Mastikoterapija i bioetičke perspektive u liječenju pacijenata nakon moždanog udara

Sažetak

UVOD: Moždani udar predstavlja jedno od najčešćih oboljenja moždanih struktura, čime rezultira smanjena mogućnost kretanja, smetnje u koordinaciji pokreta i hoda. Moždani udar je treći uzrok smrtnosti u svijetu, a prvi uzrok smrtnosti u Hrvatskoj. Najčešće se pojavljuje u srednjoj i starijoj životnoj dobi te uzrokuje značajna privremena i trajna onesposobljenja oboljele osobe. Usprkos napretku u zbrinjavanju bolesnika s moždanim udarom, bolesnici nakon preboljelog moždanog udara vrlo često imaju teška oštećenja i funkcionalna ograničenja kretanja i percepcije.

Postoje razni oblici liječenja: farmakoterapija, kirurško liječenje, edukativni programi koji su primarno usmjereni prema bolesniku i njegovoj obitelji te funkcionalno liječenje. Od svih oblika funkcionalnog liječenja koje obuhvaća različite modalitete fizikalnih postupaka značajno mjesto pripada i prirodnim ljekovitim činiteljima.

Neframakološko liječenje je sastavni dio kompleksnog liječenja bolesnika nakon moždanog udara gdje nefarmakološki postupci uključuju veliki broj modaliteta među kojima prirodni ljekoviti činitelji imaju značajnu ulogu. Naftalan je zemno mineralno ulje dobiveno destilacijom naftenske nafte, iz koje se izdvajaju sterani, spojevi slični steroidnim hormonima i provitaminu D, pročišćeni i sigurni za primjenu.

Naftalanoterapija je metoda primjene specifičnog malo poznatog prirodnog faktora u medicini. U svijetu su poznata dva nalazišta naftenske nafte od kojih je jedno u Ivanić Gradu, a drugo je gradić Naftalan u Azerbejdžanu. U radu su opisani načini djelovanja te vrste aplikacija naftalanoterapije, sa posebnim osvrtom na liječenje bolesnika nakon moždanog udara. U ovom istraživanju se koristila „mastika“, kruti pripravak naftalana. Mastikoterapija postiže specifične efekte u rehabilitaciji bolesnika nakon moždanog udara.

CILJ RADA: Cilj ovog istraživanja bio je ispitati utjecaj mastikoterapije na funkcionalni status i smanjenje boli kod pacijenata nakon moždanog udara, kroz dva tjedna provođenja terapije.

METODE: Za provjeru uspješnosti mastikoterapije kod ispitanika koristila se vizualno analogna skala za bol i indeks za funkcionalno mjerenje neovisnosti. Rezultati su evaluirani FIM indeksom i VAS skalom.

REZULTATI I ZAKLJUČCI: Većini ispitanika liječenje naftalanom smanjilo je bolove u zglobovima te je poboljšana pokretljivost zahvaćenih zglobova. Uzorak ispitanika je bio relativno mali, tako da ne možemo govoriti o znanstvenoj relevantnosti dobivenih rezultata. Međutim, mišljenja smo kako se navedena mastikoterapija u korelaciji s drugim pristupima pacijentu, o kojima govore i medicinska etika i različiti etički kodeksi, te u okviru govora o palijativnoj skrbi i pristupu bolesniku, može u budućnosti donositi značajne doprinose u oporavku, ne samo osoba koje su imale moždani udar, nego i kod osoba s drugim vrstama oštećenja i oboljenja, a kod kojih se koristi neka od terapija koje provodi lječilište Naftalan.

KLJUČNE RIJEČI: moždani udar, naftalanoterapija, mastikoterapija, bol, etika, bioetika, perspektive Nastavi čitati Mastikoterapija i bioetičke perspektive u liječenju pacijenata nakon moždanog udara

Utjecaj komunikacije zdravstvenih djelatnika na razvitak boli, agitacije i delirija kod bolesnika u jil

Influence of medical personnel communication skills on pain, agitation and delirium development among intensive care unit patients

SAŽETAK

Visoka razina buke u JIL–u može biti značajan problem, kako za pacijente, tako i za osoblje. Ona je direktni suradnik sa mnogobrojnim čimbenicima za mnogo negativnih učinaka za pacijenta i osoblje, poput poremećaja spavanja, iritabilnosti, agitacije i delirija. Nefarmakološka prevencija i liječenje bolesnika s delirijem je učinkovita komunikacija i interakcija, a odnosi se na poticanje i orjantaciju bolesnika u svojoj okolini, te uspješnu komunikaciju. Naše riječi i naš izgled su naše ogledalo, one ističu kompetentnost i kredibilitet te imaju odlučujući utjecaj na bolesnike .Vještine komuniciranja sa naglaskom na empatiji, osjetljivost za pacijente vrlo su bitne kvalitete zdravstvenog osoblja u JIL- u te čimbenici koji direktno utječu na učestalost i nastanak ICU delirija. Razumjeti, ohrabriti, podržati i poštivati bolesnike koji borave u JIL- u trebao bi biti usmjerenje u komunikaciji zdravstvenog osoblja. Sprječavanje nastanka boli, agitacije i delirija zahtjeva multikomponentalne intervencije te dobru suradnju i komunikaciju članova tima. Zdravstvene djelatnike potrebno je stoga obrazovati za vođenje dobre komunikacije s pacijentima te međusobno u timu.

