Edukacija medicinskih sestara kao sastavni dio reforme mentalnog zdravlja u BiH

Sažetak

Zdravstvena njega predstavlja skup teorijskih i praktičnih znanja , što čini profesiju medicinskih sestara koje svojim djelovanjem čine integralni dio sistema zdravstvene zaštite. U mentalnom zdravlju ona ima svoje posebne karakteristike, a one se temelje na posebnim potrebama i problemima osoba koje imaju mentalne probleme ili poremećaje. Međunarodna organizacija medicinskih sestara (ICN) i Evropski Komitet za sestrinstvo daju preporuku za edukaciju medicinskih sestara za uža specijalistička područja gdje spada i mentalno zdravlje. U skladu s tim, kroz reformu mentalnog u Bosni i Hercegovini provodi se edukacija medicinskih sestara iz oblasti mentalnog zdravlja. Zdravstvena njega u mentalnom zdravlju je planirana briga sa psihijatriskim djelovanjem, koja je organizirana , struktirirana, sistematična i treba da odgovori na jedinstvene potrebe svakog pojedinca. Cilj je da se pojača pacijentova briga o samom sebi i da se tako reduciraju njegovi zdravstveni problemi. Medicinska sestra u zajednici predstavlja stub sistema mentalne njege, koji je kontinuiran i orjentisan ka rehabilitaciji. Ciljevi rada su: Ukazati na značaj zdravstvene njege u mentalnom zdarvlju; Prikazati program edukacije medisinskih sestara iz oblasti mentalnog zdravlja i proces njegove implementacije. Edukacija medicinskih sestara u mentalnom zdravlju predstavlja unapređenje i nadogradnju novih znanja i vještina. U skladu sa preporukama SZO.ICN i Evropskog Komiteta za sestrinstvo, postojeći plan i program edukacije medicinskih sestara iz oblasti mentalnog zdravlja u BiH mogao bi biti osnova za funkcionisanje cijelokupnog sistema kontinuirane edukacije medicinskih sestara.

Ključne riječi: zdravstvena njega, medicinska sestra, edukacija, mentalno zdarvlje

Summary

Health care is a set of theoretical and practical knowledge, which makes the profession of nurses an integral part of the health care system. In mental health this profession has its own special characteristics which are based on the particular needs and problems of people who have mental problems or disorders. International Organization of Nurses (ICN) and the European Committee for Nursing issued recommendations for nursing education of nurses for focused specialist areas to which mental health also belongs. Accordingly, through the Mental Health Reform o in Bosnia and Herzegovina is conducted education of nurses in the field of mental health. Medical care in mental health is planned care with psychiatric actions and which is organized, structured, systematic and should respond to the unique needs of each individual. The aim is to enhance the patient’s self-care and by doing so reduce its health problems. A nurse is a pillar of the community mental care system, which is continuous and oriented toward rehabilitation. The objectives of this article were to stress the importance of care in mental health; present the nursing education program in the field of mental health and the process of its implementation. Education of nurses in mental health represents improving and upgrading new knowledge and skills. In accordance with the WHO recommendations ICN and the European Committee for Nursing, the existing curricula of nurses in the field of mental health in B&H could be the basis for the functioning of the entire system of continuous education of nurses.

Keywords: medical care, nurses, education, mental health

Uvod

Međunarodna organizacija medicinskih sestara ( ICN / 1987;1992) , te Evropski Komitet za sestrinstvo ( Europen Commision’s Advisory Committee on Nursing;1994.; European Directives 89/48 CEE I 92/51 /EEC) su preporučile da se medicinske sestre u svojoj edukaciji usmjeravaju na uža specijalistička područja u kojima će moći proširiti svoja teorijska i praktična znanja usmjena ka pružanju što kvalitetnije zdravstvene njege u zadovoljavanju osnovnih ljudskih potreba (1).
U skladu s tim Bosni i Hercegovini nisu potrebne medicinske sestre koje će vladati samo osnovnim znanjima i vještinama iz područja zdravstvene njege, nego joj je potreban određeni broj medicinskih sestara koje će imati specifična znanja u posebnim područjima zdravstvene njege.
Jedno od posebnih područja zdravstvene njege je mentalno zdravlje, koje zahtjeva posebno stručno znanje.
Duži životni vijek, ekonomski i socijalni uvjeti, značajno utiču na porast broja mentalnih problema i poremećaja, te je potrebno povećati nivo obrazovanja zdravstvenih radnika.(SZO,1998.) (2).
Živimo u vremenu brzih promjena, ubrzanog životnog tempa, nezadovoljstva i psihičke napetosti koje su u vezi sa nesuglasicama, raznim stresnim situacijama i gubicima koji dovode do teške patnje, što može da se odrazi na mentalno zdravlje pojedinca i zajednice.
Deset je oboljenja koji bitno utiču na radnu sposobnost, među njima je pet mentalnih, a najviše mjesto među njima zauzima depresija i alkoholizam.(1,2,3)
W. Rutz, savjetnik za mentalno zdravlje SZO, smatra kako je « mentalna bolest odraz poremećeja u zajednici i zajednica mora biti uključena u njeno riješavanje» (1).

