Karakteristike bolničkih infekcija uzrokovanih methicillin rezistentnim staphylococcus aureus sojevima u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu

SAŽETAK

Uvod: Methicillin – rezistentni Staphylococcus aureus (MRSA) je prema definiciji soj Staphylococcus aureus-a koji je rezistentan na veliku grupu antibiotika zvanih β – laktami koji uključuju peniciline i cefalosporine MRSA ne podrazumjeva samo methicillin rezistentni već multiplo rezistentni Staphylococcus aureus MRSA je glavni patogen u svijetu MRSA općenito nije virulentnija od ostalih sojeva, ali zbog svoje rezistencije, puno teže je izliječiti MRSA infekciju.
Ciljevi istraživanja: komparacija rezultata briseva iz perioda 2005.g. (oktobar-decembar) i 2009. g.(januar-juli) bolesnika liječenih na tri klinike KCU Sarajevo: Klinika za pedijatriju (neonatološka intenzivna njega), Klinika za neurohirurgiju (jedinica intenzivne njege) i Klinika za hemodijalizu; komparacija rezultata briseva za isti period kod uposlenika gore navedene tri klinike KCU Sarajevo. odnos kolonizacije/infekcije bolesnika i kolonizacije uposlenika na svakoj klinici.
Materijal i metode: Ispitivanje je bilo retrospektivno – prospektivno na Insitutu za Kliničku mikrobiologiju KCU u Sarajevu; Dostavljeno je ukupno 235 uzoraka u periodu oktobar-decembar 2005. g. i 960 uzoraka za period januar-juli 2009. godine različitog biološkog materijala sa tri navedene klinike; Obrađeno je ukupno 205 uzoraka u 2005. godini i 102 uzorka za 2009.g. kontrolnog brisa grla i nosa uposlenika sa istih klinika. Svi biološki materijali su obrađeni standardnim mikrobiološkim metodama.
Rezultati istraživanja: U tromjesečnom periodu 2005.g. broj izolacije MRSA je iznosio 105/235 (44,6%), dok je u 2009.g.(šestomjesečni period) iznosio 94/960 (9,79 %)
U 2005.g. najveći broj izolata je bio u brisu rane (57/54,2%), dok je u 2009.g. najveći broj izolirane MRSA je bio u brisu guše i nosa (40/ 42%)Prevalenca zastupljenosti MRSA i kod bolesnika i kod uposlenika je bila znatno veća u periodu 2005 u poređenju sa 2009 godinom.
Zaključak: Rezultati ove studije upućuju na značajno smanjenje kolonizacije i infekcije sa MRSA nakon primjene protokola o dekolonizaciji, te uvođenja skrininga pacijenata po prijemu.Primjena terapije sa mupirocinom dovela je do značajnog smanjenja kolonizacije kod pacijenata i osoblja klinika.Uvodjenje skrining testa po prijemu pacijenata igra veliku ulogu u ranoj detekciji koloniziranih pacijenata i blagovremenoj izolaciji istih što ima značaj u smanjenju bolničkih infekcija sa ovim uzročnikom. Skrining uposlenika je ekonomski opravdan samo u slučajevima povećanog broja pozitivnih uzoraka pacijenata na MRSA.

Ključne riječi: MRSA, skrining, nadzor, izolati, izolacija

Nastavi čitati Karakteristike bolničkih infekcija uzrokovanih methicillin rezistentnim staphylococcus aureus sojevima u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu