUMMARY

INTRODUCTION: It considers that asthma affects 100 million people worldwide and HOPB is the fourth leading cause of death in the world.

MATERIALS AND METHODS: A prospective observational study was performed at the Health Center Novi Travnik in the department of family medicine. The study included patients 18 years over who were suffering from asthma and HOPB on the treatment of inhaled corticosteroids, and in the control group, patients who were suffering from asthma and HOPB who were treated only by salbutamol (Ventolin).

RESULTS: There is a significant difference between incidence rate of pneumonia for patients who used inhaled corticosteroids and incidence rate of pneumonia for patients who used only salbutamol (p = 0.01). 52% of the patients who used inhaled corticosteroids had pneumonia or upper respiratory tract infection. Daily symptoms frequency (less than once per week) and night symptoms frequency (less than twice per month) had value of 47% for patients who used inhaled corticosteroids and value of 25% for patients who used only salbutamol. Number of patients who have these symptoms more than once per week, or for night symptoms more than twice per month is equal for both groups and has value of 30% patients of each group.

CONCLUSION: In this study is shown that patients with asthma and HOPB who use the inhaled corticosteroids have more frequent respiratory tract infections than patients who use only salbutamol. There is statistically significant difference between the groups regarding the number of symptoms, because the patients who use inhaled corticosteroids have less frequent symptoms compared to those patients who use only salbutamol.

KLJUČNE RIJEČI: asthma, chronic obstructive pulmonary disease, inhaled corticosteroids, pneumonia

UVOD

Hronična opstruktivna bolest (HOPB) i astma su i dalje veliki javni zdravstveni problem. Smatra se da od astme boluje oko 100 miliona ljudi u svijetu dok je HOPB četvrti vodeći uzrok smrtnosti u svijetu (1).

Inhalatorni kortikosteroidi su djelotvorniji od ostalih osnovnih lijekova u svim aspektima kontrole astme i HOPB, poboljšanju simptoma i plućne funkcije te smanjenju bronhalne hiperreaktivnosti. Oni su jedini temeljni lijekovi koji dugotrajnom uporabom smanjuju rizik od smrti zbog astme (2). Ali ICS imaju i svoje nuspojeva kako lokalne tako i sistemske (3).

Jedna od sistemskih nuspojava upotrebe inhalatornih kortikosteroide je i plućna infekcija(4).

MATERIJALI I METODE

Sprovedeno istraživanje predstavlja prospektivnu opservacionu studiju, period pračenja 3 mjeseca. Studija je provedena u Domu Zdravlja Novi Travnik na odjelu porodična medicina.

Istraživanjem su obuhvačeni svi pacijenti stariji od 18 godina koji su oboljeli od astme ili HOPB

na tretmanu inhalatornim kortikosteroidima, i u kontrolnoj grupi pacijenti oboljeli od astme i HOPB koji su ljećeni samo salbutamolom ( Ventolin ), a koji su se javili svome obiteljskom liječniku u periodu od 01.09. do 01.12.2015. godine.

Kriteriji za isključivanje iz studije bili su: pacijenti sa imunosupresijom, malignim oboljenjem, funkcionalnim abnormalnostima respiratornog trakta i trudnice, te pacijenti koji imaju druge dijagnoze bolesti.

Dijagnoza pneumonije je uspostavljena na osnovu kliničke slike, labarotorijskih parametara, CRP, RTG slike pluća.

Istraživanje je provedeno sukladno etičkim načelima i deklaracijom iz Helsinkija iz 1983., a svi pacijenti koji su udovoljili kriterijima za uključivanje u studiju su dali svoj pismeni pristanak. Ukupan broj pacijenata koji je na kraju uključen u studiju iznosio je 132.

Prikupljanje podataka je vršeno aktivnim pračenjem pacijenata kroz njihovo redovno javljanje ljekaru porodične medicine. Nakon selektiranja oboljelih, svi podaci su razvrstani i unešeni u MS Excel 2007. Dobiveni rezultati su prikazani u tabelama i grafikonima, statističkim analizama i deskriptivnom statistikom, koristeći softverski paket MS excel 2007. Za obradu podataka korišten je i statistički paket IBM Statisticus APSS v 19.o.

REZULTATI ISTRAŽIVANJA

Grafikon 1. Spol pacijenta

Od ukupno 132 pacijenta 61% muškaraca , a 39% žena ( grafikon 1).

Od ukupno 132 pacijenta 96 isptanika je korisristilo inhalatorne kortikosteroide. U kontrolnoj grupi uključeno je 36 ispitanika kojima je primjenjen salbutamol.

Od pacijenata koji koriste ventolin, 10 je imalo pneumoniju a nih 26 nije imalo pnumoniju.

Kontrola astme (< od 1 puta tijedno dnevni simptomi, <od 2 puta mjesečno noćni simptomi) kod pacijenata na inhalatornim kortikosteroidima, učestalost dnevnih simptma >1 put tjedno i >2 puta mjesečno zabilježena je kod 30 ispitanika, uz svakodnevnu učestalost dnevnih simptoma i noćne simptome >2 puta tjedno kod 13 pacijenata, dok su kod 5 pacijenata zabilježeni trajni dnevni simptomi i česti noćni simptomi (Grafikon 2).