U Bosni i Hercegovini se pridaje sve veća pažnja zaštiti mentalnog zdravlja, tretmanu mentalnih problemima i poremećaja.
Mentalno zdravlje u savremenom svijetu se smatra esencijalnim i neodvojivim od općeg zdravlja.
Promocija mentalnog zdravlja, prevencija mentalnih premećaja, odnosno tretman oboljelih je od ogromnog značaja, jer smo danas u potpunosti svijesni da :

Mentalno-zdravstveni problemi mogu da imaju značajan uticaj na ishod brojnih zdravstvenih, socijalnih i medicinskih problema
Danas postoji efikasno liječenje za mnoge poremećaje
Ljudi koji su preboljeli i najteže mentalne poremećaje mogu participirati u svakodnevnom životu i ljudskim komunikacijama
Postoje specijalne potrebe u domenu mentalnog zdravlja u nekim skupinama kao što su: djeca, stare osobe, žene, učesnici rata, manjine i drugo (3).

Reforma mentalnog zdravlja u BiH nalaže novi koncept psihijatrije u zajednici, što sadrži i edukaciju medicinskih sestara, njihovu samostalnost, veće obaveze i odgovornost, kao i ravnopravnost u multidisciplinarnom timu.
Novi pristup medicinskih sestara u zažtiti mentalnog zdravlja u zajednici doprinosi uspostavljanju kontinuirane brige, što može direktno uticati na smanjen broj hospitalnih dana, te obezbjediti zdravstvenu njegu u centrima za mentalno zdravlje kao i u kućnim uslovima.
SZO ulaže mnogo napora da u saradnji sa svojim članicama unaprijedi mentalno zdravlje stanovništva i da nađe najpovoljnija riješenja za ulogu medicinskih sestara svih nivoa obrazovanja. U svojim preporukama SZO stavlja naglasak na potrebe prilagođavanaja obrazovanja i edukacije medicinskih sestara.

Ciljevi rada

Ukazati na značaj zdravstvene njege u mentalnom zdarvlju.
Prikazati program edukacije medicinskih sestara iz oblasti mentalnog zdravlja i proces njegove implementacije.

Reforma zaštite mentalnog zdravlja u BiH

Reforma zaštite mentalnog zdravlja je započela još 1996. god. sa stavljanjem fokusa na brigu u zajednici za razliku od tradicionalnog dijela koji je bio baziran na hospitalnom tretmanu. Vitalna politika i strategija, plan i program su imali u centru pažnje rekonstrukciju psihijatriske službe sa osnovnim ciljem da se što više aktivnosti za mentalno zdravlje prebaci iz bolničkih psihijatriskih ustanova u zajednicu u kojoj ljudi žive (4,5,6).
Jedan važan dio ove reforme bio je kreiranje Centara za mentalno zdarvlje na nivou Bosne i Hercegovine, što je podržano od strane Svjetske Banke, SZO, SweBiH-a i HealthNet International (4,5).

I pored značajnog napretka postojeće usluga iz oblasti mentalnog zdarvlja u BiH još uvijek nisu u stanju da zadovolje multiple poterebe stanovništva.
Imajući to u vidu resorna entitetska ministarstva zdravstava u BiH u saradnji sa Švicarskom agencijom za razvoj i saradanju (SDC) pokrenula je nastavak reformskih aktivnosti kroz Projekat mentalnog zdravlja u BiH.

