Prehospitalno zbrinjavanje djece sa urgentnim stanjima

Pre-hospital care of children in urgent states

SAŽETAK

UVOD: Hitna stanja u dječijoj dobi odnose se na stanja nastala zbog različitih bolesti ili ozljeda, što ugrožavaju život djeteta ili na stanje djeteta bez vitalnih funkcija.

U dječijoj dobi,kao i kod ostale populacije,hitno stanje nastaje kod dvije važne kategorije ugroženih: jednu čine zdrava djeca kod koje je hitno stanje nastalo kao posljedica akutne bolesti ili ozljede,a drugu kategoriju čine hronično oboljela djeca zbog izostanka povoljnog odgovora na terapiju ili pri potencijalno izlječivim bolestima u toku kojih hitno stanje nastaje zbog sekundarnih komplikacija.

CILJ RADA: Ispitati učestalost hitnih stanja u dječjoj dobi prema spolu, životnoj dobi i godišnjim dobima tokom višegodišnjeg razdoblja; Utvrditi strukturu morbiditeta i mortaliteta hitnih stanja prema životnoj dobi djece;Analizirati socioekonomske faktore koji su povezani s pojavom hitnih stanja kod djece; Analizirati primijenjene medicinske postupke u zbrinjavanju djeteta s hitnim stanjem prije upućivanja u odgovarajuću bolničku ustanovu.

METOD RADA: Zdravstveno stanje djece procijenjeno je na osnovi uvida u službeni protokol Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Sapna. Istraživanje je provedeno u periodu od 01.01. 2009.godine do 30. 11. 2014. godine. U istom razdoblju u Službu hitne medicinske pomoći u Sapni javilo se 1.761 dijete od 3.974-ero djece (44,3%).

DISKUSIJA I ZAKLJUČCI: Od ukupnog broja djece koja žive na teritoriju Općine Sapna ispitivanom periodu u Službu hitne medicinske pomoći u Sapni javilo se 68,3% djece u dobi od 0 do14 godina.

Njihova zastupljenost u ukupnom broju pregleda u Službi hitne medicinske pomoći u Sapni bila je 19%. Najveći broj djece s hitnim stanjem definitivno je zbrinut u Klinici za dječije bolesti Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli. Nije bilo smrtnih slučajeva, pa se može zaključiti da su primijenjeni terapijski postupci bili adekvatni.

KLJUČNE RIJEČI: urgentna stanja, djeca, zbrinjavanje

SUMMARY

INTRODUCTION: Urgent states in children age relate to states occured due to different illnesses or injuries that threaten life of children, or relate to state of children without vital functions. In children age, as well as in other populations, utgent state occurs in two important categories of threatened persons: first category are healthy children where urgent state occurs as a consequence of acute disease or injury, and second category chronically ill children due to lack of positive response to therapy or with potentially curable diseases during which urgent state occurs because of secundary implications.

AIM:To examine the frequency of urgent states in children age according to gender, age, seasons over the multi-year period; To determine the structure of morbidity and mortality of urgent states in relation with age of children;

To analyze social and economical factors related to occurence of urgent states in children; To analyze the applied medical procedures in care of children with urgent states prior to sending to the appropriate medical institution.

METHODS: Health condition of children was examined based on inspection of official protocol of Emergency Medical Service of Health Center in Sapna. The survey was conducted in the period from 01.01. 2009 to 30. 11. 2014. During this period, in Emergency Medical Service of Sapna 1761 of 3974 (44.3%) children were reported.

DISCUSSION AND CONCLUSIONS: From the total number of children who live on the Sapna municipality area, in the examined period, in the Emergency Medical Service 68.3% of children ages 0-14 were reported. Their representation in total number of examinations in the Emergency Service in Sapna was 19%. Highest number of children with urgent states was definitely taken care of on Children Disease Clinic of University Clinic Centre in Tuzla. There were no recorded death cases, and it can be concluded that applied therapeutic procedures were adequate.

KEY WORDS: emergency situations, children, medical care

Nastavi čitati Prehospitalno zbrinjavanje djece sa urgentnim stanjima

Specifičnosti u dječijoj anesteziji

SAŽETAK

Dječija anestezija se razlikuje od anestezije odraslih jer  svaki uzrast od novorođenčeta do adolescenta je povezan različitom anatomijom, fiziologijom i patafiziologijom različitih stanja. Pedijatrijski pacijenti se mogu podijeliti u četri grupe na osnovu uzrasta: novorođenče    po rođenju   do prvih 24 sata, novorođenče  od 1-30 dana uzrasta, odojče od 1 mjesec do 12 mjeseci, dijete   od 1 godine do početka puberteta. Pripremu za uvođenje u anesteziju, monitoring djeteta i buđenje obavlja anestetičar. Sama priprema i izvođenje anestezije je specifična kod  ove vrste pacijenata,koji su u procesu brzog rasta,  razvoja i sazrijevanja organskih sistema. Zadaci anestetičara su: kontrola, održavanje, priprema potrebne medicinske opreme, poznavanje i izvođenje kardiopulmonalne reanimacije, kontrola i održavanje aparata za anesteziju. Anestetičar je obavezan da poznaje:  respiratornu funkciju, cirkulaciju, farmakokinetiku, način komuniciranja sa djecom i njihovim pratiocima.

U radu će biti prikazan monitoring anestezije djeteta i specifičnosti vezane za anesteziju u dječijem periodu. U radu će biti dat osvrt na procedure dječije anestezije i ulogu medicinskog tehničara-anestetičara.

Ključne riječi: anestezija, specifičnosti, djeca, anestetičar Nastavi čitati Specifičnosti u dječijoj anesteziji

Funkcionalna pomagala u rehabilitaciji kod djece i odraslih

SAŽETAK

Uvod: Sredstva i sistemi savremene sofisticirane tehnologije imaju veoma značajnu ulogu kako bi se i pored znatno redukovanih funkcionalnih sposobnosti, osobi s onesposobljenjem omogućila što veća samostalnost u aktivnostima svakodnevnog života, pružile mnogo veće mogućnosti u učenju i razvijanju funkcionalnih sposobnosti, steklo određeno obrazovanje i osposobljavanje za obavljanje određenih radnih aktivnosti. Mobilnost je važna za djelatnost, učešće i samozadovoljnost. Smanjuje ovisnost o starateljima i okolišu. Ortopedska, odnosno funkcionalna pomagala imaju zadatak da uspostave ili poprave funkciju kod određenih oštećenja lokomotornog sistema. Ortopedska pomagala se dijele na: terapijska pomagala, pomagala za kretanje, pomagala u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, pomagala i tehničke olakšice u kući i na radnom mjestu.
Cilj rada: Opisati razna funkcionalna pomagala i objasniti njihovu svrhu i ulogu kao i prikazati njihovu funkcionalnost kod djece i odraslih kod različitih oboljenja.
Zaključci: Kvaliteta prevencija zavisi od ortopedskih i sanitarnih pomagala što znatno smanjuje mogućnost pojave bolesti. Prevencija ublažava razne posljedice. Potrebno je preventivno djelovati da se izbjegnu teže komplikacije koje zahtijevaju liječenje. One su za pacijenta dugotrajne i bolne, a skupe za državu. Ne mogu se ostvariti osnovna ljudska prava na normalan život, edukaciju, zapošljavanje, druženje i porodicu bez maksimalne psiho-fizičke pripremljenosti. Preduslov za to su ortopedska i druga pomagala i sanitarne sprave.

Ključne riječi: funkcionalna pomagala, djeca, odrasli

Nastavi čitati Funkcionalna pomagala u rehabilitaciji kod djece i odraslih