Upute autorima

Časopis “Rauche” objavljuje uvodnike, stručne i znanstvene radove, preglede, prikaze bolesnika, zapažanja, primjere iz kontinuirane edukacije, sažetke radova s kongresa i simpozija, preliminarna znanstvena i stručna priopćenja iz područja sestrinskog obrazovanja, prakse istraživanja, zdravstvene njege, primaljstva, medicine i srodnih područja, kao što su etika i pravo u zdravstvu, sestrinska i liječnička znanost o upravljanju, javno zdravstvo i povijest sestrinstva i medicine. Prihvaćanje kategoriziranog članka obvezuje autora da isti članak ne smije objaviti na drugome mjestu bez dozvole Uredništva.

Radovi se predaju isključivo, kao privitak putem elektroničke pošte, upućeni na adresu glavnog i odgovornog urednika Časopisa amerovcina@yahoo.com.
Nakon primitka znanstvenog rada, glavni i odgovorni urednik ocjenjuje hoće li ga odmah proslijediti recezentu, vratiti autoru sa sugestijama za doradu ili odbiti. Znanstveni radovi podliježu recenziji od strane jednog recezenta. Recenzija je „dvostruko slijepa“-autorima nije poznat identitet recenzenata, niti je recenzentima poznat identitet autora.

Stručni članci ne podliježu recenziji, već o prihvatljivosti takvih članaka za objavljivanje odlučuju glavni i odgovorni urednik i uredništvo.

Uredništvo ne mora radove objavljivati onim redom kojim pristižu.

Upute autorima u skladu su s tekstom International Committe of Medical Journal of Editors. Uniform Requirements for Manuscripts submitted to Biomedical Journals (N. Engl J Med 1997;336: 305-15).

1. Tekst članka

Cijeli tekst mora biti tipkan tako da na jednoj stranici bude najviše 30 redaka, pri računalnom ispisu veličine slova 12, fonta Times New Roman. Iza interpunkcijskih znakova (uključujući točke, zareze i ostalo) ostaviti samo jedno prazno mjesto. S obje strane teksta valja ostaviti bijeli rub širok najmanje 2,5 cm. Pregledi, stručni i znanstveni radovi smiju imati do 10 stranica teksta, a prikazi bolesnika, metoda, preliminarnih priopćenja, te osvrti do 8 stranica. Svaki dio članka treba započeti na novoj stranici. Sve stranice trebaju biti numerirane, počevši s naslovom. Broj stranica treba otipkati u donjem desnom kutu.

Sve osobe navedene kao autori rada moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • da su značajno pridonijele planiranju i izradi rada ili analizi i interpretaciji rezultata,
  • da su sudjelovale u pisanju i ispravljanju rada te da se slažu s konačnim tekstom.

Osobe koje su samo sudjelovale u prikupljanju podataka ili su nadređene istraživačima, ali nisu aktivno sudjelovale u izradi rada ne mogu biti autori. Urednik ima pravo tražiti od autora da objasne doprinos svakog od njih. Redoslijed autora određuju dogovorno autori.

Radovi moraju imati ovaj sadržaj:

1.1. Naslovnu stranicu s naslovom na jednom od jezika konstitutivnih naroda i engleskom jeziku te imena i prezimena svakog autora s akademskim stupnjem uz naziv ustanove u kojoj radi, te na kraju rada navedeno ime i prezime autora zaduženog za komunikaciju s časopisom, njegova puna adresa, telefonski broj, broj faksa i e-mail adresa.

1.2. Sažetak na jednom od jezika konstitutivnih naroda u BiH, prilaže se na posebnom papiru, sa ukupno 200-250 riječi. Mora sadržavati poglavlja: Cilj, Metode, Rezultati i Zaključak. Dakle treba sadržavati sve bitne činjenice iznesene u radu: svrhu rada, metodu bitne rezultate s brojčanim podacima, osnovne zaključke.

1.3. Sažetak na engleskom jeziku piše se također na posebnom papiru. On sadrži i naslov članka na engleskom jeziku. Neprevedene ili loše prevedene sažetke uredništvo će dati na popravak ili prijevod lektoru engleskog jezika na autorov trošak. Mogu se dakle, slati i neprevedeni sažeci.

1.4. Ključne riječi. Na listu papira koji sadrži sažetak na jednom od jezika konstitutivnih naroda u BiH ili engleskom jeziku, ispod teksta, valja napisati 3-6 ključnih riječi koje su bitne za brzu identifikaciju i klasifikaciju rada. U pravilu treba kao ključne riječi rabiti glavne natuknice (MeSH, od engl., Medical Subject Headings) iz Index Medicusa.

1.5. Uvod je kratak i jasan prikaz biti problema i svrhe istraživanja. Jasno opisati glavnu svrhu istraživanja i glavnu hipotezu koja se provjerava istraživanjem ili glavno pitanje na koje treba odgovoriti. Uključiti dosad objavljene informacije o toj temi u znanstvenoj literaturi te istaknuti čime će ovo istraživanje doprinijeti poznavanju teme.

1.6. Materijali i metode primijenjene u radu, prikazuju se kratko, ali dovoljno da se čitatelju omogući ponavljanje opisanog istraživanja. Korištene statističke metode treba objasniti dovoljno detaljno da bi čitatelj mogao iz originalnih rezultata izračunati navedene vjerojatnosti. Pružiti informacije o okružju u kojem je istraživanje provedeno (ruralna ili gradska sredina, zdravstvena ustanova, škola, radno mjesto).

