Medicinske sestre i sagorijevanje na poslu

Sažetak

Posao medicinskih sestara je veoma human jer se bavi pomaganjem ljudima u očuvanju zdravlja i zaštiti od bolesti. Medicinske sestre predstavljaju najmnogobrojniju grupu zdravstvenih radnika, pa se svi problemi koji se javljaju u zdravstvenom sistemu najprije prepozanju među njima. Jedan od problema koji se javlja među zaposlenim ljudima svih profila, pa tako i medicinskim sestrama je sagorjevanje na poslu (tzv“burnout“).
Cilj našeg rada je bio istražiti prisustvo faktora koji dovode do sagorjevanja na poslu kod zdravstvenih radnika zaposlenih u RMC „Dr. Safet Mujić“ u Mostaru.
Materijal i metod rada: Istraživanje je provedeno anonimnim anketnim upitnikom koji je sadržavao 20 pitanja. Anketirano 105 sestara RMC „Dr. Safet Mujić“ Mostar od kojih su neke radile u bolničkom, a neke u vanbolničkom sektoru.
Istraživanje je provedeno u periodu od januara do septembrar 2011.god.
Rezultati rada: U istraživanju je učestvovalo 77,9% medicinskih sestara koje su zaposlene na nekom od bolničkih odjela. Više od polovine ispitanica (52%) ima preko 16 godina radnog staža. Međuljudskim odnosima je zadovoljno samo 34,6%, a odnosom sa nadređenim samo 31,7% ispitanika. Za svoj posao je motivisano samo 51% ispitanika, veliki broj nerado dolazi na posao i raduje se odlasku sa posla. Jedan od razloga za nezadovoljstvo je preopterećenost poslom što smatra 83,7%, a 71,2% smatra da ne mogu napredovati na poslu.
Dobro je što veliki broj ispitanica (85,6%) o problemima koje ima na posla ne misli van radnog vremena, ali ipak, dobar san ima samo 38,5 ispitanica, i umorno se budi njih 56,7%.
Radno mjesto bi rado mijenjalo 58,7% ispitanica.
Zaključak: Medicinske sestre zaposlene u RMC „Dr. Safet Mujić“ u Mostaru su u toku svog rada izložene velikom broj faktora koji mogu uzrokovati sagorjevanje na poslu. Neophodno je proširiti istraživanja na većoj grupi medicinskih sestara, te prema dobijenim rezultatima planirati i kontinuirano provoditi mjere za smanjenje rizika od sagorjevanja na poslu.

Ključne riječi: sagorjevanje na poslu, medicinske sestre

Nastavi čitati Medicinske sestre i sagorijevanje na poslu