Krajnji cilj Projekta mentalnog zdravlja je unapređeno mentalno zdravlje sveukupne populacije, kao i sposobnost odgovornih institucija u postiranju evropskih standarda u zaštiti mentalnog zdravlja u BiH.
Jedan od specifičnih cijeva je stvaranje ljudskih resursa osposobljenih za pružanje kvalitetnih usluga u zaštiti mentalnog zdravlja.

Cilj B2 Projekta mentalnog zdravla glasi: Povećati samostalnost i odgovornost sestrinskog kadra u pružanju usluga i zaštite mentalnog zdravlja u direktnom radu sa korisnicima.

Specifičnosti zdravstvene njege psihijatriskih bolesnika

Po definiciji zdravstvena njega psihijatriskih bolesnika se ne razlikuje od zdravstvene njege bolesnika oboljelih od somatskih bolesti. Razlike se odnose na vodeća obilježja pojedinih problema, ciljeva koje želimo postići i načina riješavanja problema (2).
Procjena stanja i iscrpno prikupljanje podataka predstavlja važan korak u procesu zdravstvene njege.
Sestrinstvo u mentalnom zdravlju osigurava i druge segmente zdravstvene njege:

formiranje terapijskog odnosa
opservaciju
pružanje informacija
osiguravanje informacija
zdravstvenu edukaciju
učenje novih vještina
vježbanje novih vještina
grupni rad
savjetovanje
ohrabrivanje kontakata sa rodbinom i prijateljima
osposobljavanje ljudi da se upoznaju sa njihovim mentalnim i fizičkim potrebama
trening socijalnih vještina
učenje novih životnih vještina
učenje u riješavanju problema
učenje vještina kako da se donose odluke (2).

Zdravstvena njega u mentalnom zdravlju je planirana briga sa psihijatriskim djelovanjem. Cilj je da se pojača pacijentova briga o samom sebi i da se tako reduciraju njegovi zdravstveni problemi (2).
Kroz saradnju se pokušava pomoći pacijentu da pronađe i uspostavi smopštovanje i da nađe održive životne vrijednosti.
Kada pacijent nije u stanju da sam izrazi potebe , sestra funkcioniše kao njegov predstavnik i neko ko brine o njemu.
Pored individualnog plana sestra ima odgovornost da pomogne u uspostavljanju zadovoljavajućeg socijalnog života.
Na socijalnom planu , sestra ima obavezu da ukaže i pokuša da utiče na odnose koji stvaraju pacijentove zdravstvene probleme (3,5,7,12,13).

Program edukacije medicinskih sestara i proces implementacije

Iskustva zemalja sa razvijenum uslugama mentalnog zdravlja ukazuju na potrebu:

osnaživanja i profesionalizaciju medicinskih sestara
unapređenje rada i bolju praksu
kreiranje novih uloga
kontinuiranu edukaciju u oblasti mentalnog zdravlja

Reforma mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini nalaže novi koncept u cilju osposobljavanja i jačanja medicinskih sestara za pružanje kvalitetne zdravstvene njege.
Od strane nadležnih ministarstava u BiH imenovan je ekspertni tim za edukaciju medicinskih sestara u oblasti mentalnog zdravlja, po tri člana iz oba Entiteta koji su djelovali u okviru Projekta mentalnig zdravlja, sa ciljem:

izrade kurikuluma
pisanje priručnika za medicinske sestre u oblasti mentalnog zdravlja
pripreme plana i održavanje edukacije medicinskih sestara ( trening trenera- TOT)

Ekspertni tim čine visoko obrazovani i iskusni stručnjaci, naprednih stručnih i naučnih usmjerenja, kompetentnih za organizovanje i provođenje zdravstvene njege u mentalnom zdravlju, koji su ujedno i dugogodišnji edukatori u oblasti mentalnog zdravlja.

Kurikulum – predstavlja plan i program zdravstvene njege u oblasti mentalnog zdravlja, sastoji se iz 9 modula:

Uvodni modul
Sestrinstvo u oblasti mentalnog zdravlja i razumjevanje mentalnog zdravlja i mentalne bolesti I
Upravljanje informacijama i istraživanje
Sestrinstvo u oblasti mentalnog zdravlja II – evaulacija i intervencije
Donošenje odluka
Vođenje slučaja i kolaborativna praksa III
Liderstvo i upravljanje resursima
Sestrinstvo u oblasti mentalnog zdravlja- politike strategije i propisi IV
Mentalno zdravlje V – specijalizovana područja

Kurikulum predstavlja okvir za obavljanje poslova s kojima sestra može da funkcioniše dok pruža zdravstvenu njegu, a karakteristike ovog su da je:

orginalan i sveobuhvatan;
baziran na konceptualnom modelu SZO;
sastoji se od informacija u vezi zdravlja, bolesti i specifičnih oboljenja iz mentalnog zdravlja kao i kriznih i hitnih stanja;
može biti vodič za dalju edukaciju kako bi sestre sticale nova znanja i iskustva.

