Hemodinamski monitoring u središnjoj jedinici intenzivnog liječenja

SAŽETAK

Budući da je temelj intenzivnog liječenja biti u korak sa vremenom, kako korištenjem najnovijih spoznaja liječenja, tako i korištenjem suvremene aparature u cijelom prostoru SJIL-a dostupan je novi najsuvremeniji monitoring uz svaku krevetnu jedinicu. Novim monitoringom uz svaki krevet imamo 2 monitora. Jedan osnovni monitor namjenjen je uobičajenom nadzoru i praćenju vitalnih funkcija bolesnika (tzv. Infinity Delta monitor), dok je drugi monitor (tzv. Infinity Explorer) namjenjen naprednom praćenju bolesnika i dobivanju preciznije slike o bolesniku, te je on zapravo računalo uz krevet bolesnika. Oba monitora uz svaki krevet čine cjelinu koja se naziva Infinity Omega rješenje. Kako bi nadzor bolesnika bio što precizniji svih 15 osnovnih i dodatnih monitora umreženo je na centralnu nadzornu jedinicu na sestrinskom pultu, koja nam omogućuje kontinuirano, praćenje svih bolesnika sa jednog mjesta u isto vrijeme, te istovremeno prilikom poremećaja stanja bolesnika pravovremeno reagiranje na novonastalu, moguću akcidentalnu situaciju.

Također, u svakodnevnom radu, a zbog zahtijevnosti i težine stanja bolesnika rutinski se provode sve metode monitoringa kako neinvazivne, tako i invazivne.

Od neinvazivnih metoda rutinski se provodi monitoring:

 • EKG-a,
 • pulsa,
 • analiza aritmija (osnovna i proširena),
 • respiracije,
 • periferne saturacije kisikom,
 • neinvazivno mjerenje arterijskog tlaka,
 • temperature (više vrsta i mogućnosti mjerenja) i
 • CO2 na kraju izdaha (EtCO2)
 • EEG monitoring.

Od invazivnih metoda koristimo:

 • invazivno mjerenje arterijskog tlaka,
 • kontinuirano mjerenje CVT-a,
 • kontinuirano mjerenje intraabdominalnog tlaka (IAP),
 • monitoring intrakranijalnog tlaka (ICP),
 • invazivni monitoring arterijskim termodilucijskim kateterom (PiCCO),
 • monitoring Swan ganz termodilucijskim kateterom,
 • monitoring saturacije u bulbusu vene jugularis (SvjO2),
 • Lidco hemodinamski monitoring i
 • Limon hemodinamski monitoring

Poznato je da razvoj suvremene medicine, intenzivnog liječenja, kao i zdravstvene njege bolesnika u JIL-a, zahtijeva visoko educirane medicinske sestre/tehničare, stoga je kontinuirana edukacija imperativ sestrinske prakse.

Ključne riječi: hemodinamski monitoring, jedinica intenzivnog liječenja, medicinska sestra Nastavi čitati Hemodinamski monitoring u središnjoj jedinici intenzivnog liječenja

Značaj edukacije anestezioloških tehničara i medicinskih sestri/tehničara u jedinicama intenzivnog liječenja

SAŽETAK

Anestezija, reanimacija i intenzivna medicina je izrazito dinamična grana medicine gdje se liječnik često mora osloniti na pomoć svojih zdravstvenih tehničara. Pred anesteziološke tehničare i medicinske sestre se svakodnevno postavljaju novi zahtjevi i rastu očekivanja u svezi sa njihovom ulogom u pružanju zdravstvene njege. Osnivaju se studiji za specijalizirane anesteziološke tehničare, u pojedinim dijelovima svijeta se očekuje od njih da samostalno vode anesteziju  relativno zdravih bolesnika, a pred sestre/tehničare u jedinicama intenzivnog liječenja se postavljaju zahtjevi za stalnom edukacijom, jer studije pokazuju da je edukacija ovog dijela zdravstvenog osoblja povezana sa manjim brojem komplikacija i manjom smrtnošću u jedinicima intenzivnog liječenja.

Ključne riječi: anesteziološki tehničar, edukacija, jedinica intenzivnog liječenja, medicinska sestra Nastavi čitati Značaj edukacije anestezioloških tehničara i medicinskih sestri/tehničara u jedinicama intenzivnog liječenja