Sestrinska profesionalna autonomija unutar zdravstvenog tima

Sažetak

CILJ:Utvrditi da li postoje razlike u stavovima medicinskih sestara, ljekara, magistranata sestrinstva i pacijenata o sestrinskoj profesionalnoj autonomiji unutar zdravstvenog tima.

METODE: Deskriptivna analitička studija je provedena među medicinskim sestrama i ljekarima zaposlenim u tri javne zdravstvene ustanove, te među studentima master studija sestrinstva i među bolničkim i vanbolničkim pacijentima. Za istraživanje je bio formiran anonimni anketni upitnik. Korištena je metoda skupovnog slučajnog uzorkovanja, te su ispitanici podijeljeni u četiri grupe: medicinske sestre, ljekari, studenti master studija sestrinstva i pacijenti. Ispitanici su odabrani metodom jednostavnog slučajnog uzorkovanja. Istraživanje je obuhvatilo 180 ispitanika, po 50 ispitanika iz grupa medicinskih sestara, ljekara i pacijenata, te 30 studenata master studija sestrinstva.

REZULTATI: Od 180 ispitanika, 67 (37,2%) su bili muškarci; najviše ispitanika je bilo iz dobne skupine 41-60 godina, 76 (42,2%). Devet (18%) medicinskih sestara, 14 (28%) ljekara, te 3 (10%) magistranata sestrinstva rade na rukovodećem radnom mjestu. Od ukupnog broja, 39 (78%) medicinskih sestara, 35 (70%) ljekara, 24 (80%) magistranata sestrinstva, te 42 (84%) pacijenata izjavili su da medicinske sestre nemaju slobodu u donošenju odluka u svom radu. Razlike u stavovima između grupa ispitanika bile su statistički signifikantne obzirom na ljekarske upute kao apsolutni autoritet nad sestrinskim djelokrugom rada (p<0,005), kao i mogućnost da medicinske sestre budu na rukovodećim mjestima u zdravstvenim ustanovama i ministarstvima zdravstva (p<0,005).

ZAKLJUČAK: Ustanovljena je različitost u stavovima medicinskih sestara, studenata master studija sestrinstva i ljekara prema sestrinskoj profesionalnoj autonomiji. Suprotno mišljenju ljekara i pacijenata, medicinske sestre smatraju da nemaju profesionalnu autonomiju unutar zdravstvenog tima.

KLJUČNE RIJEČI: sestrinstvo, profesionalna autonomija, sestrinsko upravljanje Nastavi čitati Sestrinska profesionalna autonomija unutar zdravstvenog tima

Istraživanje bolničkih bakterijskih sojeva infekcije / kolonizacije kod pacijenata hospitaliziranih u jedinicama intenzivne njege hirurškog i internističkog tipa u UKC Sarajevo

Sažetak

UVOD: Bolnička(nozokomijalna,intrahospitalna,kućna) infekcija je infekcija nastala kod bolesnika i osoblja u bolnici ili nekoj zdravstvenoj ustanovi.

CILJ RADA: bio je istraživanje bolničkih bakterijskih sojeva infekcije /kolonizacije kod pacijenata hospitaliziranih u jedinicama intenzivne njege hirurškog i internističkog tipa u KCU Sarajevo.

METODE RADA: Istraživanje je bilo deskriptivno retrospektivna analiza već postojećih podataka u periodu od dvije godine od 01.01.2012.-31.12.2013..Istraživanjem je obuhvaćeno 174 bolesnika hospitalizirani u Jedinicama intenzivne njege internih i hirurških odjela/klinika Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.

REZULTATI RADA: Od 174 ispitanika 152/174 ili 87,4% su bolničke infekcije koje su klinički i mikrobiološki dokazane i 22/174 ili 12% kolonizata.Incidenca bolničkih infekcija u internističkim intenzivnim njegama je 12,3% a u hirurškim 13%.

Izolovani uzročnici:MRSA S.aureus 41(24%),Acinetobacter baumannii MDR 35(20%,Klebsiella pneumoniae ESBL 24(14%),Serratia marcensens ESBL 20(11%),Clostridium difficilae 16(9%),Staphylococcus epidermis 8(6%) Pseudomonas aeruginosa 6(3%),Enterococcus fecalis 6(3%), Enterobacter cloace ESBL 5(3%),Eschrichia coli ESBL 3(2%), Influenza H1N1 3(2%),Pseudomonas mantophilia3(2%), Clostridium freundi ESBL 4 (2%).

ZAKLJUČAK: Problem infekcija povezanih sa zdravstvenom zaštitom mora se shvatiti kao globalni problem koji ne poznaje državne granice.Borbi protiv infekcija povezanih sa zdravstvenom zaštitom treba pristupiti dugoročno i multidisciplinarno, prateći dinamiku mjenjanja mikroorganizama te nove mogućnosti i saznanja o primjeni postojećih ili eventualno novih metoda prevencije i kontrole.

KLJUČNE RIJEČI: bolničke infekcije,uzročnici,rizični faktori,preventivno medicinska zaštita Nastavi čitati Istraživanje bolničkih bakterijskih sojeva infekcije / kolonizacije kod pacijenata hospitaliziranih u jedinicama intenzivne njege hirurškog i internističkog tipa u UKC Sarajevo

Fenotipske metode u detekciji karbapenemaza kod bolničkih izolata Acinetobacter Baumannii

Sažetak

UVOD: Klinički značaj enzima karbapenemaza ogleda se u njihovoj sposobnosti hidrolize karbapenema, zbog čega bakterije koje ih proizvode razvijaju otpornost na ovu podskupinu β – laktamskih antibiotika širokog spektra, kao i na većinu ostalih pripadnika iste skupine (penicilini, cefalosporini). Za dokazivanje karbapenemaza producirajućih sojeva u mikrobiološkom laboratoriju koriste se klasične fenotipske metode zasnovane na kultivaciji, nakon čega je neophodno potvrditi produkciju enzima primjenom potvrdnih (fenotipskih i/ili molekularnih) metoda.