Grafikon 2. Učestalost simptoma kod ispitanika koji koriste inhalatorne kortikosteride

U kontrolnoj grupi 9 pacijenata imaolo je dnevne simptome < od 1 puta tjedno i <2 puta mjesečno noćne simptome, 11 pacijenata >1 puta tjedno i >2 puta mjesečno, 10 pacijenata je imalo svakodnevno dnevne simptome a noćne >2 puta tjedno, dok je 6 pacijenata imalo trajne dnevne simptome i česte noćne ( grafikon3).

Grafikon 3. Učestalost simptoma kod pacijenta koji koriste samo ventolin

Od pacijenata koji su koristili inhalatorne kortikosteroide 50 je imalo pnemoniju ili infekciju gornjeg respiratornog trakta, a njih 46 nije imalo infekcije ( grafikon 4)

Grafikon 4. Procenat pacijenata koji koriste inhalatorne kortikosteroide i koji su imali pneumoniju

Razlike o učestalosti pneumonije kod pacijenata koji koriste inhalatorne kortikosteoide u odnosu na pacijente koji ih ne koriste u liječenju astme i HOPB. Pomoću Fisherovog testa dobili smo da je vrijednos za p = 0,0125 kako je p<0.05 postoji signifikantna razlika u učestalosti pneumonije kod pacijenata koji koriste inhalatorne kortikosteroide .

Razlike u učestalosti simptoma između ove dvije skupine dobili smo pomoću chi-square testa koji iznosi 10.9638, p vrijednost je 011923, te je p<0.05 što znači da ima statistički značajne razlike među skupinama u odnosu na broj simptoma.

DISKUSIJA

Prema mnogim istraživanjima trenutne terapije održavanja za astmu zahtijevaju dva puta dnevno doziranje sa inhalatornim kortikosteroidom skupa sa dugodjelujučim beta 2 agonistima.

U sudiji koja je ocjenivala učinkovitost inhalatornih kortikosteroida u usporedbi sa salbutamolom. Značajna poboljšanja u funkciji pluća su se vidjela kod primjene inhalatornih kortikosteroida što je potvrđeno i u našoj studiji. (5).

U istraživanju sa ciljem da se utvrdi klinička djelotvornost i incidencije pneumonije između bolesnika s HOPB koji primaju srednje i visoke doze ICS( 6) donesen je zaključak da pacijenti koji su imali HOPB, a koji su liječeni visokim dozama ICS su imali više koristi.. Veće doze ICS mogu biti pogodne za terapiju HOPB (7).

Prethodna primjena inhalacijskih kortikosteroida (ICS) može smanjiti upalni odgovor i smrtnosti u bolesnika sa pneumonijom iz opće populacije.

U studiji u kojoj su se mjerili upalni marker i smrtnosti utvrđeno je da
predhodno korištenje ICS-a u pacijenata hospitaliziranih zbog pneumonije je povezan sa smanjenjem sistemskog upalnog odgovora, bez ikakvog utjecaja na dugoročne smrtnosti (8).

Prema rezultatima kohortnog istraživanja ICS su povezani sa 20-50% povećanim rizikom od upale pluća kod pacijenata sa HOPB (9).To je potvrđeno i u našoj studiji kod pacijenata koji su koristili inhalatorne kortikosteroide 50 je imalo pnemoniju ili infekciju gornjeg respiratornog trakta, a njih 46 nije imalo infekcije.

U navedenoj kohortnoj studiji uključeno je 163 514 pacijenata, od kojih je 20 344 su imali ozbiljnu upalu pluća tijekom 5,4 godina praćenja. Korištenje inhalatornih kortikosteroida od strane pacijenata s HOPB povećava rizik od ozbiljne upale pluća.

Farmakološka terapija hronične opstruktivne plućne bolesti (HOPB) je usmjerena na ublažavanje simptoma, poboljšanje kvalitete života i sprečavanje ili liječenje ekzacerbracija (10).
Inhalatorni kortikosteroidi su smanjili simptome i kod naših pacijenata ali je kod pacijenata koji su koristili inhalatorne kortikosteroide incidenca pneumonije bila učestalija.

ZAKLJUČAK

Pacijenti sa astmom i HOPB koje koriste inhalatorne kortikosteroide imaju češće infekcije respiratornog trakta od pacijenata koji koriste samo salbutamol. .Postoji statistički značajna razlika među skupinama u odnosu na količinu simptoma, jer pacijenti koji koriste inhalatorne kortikosteroide imaju manje učestale simptome u odnosu na one koje ih ne koriste.

Our results suggest that the dose of [inhaled corticosteroid] prescribed should be kept to the minimum necessary and that the dose should be stepped down if the patient is well controlled,” say the authors, led by Dominick Shaw. They also note that it may be important for physicians to consider whether infection is responsible for recurrent symptoms before increasing the current dose of steroids.

“Our results suggest that the dose of [inhaled corticosteroid] prescribed should be kept to the minimum necessary and that the dose should be stepped down if the patient is well controlled,” say the authors, led by Dominick Shaw. They also note that it may be important for physicians to consider whether infection is responsible for recurrent symptoms before increasing the current dose of steroids.

LITERATURA