Specijalni testovi u procjeni cervikalnog i lumbalnog bolnog sindroma

SAŽETAK

Bol je glavni simptom cervikalnog i lumbalnog bolnog sindroma. Bol u vratu i leđima ima uticaj na fizičku i psihičku funkciju i može se negativno odraziti na obavljanje svakodnevnih životnih aktivnosti u smislu ograničenja funkcionalne pokretljivosti, što utiče na kvalitetu života i dovodi do onesposobljenja. Za kvantifikaciju onesposobljenja koriste se specijalni testovi. Ovi testovi su struktuirani upitnici, sa određenim kriterijima za interpretaciju rezultata. Služe za početnu evaluaciju onesposobljenja pacijenta, kao i evaluaciju rezultata terapije. Specijalni testovi u upotrebi moraju ispunjavati određene kriterije. Osnovni kriteriji su pouzdanost, validnost, osjetljivost i konzistentnost. Za procjenu cervikalnog bolnog sindroma najčešće se koriste specijalni dijagnostički testovi indeks cervikalnog onesposobljenja (Cervical Spine Score – CSS) i Northwick Park test za bol u vratu (The Northwick Park Neck Pain Questionnaire – NPQ). Za procjenu lumbalnog bolnog sindroma najviše se koriste Oswestry indeks onesposobljenja (The Oswestry Disability Index – ODI) i Roland-Morris upitnik (The Roland-Morris Disability Questionnaire – RMDQ). Cilj rada je evaluacija tačnosti, pouzdanosti i dijagnostičkog značaja specijalnih testova koji se koriste u procjeni cervikalnog i lumbalnog bolnog sindroma.

Specijalni testovi imaju veliku vrijednost u postavljanju kliničke dijagnoze i evaluacije tretmana. Lako se izvode, nemaju dodatne troškove poput drugih dijagnostičkih metoda i daju objektivnu ocjenu stanja pacijenta.

Ključne riječi: specijalni testovi, bol u vratu, bol u leđima.

Nastavi čitati Specijalni testovi u procjeni cervikalnog i lumbalnog bolnog sindroma

Analiza periodičnih pregleda pacijenata oboljelih od šećerne bolesti u savjetovalištu Doma zdravlja Travnik

SAŽETAK

Šećerna bolest – dijabetes mellitus je stanje povišene koncentracije glukoze u krvi odnosno hronične hiperglikemije. Dijabetes mellitus je metabolički poremećaj i jedna od najčešćih endokrinoloških bolesti savremenog načina života za koji se uglavnom vežu i najkznačajniji riziko-faktori.Razrada osnovnih karakteristika šećerne bolesti u ovom radu obuhvata raspravu o analizi periodičnih pregleda lica oboljelih od dijabetesa, pojmu šećerne bolesti – dijabetes te o tome šta je svrha i cilj analize pregleda i ulozi savjetovališta u Domu zdravlja Travnik.Savjetovalište kao institucija je važno zbog same sigurnosti koje pruža dijabetičarima, jer su im tu dostupne sve informacije vezane za njihovu bolest kao i edukacija o korištenju insulina, stalni nadzor šećera u krvi i mokraći, mogućnost spriječavanja nastanka komplikacija redovnim kontrolama, te savjeti o higijensko dijetetskom režimu.Analiza periodičnih pregleda lica oboljelih od šećerne bolesti u savjetovalištu Doma zdravlja Travnik jasno ukazuje na potrebu sagledavanja aktivnosti svih aktera kao i relevantnih procesa u konteksu postojanja jedinstvenog sistema (modela) pružanja medisinskih usluga oboljelima od dijabetesa.
Ovaj sistem (model) obuhvata mjesto i ulogu Ministarstva zdravstva, Zavoda za zdravstveno osiguranje, Zavoda za javno zdravstvo, Domove zdravlja, zdravstvene radnike i same pacijente.

Ključne riječi: dijabetes mellitus, riziko faktori, savjetovalište.