CILJEVI ISTRAŽIVANJA: Ispitati fenotipske osobine bolničkih izolata Acinetobacter baumannii: odrediti rezistotip ispitivanih sojeva; ispitati prisustvo karbapenemaza kod ispitivanih sojeva; utvrditi distribuciju izolata po uzorcima i klinikama; ispitati postojanje korezistencije bolničkih sojeva Acinetobacter baumannii na ostala antimikrobna sredstva; izgraditi algoritam detekcije karbapenemaza kod bolničkih sojeva Acinetobacter baumannii u laboratorijskoj praksi.

MATERIJAL I METODE RADA: Istraživanje je obavljeno retrospektivno – prospektivno. Studija je obuhvatila period od 01.01.2014 – 31.05.2015. godine. Istraživanjem su obuhvaćena 53 izolata Acinetobacter baumannii koji su pokazali rezistenciju na karbapeneme. Izolacija i identifikacija Acinetobacter baumannii izvršena standardnim laboratorijskim metodama i VITEK 2 Compact sistemom firme BioMerieux. Ispitivanje osjetljivosti na antibiotike vršilo se disk-difuzionom metodom, automatiziranom metodom (VITEK 2), E – testom. Detekcija mehanizama rezistencije je rađena sljedećim fenotipskim testovima: modificiranim Hodge testom, E – testom MBL-a, upotrebom kombiniranih diskova. Nastavi čitati Fenotipske metode u detekciji karbapenemaza kod bolničkih izolata Acinetobacter Baumannii

Kvalitet života pacijentica oboljelih od karcinoma dojke

Sažetak

UVOD: Karcinom dojke je najčešća neoplazija kod žena. Kvaliteta života žena nakon tretmana karcinoma dojke predstavlja sveobuhvatno zadovoljstvo i nezadovoljstvo vlastitim životom, kvaliteta života odnosi se na lično blagostanje i životno zadovoljstvo, uključujući mentalno i fizičko zdravlje.

CILJ: Cilj ovog istraživcanja je odrediti stepen kvalitete života kod mastektomiranih bolesnica koje su završile specifični onkološki tretman u odnosu na zdrave ispitanice (kontrolna grupa).

METODE: Prospektivna studija provedena je na Klinici za grandularnu i onkološku hirurgiju Univerzitetsko Kliničkog centra u Sarajevu.Studijom je obuhvaćeno 100 mastektomiranih bolesnica koje su se liječile na klinici i 100 zdravih ispitanica(kontrolna grupa).Za procjenu kvalitete života korišten je Evropski anketni upitnik SF-36.Za statističku analizu dobivenih podataka korišten je programski paket SPSS for Windows (verzija 19.0, SPSS Inc, Chicago, Illinois, SAD) i Microsoft Excell (verzija 11. Microsoft Corporation, Redmond, WA, SAD).

REZULTATI:Rezultati istraživanja pokazuju da je skor kvalitete života veoma nizak kod oboljelih ispitanica u odnosu na zdrave ispitanice (kontrolnu grupu); na skali općeg zdravlja oboljele ispitanice imaju 50(35-70) bodova u odnosu na kontrolnu grupu ispitanica 90(75-90) bodova; na skali tjelesnog funkcionisanja 65(38,7-76,25) bodova u odnosu na kontrolnu grupu 95(85-100) bodova; na skali bola 22,5(0,0-55,0) bodova u odnosu na kontrolnu grupu 77,5(77,5-100) bodova; na skali ogranićenja zbog fizičkog zdravlja 43,75(25-56,25)bodova u odnosu na kontrolnu grupu 75(75-100) bodova; na skali energije/umora imaju vrijednosti 25(12,5-56,25) bodova u odnosu na kontrolnu grupu 87,5(75-100) bodova; na skali ograničenja zbog emocionalnih problema imaju vrijednosti 25(0-52,5) bodova u odnosu na kontrolnu grupu 75(62,5-100) bodova; na skali socijalnog funkcionisanja imaju vrijednosti 25(0-52,5) bodova u odnosu na kontrolnu grupu koje u prosjeku iznose 75(62,5-100) bodova; na skali emocionalnog blagostanja imaju vrijednosti 35(25-57,5) bodova u odnosu na kontrolnu grupu 70(65-80) bodova; na skali fizičkog zdravlja imaju prosjek 45(28,75-59) bodova u odnosu na kontrolnu grupu 84,69(73,13-97,5)bodova; na skali mentalnog zdravlja imaju prosjek 29,69(12,19-59,38) bodova u odnosu na kontrolnu grupu 77,19(67,81-95,0) bodova.

ZAKLJUČAK:Izmjenjeni tjelesni izgled žene zbog tretmana karcinoma dojke je izvor psihosocijalnih problema i dovodi do pogoršanja općeg mentalnog zdravlja te utiče na kvalitetu života.

KLJUČNE RIJEČI: kvaliteta života, karcinom dojke,mastektomija Nastavi čitati Kvalitet života pacijentica oboljelih od karcinoma dojke