Prevencija anksioznosti i njen utjecaj na nivo bola kod oralno hirurške intervecije

Prevention of anxiety and its impact on the level of pain in oral surgery intervention

SAŽETAK

CILJ: U istraživanju je procjenjivana anksioznost vezana za hirurško ekstrahiranje impaktiranih trećih molara, pomoću dobijenih vrijednosti Corahovog upitnika dentalne anksioznosti i Spilbergovih koeficijenata aksioznost. Pearsonovim koeficijentima korelacija procjenjivana je povezanost navedenih parametara i njihov utjecaj na nivo bola kod hirurške extrakcije impaktiranog trećeg molara.

DIZAJN STUDIJE: U istraživanje je bio uključen 501 pacijent, muškog i ženskog pola, od 18-45 godina starosti, Nivo anksioznosti se procjenjivao upotrebom koeficijenata: DASR, X1 i X2 Prema protokolu Nakazata i autora(tab.1.), napravljene su grupe pacijenata na osnovu gradacije skorova anksoiznosti: na pacijente sa vrlo visokom, visokom, umjerenom, niskom i vrlo niskom anksioznosti. Na osnovu protokola Gedika i autora napravljene su i grupe prema dobnoj starosti pacijenata: od 18-20 godina, od 21-29 godina, od 30-39 godina i 40-45 godina. Mjerenje parametara: 1.dan.-DAS-R, X1 i X2; 2.dan- X1 i X2; 3.dan- X1,X2 i BOL.

REZULTATI: Vrijednosti mjerenih parametara: 1. dan mjerenja DASR=14,32; X1= 47,03; X2= 50,99 ; za 2.dan mjerenja X1= 46,014; X2= 50,11; za 3. dan mjerenja X1= 39,01; X2= 41,91 (tab.3,sl.9 i 10). Prosjećna vrijednost boli je 5,7.

KLJUČNE RIJEČI: prevencija, anksioznost, bol, ekstrakcija impaktiranih zuba

SUMMARY

THE OBJECTIVE: The study evaluated the anxiety related to the surgical extraction of impacted third molars, using the obtained values ​​Corah’s questionnaire dental anxiety and Spilberg’s coefficients anxiety. Pearson’s correlation coefficient evaluated the association mentioned parameters and their impact on the level of pain in the surgical extraction of impacted third molars.

STUDY DESIGN: The study included 501 patients, male and female, from 18 to 45 years of age, level of anxiety was assessed using coefficients: DASR, X1 and X2 According to the protocol to indicate the author (table 1)., Made the group of patients on the basis of graduation scores of anxiety: patients with a very high, high, moderate, low and very low anxiety. Based on the Gedik and authors protocol have been made and the group of patients by age: from 18 to 20 years, from 21 to 29 years, 30-39 years and 40-45 years. Measurement parameters: 1.dan.-DAS-R, X1 and X2; 2.dan- X 1 and X 2; 3.dan X1, X2 and BOL.

RESULTS: The values ​​of the measured parameters: Day 1 measurements DASR = 14.32; X1 = 47.03; X2 = 50.99; for Day 2 measurements X1 = 46,014; X2 = 50.11; for the third day of measurement X1 = 39.01; X2 = 41.91 (table 3, fig.9 and 10). Average value of pain was 5.7.

KEY WORDS: prevention, anxiety, pain, extraction of impacted teeth

Nastavi čitati Prevencija anksioznosti i njen utjecaj na nivo bola kod oralno hirurške intervecije

Kvalitet života oboljelih od hepatitisa B i C

Sažetak

U ovom istraživanju uključeno je 76 ispitanika-bolesnika.To su bolesnici sa hroničnim B ili C hepatitisom, koji su hospitalizirani i oni koji su posjećivali hepatološko savjetovalište 01.01.2007-31.12.2013.godine. To su bolesnici koji su bili na inerferonskoj terapiji.

Cilj istraživanja je ispitati zadovoljstvo i kvalitet života oboljelih od B i C hepatitisa na osnovu socio-demografskih fatora kao i načina i razvoja ove bolesti,ove hronične infekcije. U našem istraživanju je bio gotovo isti omjer oboljelih između muškaraca 55% i žena 45%.

Najmlađi ispitanik je imao 30 godina a najstariji 55 godina,što dosta govori o homogenosti ispitanika kada je u pitanju dobna struktura.

Nijedan pacijent koji je učestvovao u istraživanju nije imao simptomatski hepatitis. Najveći broj pacijenata prvi put testirano je prije 2-3 godine,odnosno 35%. Najmanji broj pacijenata 16% testirano je prije 8 i više godina. Iz tabele 10 vidimo se da je najveći broj pacijenata zaražen putem krvi,njih 42%, dok je 26% pacijenata zaraženo putem šprice.

Mali broj oboljelih pokušava da poboljša kvalitet života, da živi po pravilima.