Nastavi čitati Analiza periodičnih pregleda pacijenata oboljelih od šećerne bolesti u savjetovalištu Doma zdravlja Travnik

Sigurnost pacijenta u operacionoj sali iz perspektive anestetičara

SAŽETAK

Sigurnost pacijenta u operacionoj sali,kao i cijeli njegov boravak u zdravstvenoj ustanovi, mora biti jedan od najvažnijih,a u širem smislu i najvažniji zadatak anestetičara.
Primum non nocere!Najprije ne naškoditi-stara je latinska izreka koja bi trebala uvijek biti na umu medicinskom osoblju,pa tako i anestetičaru.
Kako je to pravilo važilo u dalekoj prošlosti, tako je i u savremenoj medicini neophodno posvetiti punu pažnju pacijentu kao kompletnoj ličnosti i svesti na minimum sve moguće rizike koji bi dodatno,osim osnovne bolesti ili stanja,mogli ugroziti zdravlje, pa i život pacijenta.
Ovu tvrdnju osnažuje činjenica da je SZO/WHO 2009.g. ustanovila devet ciljeva za bezbijednost pacijenta. Rizik po pacijenta u operacionoj sali, ukoliko nisu ispoštovani protokoli,praktično predstavlja kompletno okruženje, što podrazumijeva sam operacioni trakt u smislu postojanja uslova za aseptičan rad(“čisto“ okruženje), ispravna aparatura i oprema, adekvatan i upotrebljiv materijal za rad, te najvažniji faktor-medicinsko osoblje, u našem slučaju-anestetičar.
Ukoliko imamo dobro obrazovanog, educiranog i odgovornog anestetičara u operacionoj sali, on će se potruditi da čitavo okruženje podredi sigurnosti pacijenta, a mogućnost incidenta ili pogreške u svome radu svede na najmanju moguću mjeru.
Neophodni su određeni postupci i radnje koji doprinose sigurnosti a mogu se podijeliti u tri faze: preoperativna faza, operativna faza i postoperativna faza.
Timski rad neophodan je preduslov za uspjeh operativnog tretmana,ali su odgovornosti medicinskog osoblja podijeljene i individualne-svako je odgovoran za svoj dio posla,kako moralno tako i pravno.
Postojanje protokola za sigurnost pacijenta u opreacionoj sali predstavlja sredstvo zaštite i pacijenta, ali i anestetičara. Da li ih imamo?

Ključne riječi: sigurnost pacijenta, edukacija, sigurno okruženje, protokoli, odgovornost.

Nastavi čitati Sigurnost pacijenta u operacionoj sali iz perspektive anestetičara

Primjena impulsne oscilometrije u dijagnostici bolesti pluća

SAŽETAK

Poremećaji respiratornog sustava kod čovjeka se mogu jako teško razlikovati obzirom da su simptomi vrlo slični jedni drugima. Ovaj rad je u velikoj mjeri baziran na simptomima astme i poremećajima koje ona uzrokuje, te je stoga potrebno znati da rano otkrivanje smanjenja malih dišnih putova može značajno pomoći kod postavljanja dijagnoze. Cilj je razviti softverski paket koji bi kliničarima pomagao u klasifikaciji stupnja astme koristeći podatke dobivene mjerenjem Impulsnom oscilometrijom (IOS). Bit će predstavljeno istraživanje svih značajnih studija koje uspoređuju IOS s drugim metodama za određivanje plućnih funkcija. IOS spada u grupu forsiranih oscilatornih tehnika (FOT) za mjerenje mehaničkih impedancija respiratornog sustava. Ekvivalentni strujni krugovi su razvijeni kako bi se mogla kvantificirati oštećenja malih dišnih putova. Softverski paket je zasnovan na treniranim neuronskim mrežama, neizrazitoj logici i grafičkom sučelju koji korisniku pruža bolju sliku rezultata. Dijagnostički IOS parametri, kao što su područje reaktancije (AX) i frekvencijska ovisnost otpora, te estimirani parametri proširenog RIC (eRIC) i povećanog RIC (aRIC) modela se koriste kao elementi vektora za predstavljanje respiratorne impedancije.

Ključne riječi: Impulsna oscilometrija, astma, bronhodilatacija, ekvivalentni model pluća, FOT Nastavi čitati Primjena impulsne oscilometrije u dijagnostici bolesti pluća