Rizik za nastanak pneumonije u pacijenata sa astmom i hroničnim opstruktivnim bronhitisom (copd) na tretmanu inhalatornim kortikosteroidima

Conditional logistic regression was used to determine the association between the dose and type of inhaled corticosteroid and the risk of pneumonia or lower respiratory tract infection

SAŽETAK

UVOD: Smatra se da od astme boluje oko 100 miliona ljudi u svijetu dok je HOPB četvrti vodeći uzrok smrtnosti u svijetu.

MATERIJALI I METODE: Prospektivna opservaciona studija je sprovedena u Domu zdravlja Novi Travnik na odjelu porodična medicina. Istraživanjem su obuhvačeni pacijenti stariji od 18 godina koji su oboljeli od astme i HOPB na tretmanu inhalatornim kortikosteroidima, i u kontrolnoj grupi pacijenti oboljeli od astme I HOPB koji su lijećeni samo salbutamolom (ventolin).

REZULTATI: Postoji signifikantna razlika u učestalosti pneumonije kod pacijenata koji koriste inhalatorne kortikosteroide u odnosu na one koji koriste samo salbutamol (p = 0,01). Od pacijenata koji su koristili inhalatorne kortikosteroide 52 % je imalo pnemoniju ili infekciju gornjeg respiratornog trakta. Učestalost dnevnih simptoma (manje od 1 puta tijedno) i noćnih ( manje od 2 puta mjesečno ) pronađena je kod 47% pacijenata koji koriste inhalatorne kortikosteroide, do je taj broj kod pacijenata koji koriste samo salbutamol 25%. Broj pacijenata koji imaju ove simtome više od 1 puta tijedno, odnosno za noćne simtome više od 2 puta mjesečno jednak je u obje skupine i iznosi 30 % pacijenata svake pojedine skupine.

ZAKLJUČAK: Istraživanjem je utvrđeno da pacijenti sa astmom i HOPB koje koriste inhalatorne kortikosteroide imaju češće infekcije respiratornog trakta od pacijenata koji koriste samo salbutamol. Postoji statistički značajna signifikantna razlika među skupinama u odnosu na količinu simptoma, jer pacijenti koji koriste inhalatorne kortikosteroide imaju manje učestale simptome u odnosu na one koji koriste samo salbutamol.

KLJUČNE RIJEČI: astma, hronična opstruktivna bolest, inhalatorni kortikosteroidi, pneumonia

SUMMARY

INTRODUCTION: It considers that asthma affects 100 million people worldwide and HOPB is the fourth leading cause of death in the world.

MATERIALS AND METHODS: A prospective observational study was performed at the Health Center Novi Travnik in the department of family medicine. The study included patients 18 years over who were suffering from asthma and HOPB on the treatment of inhaled corticosteroids, and in the control group, patients who were suffering from asthma and HOPB who were treated only by salbutamol (Ventolin).

RESULTS: There is a significant difference between incidence rate of pneumonia for patients who used inhaled corticosteroids and incidence rate of pneumonia for patients who used only salbutamol (p = 0.01). 52% of the patients who used inhaled corticosteroids had pneumonia or upper respiratory tract infection. Daily symptoms frequency (less than once per week) and night symptoms frequency (less than twice per month) had value of 47% for patients who used inhaled corticosteroids and value of 25% for patients who used only salbutamol. Number of patients who have these symptoms more than once per week, or for night symptoms more than twice per month is equal for both groups and has value of 30% patients of each group.

CONCLUSION: In this study is shown that patients with asthma and HOPB who use the inhaled corticosteroids have more frequent respiratory tract infections than patients who use only salbutamol. There is statistically significant difference between the groups regarding the number of symptoms, because the patients who use inhaled corticosteroids have less frequent symptoms compared to those patients who use only salbutamol.

KLJUČNE RIJEČI: asthma, chronic obstructive pulmonary disease, inhaled corticosteroids, pneumonia

Nastavi čitati Rizik za nastanak pneumonije u pacijenata sa astmom i hroničnim opstruktivnim bronhitisom (copd) na tretmanu inhalatornim kortikosteroidima