Praktikum za obuku medicinskih sestara/ tehničara u oblasti mentalnog zdravlja je:

prva stručna literatura za medicinske sestre na našim prostorima;
predstavlja poznavanje teorije i praktičnih znanja iz zdravstvene njege;
usklađen sa kurikulumom i predviđenim modulima;
svaki modul u priručniku je opisan kao jedna cjelina, a svaka cjelina je povezana sa drugom;
priručnik može služiti za edukaciju i praktičan rad medicinskih sestara;
korištena je domaća i međunarodna literatura, publikacije SZO i materijali za učenje posredstvom interneta;
predgovor i recenziju priručnika pisali su: Prof. dr. Ismet Cerić i Prof. dr. Marko Munjiza.

Priprema plana i održavanje edukacije medicinskih sestara/tehničara (trenig trenera TOT):

nadležna Ministarstva imenuju medicinske sestre za TOT;
trening tim čine 21 medicinska sestra/ tehničar (FBiH 10, RS 10, Distrikt Brčko 1);
imenovane medicinske sestre/tehničari pohađale su edukaciju iz andragoških vještina;
trening (TOT) je podijeljen u tri ciklusa sa ukupnim trajanjem od 60 sati, raspoređen prema tematskim cjelinama ( Modulima)
trening je proveden po principu predavanja( prezentacija), vježbi, radionica, prikaza slučaja, domaćih zadataka- seminarskih radova na zadanu temu;
trenig je uspješno završila 20 medicinska sestra/tehničar, dok jedna sestra nije završila započeti trening iz privatnih razloga;
trening je završen ispitom koji je sadržavao: usmeni dio – prezentacija na određenu temu, test- pitanja i pisanje seminarskog rada na zadanu temu.
na kraju uspješno završene edukacije medicinskim sestrama su dodjeljeni certifikati , od strane resornih ministarstava u Bosni i Hercegovini

Polaznici TOT- medicinske sestre/ tehničari biće osposobljene za:

razumjevanje mentalnog zdravlja i mentalno zdravstvenih problema i poremećaja
edukaciju medicinskih sestara iz oblasti mentalnog zdravlja,
razumijevanje uloge medicinske sestre,
sposobnost za preuzimanje uloge ravnopravnog člana multidisciplinarnog tima,
profesionalizaciju i provođenje zdravstvene njege
razumjevanje i značaj multidisciplinarnog rada i multisektorijalne saradnje
razumjevanje, zakonskih propisa u zdravstvenom sistemu

U Bosni i Hercegovini se trenutno provodi regionalna edukacija medicimskih sestara/ tehničara, u kojoj učestvuje 300 učesnika. Edukaciju provodi 20 medicinskih sestra/ tehničara koji su uspješno završili – trenig trenera (TOT).
Značajno je napomenuti da su u procesu edukacije stručnu pomoć za praktičan rad iz određenih tematskih cjelina , pružile medicinske sestre/ tehničai iz Švicarske, eksperki za sestrinstvo u oblasti mentalnog zdravlja.

Pomoć od švicarskih kolega se ogledala u obradi tema :
Pristup i uloga medicinske sestre suicidalnom pacijentu.
Pristup i uloga medicinske seste agresivnom pacijentu.