KLJUČNE RIJEČI: komunikacija, bol, agitacija, delirij

SUMMARY

High level noise in the Intensive Care Unit (ICU) may present significant problem for ICU patients, as well as for medical personnel working in the same environment. The level of ICU noise is in close relation with various negative effects on the patients and medical personnel, such as sleep disorders, iritability, agitation and delirium. Effective communication and close interaction represent a corner stone of a non – pharmacologic prevention and treatment of patients in delirium. Our words mirror us, asserting our compentencies and credibility, with a strong effects on our patients. Medical personnel good communication skills, emphasysing empathy and sensibility towards our patients, are important and have a direct influence on frequency of delirium development in the ICU. The goal od effective communication in the ICU is understanding, supporting and respecting each patient per se. Multiprofessional approach in pain management, together with agitation and delirium prevention, with good communication and cooperation within everyone in the medical team is fundamental.

In future it is essential to put more emphasis on education of building strong communicational skills towards ICU patients, as well as among team members.

KEY WORDS: communication, pain, agitation, delirium

Nastavi čitati Utjecaj komunikacije zdravstvenih djelatnika na razvitak boli, agitacije i delirija kod bolesnika u jil

Prevencija anksioznosti i njen utjecaj na nivo bola kod oralno hirurške intervecije

Prevention of anxiety and its impact on the level of pain in oral surgery intervention

SAŽETAK

CILJ: U istraživanju je procjenjivana anksioznost vezana za hirurško ekstrahiranje impaktiranih trećih molara, pomoću dobijenih vrijednosti Corahovog upitnika dentalne anksioznosti i Spilbergovih koeficijenata aksioznost. Pearsonovim koeficijentima korelacija procjenjivana je povezanost navedenih parametara i njihov utjecaj na nivo bola kod hirurške extrakcije impaktiranog trećeg molara.

DIZAJN STUDIJE: U istraživanje je bio uključen 501 pacijent, muškog i ženskog pola, od 18-45 godina starosti, Nivo anksioznosti se procjenjivao upotrebom koeficijenata: DASR, X1 i X2 Prema protokolu Nakazata i autora(tab.1.), napravljene su grupe pacijenata na osnovu gradacije skorova anksoiznosti: na pacijente sa vrlo visokom, visokom, umjerenom, niskom i vrlo niskom anksioznosti. Na osnovu protokola Gedika i autora napravljene su i grupe prema dobnoj starosti pacijenata: od 18-20 godina, od 21-29 godina, od 30-39 godina i 40-45 godina. Mjerenje parametara: 1.dan.-DAS-R, X1 i X2; 2.dan- X1 i X2; 3.dan- X1,X2 i BOL.

REZULTATI: Vrijednosti mjerenih parametara: 1. dan mjerenja DASR=14,32; X1= 47,03; X2= 50,99 ; za 2.dan mjerenja X1= 46,014; X2= 50,11; za 3. dan mjerenja X1= 39,01; X2= 41,91 (tab.3,sl.9 i 10). Prosjećna vrijednost boli je 5,7.

KLJUČNE RIJEČI: prevencija, anksioznost, bol, ekstrakcija impaktiranih zuba

SUMMARY

THE OBJECTIVE: The study evaluated the anxiety related to the surgical extraction of impacted third molars, using the obtained values ​​Corah’s questionnaire dental anxiety and Spilberg’s coefficients anxiety. Pearson’s correlation coefficient evaluated the association mentioned parameters and their impact on the level of pain in the surgical extraction of impacted third molars.

STUDY DESIGN: The study included 501 patients, male and female, from 18 to 45 years of age, level of anxiety was assessed using coefficients: DASR, X1 and X2 According to the protocol to indicate the author (table 1)., Made the group of patients on the basis of graduation scores of anxiety: patients with a very high, high, moderate, low and very low anxiety. Based on the Gedik and authors protocol have been made and the group of patients by age: from 18 to 20 years, from 21 to 29 years, 30-39 years and 40-45 years. Measurement parameters: 1.dan.-DAS-R, X1 and X2; 2.dan- X 1 and X 2; 3.dan X1, X2 and BOL.

RESULTS: The values ​​of the measured parameters: Day 1 measurements DASR = 14.32; X1 = 47.03; X2 = 50.99; for Day 2 measurements X1 = 46,014; X2 = 50.11; for the third day of measurement X1 = 39.01; X2 = 41.91 (table 3, fig.9 and 10). Average value of pain was 5.7.

KEY WORDS: prevention, anxiety, pain, extraction of impacted teeth

Nastavi čitati Prevencija anksioznosti i njen utjecaj na nivo bola kod oralno hirurške intervecije

Fenomen bola i terapija bola

SAŽETAK   

Pojam boli je fenomen koji se spominje u svim kulturama od postanka čovjeka pa sve do danas. Bol je najčešći simptom bolesti koji dovodi većinu bolesnika ljekaru i predstavlja signal nastalog ili prijetećeg organskog ili funkcionalnog oštećenja tkiva.

Svjetska zdravstvena organizacija kaže da bol utiče na ukupni kvalitet života bolesnika, narušavajući: fizičko stanje usljed same bolesti ili postupka liječenja, emotivno stanje usljed stalnog osjećaja boli ili gubitka funkcionalnosti, duševno stanje usljed osjećaja krivice, preispitivanja samog sebe, financijsko stanje zbog nesposobnosti za rad ili troška postupka liječenja. Savremena terapija bola podrazumijeva prilagođavanje za svaku pojedinu vrstu bola obzirom da je paleta lijekova i postupaka velika. Također, važno je imati u vidu i visok stepen različitog reagovanja pacijenata kod iste bolesti i iste metode liječenja  i na osnovu njih izvršiti prilagođavanje za svaki konkretan slučaj. U tom kontekstu rad nastoji predložiti mjere i aktivnosti svih subjekata sistema zdravstvene zaštite prilikom adekvatnog tretiranja boli.

Ključne riječi: bol, terapija boli, fenomen boli, kvalifikacija i kvantifikacija boli Nastavi čitati Fenomen bola i terapija bola