Zadovoljstvo i kvalitet života je bolji kod mlađih ispitanika kao i kod onih koji su u bračnoj zajednici gdje je p>0,005.

Na kvalitet života utiče i dužina i razvoj bolesti. Detekcija bolesti je jako bitna gdje se stavlja naglasak na testiranje i kod same sumnje na hepatitis B ili C.

Naglasak se stavlja i na edukaciju i prevenciju da bi se poboljšao i kvalitet života oboljelih.

Ključne riječi: hepatitis B i C, edukacija, prevencija, kvalitet života, detekcija, testiranje

Nastavi čitati Kvalitet života oboljelih od hepatitisa B i C

Intrahospitane infekcije u jedinicama intenzivnog liječenja

SAŽETAK

Tokom svoje dugogodišnje karijere diplomiranog medicinskog tehničara susretao sam se sa mnogim pacijentima koji su imali nozokomijalne infekcije tokom svoje hospitalizacije. U ovom radu ćemo prezentirati uobičajene uzročnike intrahospitalnih infekcija kod pacijenata na intenzivnoj njezi, kao i primjere najboljih strategija prevencije širom svijeta. Također će biti prezentirane stope mortaliteta među pacijentima hospitaliziranim na jednicima intenzivne njege u razvijenim u odnosu na zemlje u razvoju. Kao važan segment u radu je obrađen rad na edukaciji medicinskog i nemedicinskog osoblja u prevenciji infekcija i najbolje strategije u smanjenju stope ovih infekcija među pacijentima. Kao zaključak možemo reći da je veoma bitno razgovarati o ovoj temi sa svim pružaocima medicinskih usluga, jer se na taj način može spriječiti nepotrebno produljenje hospitalizacije kao i moguće komplikacije za pacijente.

Ključne riječi: intrahospitalne infekcije, prevencija, edukacija Nastavi čitati Intrahospitane infekcije u jedinicama intenzivnog liječenja

Prelomi kuka i natkoljenice kod osoba treće životne dobi

SAŽETAK

Uvod: Prelomi proksimalnog dijela femura (kuka) smatraju se jednim od najozbiljnijih preloma koji su vezani sa starenjem i osteoporozom i oni danas predstavljaju značajan uzrok morbiditeta i mortaliteta u starijoj populaciji. Padovi su jedan od glavnih uzroka za nastanak preloma kuka i natkoljenice. Pad se može definisati i kao nemogućnost dijela posturalnih mehanizama da održe uspravan položaj tijela u okolnostima spoljnih i unutrašnjih uticaja koji izazivaju neravnotežu.Padovi su prvi uzrok iznenadne smrti u osoba iznad 75 godina. Oko 70% padova starih ljudi završava frakturom kosti, najčešće kuka.
Ciljevi istraživanja: 1.Odrediti faktore rizika za nastanak padova kod osoba treće životne dobi sa prelomom kuka i nadkoljenice; 2. Dati preporuke za prevenciju padova i za menadžment osteoporoze kod starijih osoba.
Metode istraživanja: Istaživanje je izvršeno na Klinici za ortopediju i traumatologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla (UKC-a Tuzla). U istraživanju je obuhvaćeno 30 pacijenata dobi od 65 godina i više, koji su bili hospitalizirani u Klinici za ortopediju i traumatologiju UKC-a Tuzla, zbog preloma kuka i natkoljenice. U radu je korištena retrospektivno-prospektivna studija izvršena u periodu od juna 2009.godine do decembra 2009.godine.
Rezultati istraživanja: Najviše pacijenata bilo je u dobnoj skupini od 65-74 godina. Osobe ženskog spola su bile statistički značajno zastupljenije u ispitivanom uzorku.
Najćešći uzrok koji je prethodio padu bila je kratkotrajna vrtoglavica, u 20 % slučajeva (6/30), zatim faktor okoline (,,zapeo sam,poskliznuo se itd) u 10 % slučajeva (3/30). Osteoporoza je bila prisutna u 97% (27/30) ispitanika treće životne dobi koji su imali prelom kuka i natkoljenice
Zaključci: U našoj studiji najveći broj ispitanika sa prelomom kuka koji su zahtijevali hospitalizaciju bio je u dobnoj skupini od 65-74 godine i iznosio je 16 pacijenata.
Prosječna starosna dob ispitanika bila je 75 god, i bila je niža što se može dijelom objasniti nižom prosječnom dobi života u Bosni i Hercegovini. Pacijenti u dobnim skupinama iznad 75 godina rjeđe se javljaju ljekaru i pretpostavljamo da jedan dio njih preboli frakturu u kućnim uslovima.

Ključne riječi: frakture, stare osobe, rizici, padovi, prevencija

Nastavi čitati Prelomi kuka i natkoljenice kod osoba treće životne dobi