Zaključci i preporuke

Medicinske sestre u organizaciji službi mentalnog zdravlja predstavljaju važan i neophodan segment u zaštiti mentalnog zdravlja;
Primjena psihijatrijskog sestrinstva (zdravstvena njega) u zajednici zahtijeva proširene vještine, veći nivo znanja i sposobnosti koji traže siguran i kvaliteran rad;
Vještine zdravstvene njege poboljšavaju stručnost, samostalnost u individualnom radu i terapijskom djelovanju;
Rad medicinske sestre u sistemu zaštite mentalnog zdravlja je specifičan, zbog samih pacijenata, odnosno prirode njihove bolesti, pristupa i odnosa koji se uspostavlja sa pacijentima/klijentima;
Uloga medicinske sestre u zaštiti mentalnog zdravlja ima veliki raspon, od jednostavnog savjetovanja, savjetovanja u kriznim situacijama, intervencijama u hitnim stanjima do primjene farmakoterapije, kao psiho i socioterapije;
Razumljiva je tendendencija da se medicinske sestre kontinuirano educuraju tokom cijelog profesionalnog života kako bi mogle odgovoriti na zadatke i zahtjeve koji se pred njih postavljaju;
Edukacija medicinskih sestara će pomoći da i sestre mijenjaju svoje stavove, navike te da zauzimaju ravnopravno mjesto u stručnom timu;.
Ova edukacija će dati značajan doprinos u raspolaganju ljudskim resursima, u oblasti mentalnog zdravlja od koje mogu imati veliku korisit, društvo u cijelini ,a i sama profesija medicinskih sestara;
Veliku podršku u relizaciji ove edukacije dali su resorna ministarstva zdravstva u Bosni i Hercegovini, kao i Švicarska vlada te Projekat mentalnog zdravlja;
U skladu sa preporukama SZO.ICN i Evropskog Komiteta za sestrinstvo, postojeći plan i program edukacije medicinskih sestara iz oblasti mentalnog zdravlja u BiH mogao bi biti osnova za funkcionisanje cijelokupnog sistema kontinuirane edukacije medicinskih sestara;
Kontinuirana edukacija medicinskih sestara trebala bi biti ugrađena u sistem obrazovanja gdje bi se pri fakultetima za medicinske sestre osnovao edukativni centar koji bi bio nosilac kontinuirane edukacije. Ova edukacija bi trebala da bude podržana i od strane zdravsvtenog sistema čija bi uloga bila da kroz novu sistematizaciju i opis radnih mjesta omogući medicinskim sestrama-tehničarima da stečeno stručno znanje i vještine primjene na radnom mjestu;
Komora medicinskih sestara, kao strukovno udruženje trebala bi biti uključena u kontinuiranu edukaciju medicinskih sestara/tehničara i slijediti preporuke SZO, ICN i Evropskog komiteta za sestrinstvo.

Literatura

Sedić B. Sestrinske Dijagnoze u skrbi za bolesnike s psihičkim poremećajima, U: Zbornik radova, 17. Dani Psihijatrijskog društva medicinskih sestara/tehničara, HUMS, Hrvatska, 2011.
Hummelvoll JK. Ceo – a ne u delovima, Norveški izdavač Gylendal Norsk Forlag AS 1982, 1985, 1988, 1992, 1997, 2004, prijevod Igalo 2004.
Ironbar NO, Hooper A. Mental health nursing. Bailliere Tindall, London, UK, 1983, 1989, 1995, 2009.
Cerić I, Loga S, Sinanović O. Mentalno zdravlje u zajednici. Vol 4 N3., oktobar/listopad 2003.
Munjiza M. Nega u psihijatriji. Aperion, Banja Luka, 2008.
Book of abstracts, International conference Mental Health Reform in Bosnia and Herzegovina, Dubrovnik, Croatia, 1999.
Fučkar G. Proces zdravstvene njege. „A.G.Matoš“ Samobor, Drugo izdanje, Zagreb, 1995.
Kovačević K, Dobrašinović D. Psihijatrijska zdravstvena nega. Institut za mentalno zdravlje Beograd, Beograd, 1999.
Jakovljević M. Psihijatrija za studente Više midicinske škole. A.G.Matoš Samobor,1995.
LEMON stručni tekstovi iz sestrinstva, SZO, Regionalni ured za Evropu, prijevod Jež Sarajevo, 1992.
Lagerkvist B, Mehić-Basara N. SweBiH Konferencija o Reformi mentalnog zdravlja u BiH, Sarajevo, 2003.
Sedić B. Zdravstvena njega psihijatriskih bolesnika. ZVU, Zagreb, 2006.
Klain E. i saradnici. Grupna psihoterapija za medicinske sestre i tehničare, Medicinska naklada, Zagreb, 2007.
http:/www.plivamed.net/novosti/clanak/3890/Organizacija-zastite-mentalnog-zdravlja-u-zajednici.html

Odgovori