Status i značaj suvremenog anestetičara

SAŽETAK

Za pružanje adekvatnih anestezioloških usluga potreban je anesteziološki tim koji se sastoji od liječnika, specijaliste anestezije, reanimacije i intenzivnog liječenja, te anesteziološkog tehničara/anestetičara koji je specijaliziran i osposobljen profesionalac za pružanje ili učešće u pružanju kvalitetnih anestezioloških usluga bolesnicima. Anesteziološki tehničar/anestetičar pruža njegu i učestvuje u njezi, izvodi procedure u anesteziološkim uslugama za bolesnike nad kojima se izvodi anestezija, respiratorna potpora, reanimacione mjere, kao i druge usluge vezane za hitna stanja i postupke održavanja života. Ubrzanim razvojem ove grane medicine nameće se potreba za stalnom edukacijom, usvajanjem novih znanja i vještina kao i poznavanje rada na različitim uređajima. Vođeni potrebom za stalno stručno i akademsko usavršavanje, drugi kongres Udruge/Udruženja anestetičara u BiH ćemo iskoristiti za predstavljanje inicijative za osnivanje specijalističkog studija za stjecanje zvanja specijalizirani anesteziološki tehničar/anestetičar u sklopu Fakulteta zdravstvenih studija u Mostaru. Naša intencija je da navedeni specijalistički studij bude u skladu sa vizijom IFNA-e (International federation of nurse anesthetists).

Ključne riječi: anesteziološki tehničar/anestetičar, edukacija, profesionalna uloga Nastavi čitati Status i značaj suvremenog anestetičara

Sigurnost pacijenta u operacionoj sali iz perspektive anestetičara

SAŽETAK

Sigurnost pacijenta u operacionoj sali,kao i cijeli njegov boravak u zdravstvenoj ustanovi, mora biti jedan od najvažnijih,a u širem smislu i najvažniji zadatak anestetičara.
Primum non nocere!Najprije ne naškoditi-stara je latinska izreka koja bi trebala uvijek biti na umu medicinskom osoblju,pa tako i anestetičaru.
Kako je to pravilo važilo u dalekoj prošlosti, tako je i u savremenoj medicini neophodno posvetiti punu pažnju pacijentu kao kompletnoj ličnosti i svesti na minimum sve moguće rizike koji bi dodatno,osim osnovne bolesti ili stanja,mogli ugroziti zdravlje, pa i život pacijenta.
Ovu tvrdnju osnažuje činjenica da je SZO/WHO 2009.g. ustanovila devet ciljeva za bezbijednost pacijenta. Rizik po pacijenta u operacionoj sali, ukoliko nisu ispoštovani protokoli,praktično predstavlja kompletno okruženje, što podrazumijeva sam operacioni trakt u smislu postojanja uslova za aseptičan rad(“čisto“ okruženje), ispravna aparatura i oprema, adekvatan i upotrebljiv materijal za rad, te najvažniji faktor-medicinsko osoblje, u našem slučaju-anestetičar.
Ukoliko imamo dobro obrazovanog, educiranog i odgovornog anestetičara u operacionoj sali, on će se potruditi da čitavo okruženje podredi sigurnosti pacijenta, a mogućnost incidenta ili pogreške u svome radu svede na najmanju moguću mjeru.
Neophodni su određeni postupci i radnje koji doprinose sigurnosti a mogu se podijeliti u tri faze: preoperativna faza, operativna faza i postoperativna faza.
Timski rad neophodan je preduslov za uspjeh operativnog tretmana,ali su odgovornosti medicinskog osoblja podijeljene i individualne-svako je odgovoran za svoj dio posla,kako moralno tako i pravno.
Postojanje protokola za sigurnost pacijenta u opreacionoj sali predstavlja sredstvo zaštite i pacijenta, ali i anestetičara. Da li ih imamo?

Ključne riječi: sigurnost pacijenta, edukacija, sigurno okruženje, protokoli, odgovornost.

Nastavi čitati Sigurnost pacijenta u operacionoj sali iz perspektive anestetičara

Edukacija medicinskih sestara kao sastavni dio reforme mentalnog zdravlja u BiH

Sažetak

Zdravstvena njega predstavlja skup teorijskih i praktičnih znanja , što čini profesiju medicinskih sestara koje svojim djelovanjem čine integralni dio sistema zdravstvene zaštite. U mentalnom zdravlju ona ima svoje posebne karakteristike, a one se temelje na posebnim potrebama i problemima osoba koje imaju mentalne probleme ili poremećaje. Međunarodna organizacija medicinskih sestara (ICN) i Evropski Komitet za sestrinstvo daju preporuku za edukaciju medicinskih sestara za uža specijalistička područja gdje spada i mentalno zdravlje. U skladu s tim, kroz reformu mentalnog u Bosni i Hercegovini provodi se edukacija medicinskih sestara iz oblasti mentalnog zdravlja. Zdravstvena njega u mentalnom zdravlju je planirana briga sa psihijatriskim djelovanjem, koja je organizirana , struktirirana, sistematična i treba da odgovori na jedinstvene potrebe svakog pojedinca. Cilj je da se pojača pacijentova briga o samom sebi i da se tako reduciraju njegovi zdravstveni problemi. Medicinska sestra u zajednici predstavlja stub sistema mentalne njege, koji je kontinuiran i orjentisan ka rehabilitaciji. Ciljevi rada su: Ukazati na značaj zdravstvene njege u mentalnom zdarvlju; Prikazati program edukacije medisinskih sestara iz oblasti mentalnog zdravlja i proces njegove implementacije. Edukacija medicinskih sestara u mentalnom zdravlju predstavlja unapređenje i nadogradnju novih znanja i vještina. U skladu sa preporukama SZO.ICN i Evropskog Komiteta za sestrinstvo, postojeći plan i program edukacije medicinskih sestara iz oblasti mentalnog zdravlja u BiH mogao bi biti osnova za funkcionisanje cijelokupnog sistema kontinuirane edukacije medicinskih sestara.

Ključne riječi: zdravstvena njega, medicinska sestra, edukacija, mentalno zdarvlje

Nastavi čitati Edukacija medicinskih sestara kao sastavni dio reforme mentalnog zdravlja u BiH