Etiologija gnojnih meningitisa na populaciji bolesnika infektivne klinike Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu

SAŽETAK

Uvod: Gnojni meningitis je teško infektivno oboljenje izazvano različitim bakterijama, koje dovodi do stvaranja gnojnog eksudata u subarahnoidalnom prostoru. Potencijalno ozbiljna neurološka oštećenja se javljaju u 40%, a smrt u 25% slučajeva, što podstiče na promptnu medicinsku intervenciju. Bakterije koje najčešće uzrokuju gnojni meningitis su: Neisseria meningitidis (meningokok), Streptococcus pneumoniae (pneumokok), Haemophilus influenzae
Gnojni meningitis je najčešće bolest djeteta, jer približno 70% oboljelih pripada dobi do 5 godina.
Ciljevi istraživanja: 1. Utvrditi zastupljenost etiološki verificiranih gnojnih meningitisa u odnosu na ukupan broj hospitaliziranih od gnojnog meningitisa na Klinici za Infektivne bolesti. KCUS u periodu od 01. januara 2005. godine do 01. januara 2011. godine.
2.Utvrditi učestalost pojedinih uzročnika gnojnog meningitisa i njihovu distribuciju prema dobnim i spolnim skupinama. 3. Registrirati sociodemografske karakteristike i specifičnosti toka bolesti gnojnog meningitisa izazvanog različitim uzročnicima.
Metode rada: Istraživanje uključuje pacijente sa otpusnom dijagnozom gnojnog meningitisa, koji su liječeni na Klinici za Infektivne bolesti Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu u periodu od 01. januara 2005. godine do 01. januara 2011. godine. U ovom periodu je na Klinici za Infektivne bolesti Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu liječeno 199 pacijenata sa infekcijom centralnog nervnog sistema. Od toga, 74 (37%) pacijenata je liječeno od gnojnog meningitisa. Od ovih 74 pacijenata, 19 istorija bolesti je bilo nedostupno, tako da ukupni uzorak za analizu podrazumijeva 55 pacijenta, što predstavlja određenu limitaciju za pojedine metode analize.
Rezultati istraživanaja: U ukupnom uzorku, najčešći uzročnik gnojnog meningitisa je Neisserie meningitidis 48%, Streptococus pneumoniae (27%) i Haemophilus influenzae (15%), što je u skladu sa podacima u literaturi. Gnojni meningitis je bolest djece i mladih, te je najzastupljeniji u uzrastu od 6 mjeseci do 5 godina (31%) i od 5 do 18 godina (31%). Odraslih pacijenata (od 18 do 65 godina) je bilo 22%, dok je djece ispod 6 mjeseci bilo 12%. Pacijenti stariji od 65 godina čine 4% ukupnog uzorka. U uzrastu iznad 65 godina, ukupno su zabilježena 2 slučaja gnojnog meningitisa od kojih je jedan etiološki neverificiran.
Zaključci: Uzročnik gnojnog meningitisa je potvrđen u 61% slučajeva. U slučaju vanbolnički nastalog meningitisa, najzastupljenija je Neisseria meningitidis, potom slijede Sterptococcus pneumoneae i Haemophilus infuenzae, a kod meningitisa nastalih u bolnici nalaze se Staphylococcus epidermidis i Serratia marcenses (ESBL soj). Gnojni meningitis je najzastupljeniji u dobi od 6 mjeseci do 18 godina. Dužina ambulantnog trajanja bolesti je kratka za Neisseria meningitidis i β hemolitički Streptococcus grupe B, što potvrđuje brzu progresiju i traži brzu dijagnostičku potvrdu i terapijsko reagovanje. Hospitalni tretman je najduži kod pneumokoknog meningitisa, koji može imati teži klinički tok praćen komplikacijama.
Nespecifični laboratorijski parametri upale (CRP, L) su patološki povišeni.

Ključne riječi: gnojni meningitis, Neisseria meningitidis, etiologija, hospitalizacija Nastavi čitati Etiologija gnojnih meningitisa na populaciji bolesnika infektivne klinike Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu