Specifičnosti u dječijoj anesteziji

SAŽETAK

Dječija anestezija se razlikuje od anestezije odraslih jer  svaki uzrast od novorođenčeta do adolescenta je povezan različitom anatomijom, fiziologijom i patafiziologijom različitih stanja. Pedijatrijski pacijenti se mogu podijeliti u četri grupe na osnovu uzrasta: novorođenče    po rođenju   do prvih 24 sata, novorođenče  od 1-30 dana uzrasta, odojče od 1 mjesec do 12 mjeseci, dijete   od 1 godine do početka puberteta. Pripremu za uvođenje u anesteziju, monitoring djeteta i buđenje obavlja anestetičar. Sama priprema i izvođenje anestezije je specifična kod  ove vrste pacijenata,koji su u procesu brzog rasta,  razvoja i sazrijevanja organskih sistema. Zadaci anestetičara su: kontrola, održavanje, priprema potrebne medicinske opreme, poznavanje i izvođenje kardiopulmonalne reanimacije, kontrola i održavanje aparata za anesteziju. Anestetičar je obavezan da poznaje:  respiratornu funkciju, cirkulaciju, farmakokinetiku, način komuniciranja sa djecom i njihovim pratiocima.

U radu će biti prikazan monitoring anestezije djeteta i specifičnosti vezane za anesteziju u dječijem periodu. U radu će biti dat osvrt na procedure dječije anestezije i ulogu medicinskog tehničara-anestetičara.

Ključne riječi: anestezija, specifičnosti, djeca, anestetičar Nastavi čitati Specifičnosti u dječijoj anesteziji

Anestezija kod pacijenta sa kohlearnim implantantom

SAŽETAK

Uvod: Kohlearni implant je hirurški implantiran elektronski ured koji daje osjećaj tona osobama koji su gluvi ili sa teškim slušnim problemima. Kohlearni implant moze pomoći da se obezbedi sluh koji pacijenti koji su gluvi zbog ostećenja senzornih ćelija. Kod ovih osoba, implanti često mogu obezbediti dovoljno sluha za bolje razvijanje govora. Kvalitet zvuka je različit od prirodnog zvuka, sa manje zvuka informacije su dobiveni od strana mozga. Ipak mnogo pacijenata su u mogućnosti da čuju i razumiju govor i zvuke životne sredine.

Kohlearni aparati se koristi šire u svetu sa odličnim rezultatima. Operacija se izvodi u opštoj anesteziji i obično traje od 2-3 sata.

U ovoj operaciji ugradzivanja kohlearnog aparata koriste se dve anesteziološke tehnike koje će biti prikazane u radu.

Ciljevi rada:

  1. Da se prezentuje uloga anesteziološke sestre kod intervencije kohlearnog implantata
  2. Prikazati prednosti hipotenzivne anestezije pri sprovođenju intervencije
  3. Prikazati distribuciju pacijenta kod kojih je urađena kohlearna implantacija na

Materijali i metode rada: Samostojni istrazivački deo rada pretstavlja retrospektivno anamnestičko istrazivanje koje je provedeno na Univerzitetskoj klinici za otolaringologiji u Skoplju u periodu od 01.04.2014 do 31.05.2014 godine. U radu su analizirani svi pacijenti kod kojih je napravljena kohlearna implantacija u period 2009/2013 godine, a bili su operisani primenom hipotenzivne anestezije. Za istraživanje su korišteni podaci iz bolničkih protokola i istorije bolesti kod kojih su sadržana sva pitanja koji su interes ovog rada. Korišten je deskriptivni i analitički epidemioloski metod, a svi podaci koji su u polju interesa bit će predstavljeni  tabelarno i grafički. Za analizu podataka korištene  su statističke metode i testovi. Varijable koje su praćene su: pol, uzrast, dijagnoza, nacionalnost, mesto življenja (grad/selo), familijarna anamneza, tip anestetika, vreme anestezije, vreme aplikacije analgetika posle operacije, vremenski razmak davanja analgetika posle operacije i dani hospitalizacije.

Zaključci: Rad ima za cilj pokazati opravdanost anesteziolških intervencija za operaciju kohlearnog implanta induciranom hipotenzijom.

Navedeni način anestezije dovodi do većeg komoditeta i preglednosti hirurškog tima u njihov rad, istovremeno obezbeđivanjem maksimalne bezbednosti pacijenata.

Ključne reči: kohlearni implantat, anestezija, inducirana hipotenzija, anestetičar Nastavi čitati Anestezija kod pacijenta sa kohlearnim implantantom

Anestezija za dijagnostičke postupke

SAŽETAK

Razvojem medicine i sukladno tome novih dijagnostičkih i terapijskih procedura (radiološke, dijagnostičke endoskopske postupke i minimalno invazivni  terapijski postupci) uvjetovale su razvoj anestetika i anestezioloških tehnika koje omogućuju:

  1. budnu sedaciju
  2. sedaciju
  3. analgosedaciju

Istovremeno, izvođenjem tih postupaka moraju se osigurati uvjeti za hemodinamsku i respiratornu stabilnost, eliminaciju boli tijekom njihovog izvođenja uz osiguravanje sustava sigurnosti terapijskih i dijagnostičkih postupaka koji zahtjevaju primitke i otpust bolesnika iz bolnica u istom danu. Ovo je omogućeno razvojem kratkodjelujučih anestetika i analgetika sa jedne strane te razvojem neinvazivnog načina monitoriranja kardiorespiratorne funkcije kao i praćenjem dubine stanja svijesti (bis)Važnost odabira bolesnika, priprema bolesnika uključujučim kriterijima kao i poštivanje kriterija za otpust bilesnika kući istog dana.

Poznavanje sustava monitoriranja, i nadzora bolesnika uz istovremeno vođenje sestrinske medicinske dokumentacije osnovni su dio rada medicinske sestre/tehničara.

Ključne riječi: anestezija, dijagnostika Nastavi čitati Anestezija za dijagnostičke postupke