Karakteristike bolničkih infekcija uzrokovanih methicillin rezistentnim staphylococcus aureus sojevima u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu

SAŽETAK

Uvod: Methicillin – rezistentni Staphylococcus aureus (MRSA) je prema definiciji soj Staphylococcus aureus-a koji je rezistentan na veliku grupu antibiotika zvanih β – laktami koji uključuju peniciline i cefalosporine MRSA ne podrazumjeva samo methicillin rezistentni već multiplo rezistentni Staphylococcus aureus MRSA je glavni patogen u svijetu MRSA općenito nije virulentnija od ostalih sojeva, ali zbog svoje rezistencije, puno teže je izliječiti MRSA infekciju.
Ciljevi istraživanja: komparacija rezultata briseva iz perioda 2005.g. (oktobar-decembar) i 2009. g.(januar-juli) bolesnika liječenih na tri klinike KCU Sarajevo: Klinika za pedijatriju (neonatološka intenzivna njega), Klinika za neurohirurgiju (jedinica intenzivne njege) i Klinika za hemodijalizu; komparacija rezultata briseva za isti period kod uposlenika gore navedene tri klinike KCU Sarajevo. odnos kolonizacije/infekcije bolesnika i kolonizacije uposlenika na svakoj klinici.
Materijal i metode: Ispitivanje je bilo retrospektivno – prospektivno na Insitutu za Kliničku mikrobiologiju KCU u Sarajevu; Dostavljeno je ukupno 235 uzoraka u periodu oktobar-decembar 2005. g. i 960 uzoraka za period januar-juli 2009. godine različitog biološkog materijala sa tri navedene klinike; Obrađeno je ukupno 205 uzoraka u 2005. godini i 102 uzorka za 2009.g. kontrolnog brisa grla i nosa uposlenika sa istih klinika. Svi biološki materijali su obrađeni standardnim mikrobiološkim metodama.
Rezultati istraživanja: U tromjesečnom periodu 2005.g. broj izolacije MRSA je iznosio 105/235 (44,6%), dok je u 2009.g.(šestomjesečni period) iznosio 94/960 (9,79 %)
U 2005.g. najveći broj izolata je bio u brisu rane (57/54,2%), dok je u 2009.g. najveći broj izolirane MRSA je bio u brisu guše i nosa (40/ 42%)Prevalenca zastupljenosti MRSA i kod bolesnika i kod uposlenika je bila znatno veća u periodu 2005 u poređenju sa 2009 godinom.
Zaključak: Rezultati ove studije upućuju na značajno smanjenje kolonizacije i infekcije sa MRSA nakon primjene protokola o dekolonizaciji, te uvođenja skrininga pacijenata po prijemu.Primjena terapije sa mupirocinom dovela je do značajnog smanjenja kolonizacije kod pacijenata i osoblja klinika.Uvodjenje skrining testa po prijemu pacijenata igra veliku ulogu u ranoj detekciji koloniziranih pacijenata i blagovremenoj izolaciji istih što ima značaj u smanjenju bolničkih infekcija sa ovim uzročnikom. Skrining uposlenika je ekonomski opravdan samo u slučajevima povećanog broja pozitivnih uzoraka pacijenata na MRSA.

Ključne riječi: MRSA, skrining, nadzor, izolati, izolacija

Nastavi čitati Karakteristike bolničkih infekcija uzrokovanih methicillin rezistentnim staphylococcus aureus sojevima u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu

Zdravstvena njega bolesnika u prevenciji i liječenju ventilatorne aspiracione pneumonije (VAP-a)

SAŽETAK

Uvod: Upala pluća uzrokovana ventilatorom (ventilator associated pneumonia- VAP) je definisana kao bolnička pneumonija kod bolesnika koji su na strojnoj respiratornoj potpori duže od 48 sati. VAP ima visok postotak smrtnosti (do 40%) te razvija brojne komplikacije kao što su akutni respiratorni distresni sindrom ili akutna ozljeda pluća.
Pneumonija povezana sa strojnom ventilacijom, koja se javlja unutar 48-72h nakon trahealne intubacije, obično se naziva ranom pneumonijom. Često je rezultat aspiracije, što je komplikacija samog postupka intubacije. Te su pneumonije obično uzrokovane bakterijama osjetljivim na antibiotike, npr. S.aureus, H.influenzae i S.pneumoniae
Nekoliko faktora doprinosi etiologiji VAP-a: dužina hospitalizacije, promjene flore uzrokovne stresom, izloženost kontaminaciji bolničkim patogenima, intervencije.
Najčešći uzročnici VAP-a: Pseudomonas aeruginosa oko 20%, Klebsiella pneumonie oko 10%, Serratia marcescens oko 5%, Enterobacter oko 10%, Acinetobacter oko 5%, MRSA oko 20 %.
Ciljevi rada: Prikazati rezultate kvantitativne analize uzoraka endotrahealnog aspirata, Prikazati zastupljenost pojedinih sojeva bakterija, Prikazati osjetljivost/rezistenciju na antibiotike kod najčešćih izolata
Metode rada i istraživanja: Urađena je retropsektivno-prospektivna studija. Testirano je 30 pacijenata na mehaničkoj ventilaciji u jedinici intenzivne terapije Klinike za neurohirurgiju KCUS-a i 40 pacijenata u OJ Internistička intenzivna terapija KCUS.
Ukupno je testirano 240 uzoraka trahealnog aspirata. Studija je sporevedena u periodu od 01.01.-31.05. 2011.
Rezultati istraživanja: Broj pozitivnih izolata u trahealnom aspiratu u jedinici za internističku intenzivnu terapiju bio je 114 (79%), dok je na Klinici za neurohirurgiju (JINJ) bio zastupljen u 76 (80%) uzoraka. Najzastupljeniji mikrobiološki izolat bio je iz roda Acinetobacter baumannii i to 37%.
Zaključak: Strojna ventilacija je postupak koji se primjenjuje često prilikom operativnih zahvata i u jedinicama intenzivne njege, a samim tim nastanak pneumonije uzrokovane ventilatorom predstavlja veliki problem u zdravstvenoj njezi.
Medicinska sestra/ tehničar važna je karika u prevenciji nastanka jer izravno izvodi ili sudjeluje u medicinsko – tehničkim postupcima koji mogu dovesti do nastanka VAP-a.

Ključne riječi: VAP, trahealni aspirat, izolati, medicinska sestra, njega, respirator

Nastavi čitati Zdravstvena njega bolesnika u prevenciji i liječenju ventilatorne aspiracione pneumonije (VAP-a)