Pratnja vitalno ugorženog pacijenta

SAŽETAK

U svakodnevnoj praksi anestetičara javlja se  potreba za pratnjom vitalno ugroženih pacijenata. Bilo da se radi o pratnji pacijenta u ustanove višeg ranga ili da se radi o pratnji pacijenta unutar same  ustanove, anestetičar preuzima  veliki dio odgovornosti a ujedno se susreće sa raznim problemima, kako medicinske tako i nemedicinske prirode. U ovom radu će se kroz prikaz slučaja, statističke podatke i procedure prikazati način rada, a sa osvrtom na problematiku s kojom se anestetičar svakdnevno susreće,  u toku transporta vitalno ugroženog pacijenta.

Ključne riječi:  anestetičar, pratnja pacijenta, problematika, statistički podaci, procedure, studija slučaja Nastavi čitati Pratnja vitalno ugorženog pacijenta

Anestezija kod pacijenta sa kohlearnim implantantom

SAŽETAK

Uvod: Kohlearni implant je hirurški implantiran elektronski ured koji daje osjećaj tona osobama koji su gluvi ili sa teškim slušnim problemima. Kohlearni implant moze pomoći da se obezbedi sluh koji pacijenti koji su gluvi zbog ostećenja senzornih ćelija. Kod ovih osoba, implanti često mogu obezbediti dovoljno sluha za bolje razvijanje govora. Kvalitet zvuka je različit od prirodnog zvuka, sa manje zvuka informacije su dobiveni od strana mozga. Ipak mnogo pacijenata su u mogućnosti da čuju i razumiju govor i zvuke životne sredine.

Kohlearni aparati se koristi šire u svetu sa odličnim rezultatima. Operacija se izvodi u opštoj anesteziji i obično traje od 2-3 sata.

U ovoj operaciji ugradzivanja kohlearnog aparata koriste se dve anesteziološke tehnike koje će biti prikazane u radu.

Ciljevi rada:

  1. Da se prezentuje uloga anesteziološke sestre kod intervencije kohlearnog implantata
  2. Prikazati prednosti hipotenzivne anestezije pri sprovođenju intervencije
  3. Prikazati distribuciju pacijenta kod kojih je urađena kohlearna implantacija na

Materijali i metode rada: Samostojni istrazivački deo rada pretstavlja retrospektivno anamnestičko istrazivanje koje je provedeno na Univerzitetskoj klinici za otolaringologiji u Skoplju u periodu od 01.04.2014 do 31.05.2014 godine. U radu su analizirani svi pacijenti kod kojih je napravljena kohlearna implantacija u period 2009/2013 godine, a bili su operisani primenom hipotenzivne anestezije. Za istraživanje su korišteni podaci iz bolničkih protokola i istorije bolesti kod kojih su sadržana sva pitanja koji su interes ovog rada. Korišten je deskriptivni i analitički epidemioloski metod, a svi podaci koji su u polju interesa bit će predstavljeni  tabelarno i grafički. Za analizu podataka korištene  su statističke metode i testovi. Varijable koje su praćene su: pol, uzrast, dijagnoza, nacionalnost, mesto življenja (grad/selo), familijarna anamneza, tip anestetika, vreme anestezije, vreme aplikacije analgetika posle operacije, vremenski razmak davanja analgetika posle operacije i dani hospitalizacije.

Zaključci: Rad ima za cilj pokazati opravdanost anesteziolških intervencija za operaciju kohlearnog implanta induciranom hipotenzijom.

Navedeni način anestezije dovodi do većeg komoditeta i preglednosti hirurškog tima u njihov rad, istovremeno obezbeđivanjem maksimalne bezbednosti pacijenata.

Ključne reči: kohlearni implantat, anestezija, inducirana hipotenzija, anestetičar Nastavi čitati Anestezija kod pacijenta sa kohlearnim implantantom