Za pokuse na ljudima treba navesti jesu li provedeni sukladno s etičkim načelima i Deklaracijom iz Helsinkija iz 1975. godine i njezinim izmjenama iz 1983. godine. Također treba navesti je li koji etički odbor dao pristanak za provođenje pokusa. U radu se ne smiju navoditi imena, inicijali ili matični brojevi bolesnika. Potrebno je navesti kriterije izbora odnosno isključivanje bolesnika iz pokusne skupine, kao i detalje rondomizacije. Treba navesti kako je postignuta jednostruka odnosno dvostruka sljepoća pokusa, nastale komplikacije i broj bolesnika izgubljenih iz praćenja. Ako su se koristili testovi, navesti standardne vrijednosti za testove, vremenski odnos (prospektivna, retrospektivna studija), izbor i broj ispitanika – kriteriji za uključivanje i isključivanje u istraživanje.
U preglednim člancima treba objasniti kako su podaci pronalaženi, birani i sintetizirani. To treba ukratko navesti i u sažetku.

1.7. Rezultate treba jasno i precizno prikazati, ali bez rasprave i tumačenja. Značajnost rezultata potrebno je statistički obraditi. Rezultati se prikazuju tablicama, grafikonima, slikama i izravno se unose u tekst gdje im je mjesto, s rednim brojem i konciznim naslovom. Tablica treba imati najmanje dva stupca s obrazloženjem što prikazuje; slika čista i kontrastna, a grafikon jasan, s vidljivim tekstom i obrazloženjem.

1.8. Rasprava je kritički osvrt na podatke opisane u svojim rezultatima, tumačenje rezultata. Vlastite dokaze treba potkrijepiti drugim podatcima: usporedba s dosadašnjim vlastitim i tuđim istraživanjima. Njih treba citirati, i to tako da ne ispustimo radove drugih kako bi vlastito istraživanje izgledalo važnije.

1.9. Zahvala, u kojoj treba zahvaliti ljudima koji su pomogli u istraživanju ali nisu autori članka. Dobro je navesti izvor financiranja istraživanja.

1.10. Zaključci moraju biti kratki i da sadrže najbitnije činjenice do kojih se došlo u radu tijekom istraživanja.

1.11. Popis literatura, prikazati izvore drugih istraživanja, tj. koji su ih napravili, povećati vjerodostojnost vlastitih rezultata, čitatelju pomoći da pronađe dodatne informacije. Ona se navodi rednim brojem, prema redoslijedu citiranja u tekstu (Prva referenca nosi broj 1.). Literaturni navodi koji se citiraju u tekstu trebaju biti označeni brojevima u uglatim zagradama. Ako rad ima šest ili manje autora, treba ih navesti sve, a ako ih ima više, iza šestog stavlja se zarez i oznaka „et al.“. Literatura se citira prema dogovoru postignutom u Vancouveru, po Vancouverskom sustavu, i to: redni broj referencije, prezime autora, inicijali autora, naslov članka, ime časopisa, godina izdanja, svezak, prva stranica, zadnja stranica. Primjer: Nasić M, Orešković S. Two ophthalmology departments financed by compulsory health insurance: what is it that makes a difference in costs and clinical effectiveness? Croat Med J. 20002;43:433-8.).
Za naslove časopisa treba rabiti kraticu navednu u Index medicus.

Literatura se citira ovako:
Članak u časopisu

Golubić D, Rapić D, Breitenfeld V. Neka klinička, dijagnostička i terapijska zapažanja o humanoj trihinelozi. Liječ Vjesn 1985;107:11-4

Zajednički autor

The Royal Marsden Hospital bone-Marrow Transplantation Team. Failure of syngeneic bone-marrow graft without preconditioning in post-hepatitis marrow aplasia. Lancet 1977;2:242-4.

Bez autora

Coffee driinking and cancer oft he pancreas (editorial). Br Med J 1981;283: 628.

Suplement časopisa

Djelmiš J, Ivanišević M, Mrzljak A. Sadržaj lipida u placenti trudnica oboljelih od dijabetesa. Acta Med Croat 2001; 55 (Supl. 1): 47-9.

Knjige i monografije

Mould RF. Introductory medical statistics. Turbridge Wells: Pitman Medical, 1976.
Guluyer Ay, ed. Health indicators. An international study for the Europen Science Foundation. Oxford:M. Roberts, 1983.

Poglavlje u knjizi

Weinstein L, Swwartz MN. Pathogenic properties of invading microorganisms. In: Sodeman WA, ur. Pathologic physiology: mechanism of disease. Philadelphia: WB Saunders, 1974, 457-72.

Disertacija ili magistarski rad

Cigula M. Aktivnosti nekih enzima u humanom serumu kao pokazatelji apsorpcije žive (disertacija). Zagreb: Medicinski fakultet; 1987, str. 127.

Web

Hofman DL. St. John,s Wort. 1995; (4 stranice). Dostupno na URL adresi: http://www.healthy.net/library/books/hoffman/materiamedica I/stjhns.htm. Datum pristupa informaciji 16. Srpnja 1998.

2. Popratno pismo uredniku

Svi novi rukopisi trebaju biti popraćeni pismom glavnom uredniku u kojem se navode sljedeće izjave: (a) nije bilo dvostruke publikacije ili slanja rukopisa na drugo mjesto, (b) svi autori pročitali su i odobrili rukopis (c) ako članak bude prihvaćen za objavljivanje, autori će prenijeti prava na izdavača, i (d) ne postoji etički problem ni sukob interesa. Također je korisno uputiti, ako tekst bude prihvaćen za objavljivanje, u kojim se dijelovima može skratiti. Imajte na umu da članci mogu biti prihvaćeni i objavljeni u kraćoj varijanti.

U pismu treba navesti mišljenje autora o kojoj se vrsti članka radi.

Rukopisi se ne vraćaju, a svi tiskani prilozi vlasništvo su časopisa Rauche. Sadržaj časopisa Rauche može se reproducirati uz navod „preuzeto iz časopisa Rauche“.