Dijagnostička efektivnost nuklearno – medicinskih tehnologija kod nodoznih promjena štitne žlijezde

Sažetak

UVOD: Nuklearna medicina kao pouzdana tehnologija nodoziteta štitne žlijezde, dobiva sve značajniju ulogu zahvaljujući novim mogućnostima softvera i hardvera. Nuklearno medicinski metodi su jednostavni, oni su neinvazivni, i najčešće nije potrebno ništa više od intravenskog ubrizgavanja radiofarmaka

CILJEVI ISTRAŽIVANJA: Procijeniti mogućnosti i limite dijagnostičke metode scintigrafije i ciljane punkcije u dijagnostici štitne žlijezde. Procijeniti važnost scintigrafske dijagnostike i ciljane punkcije u procjeni operabilnosti nodoznih promjena štitne žlijezde. Ispitati senzitivnost i specifičnost dijagnostičke procedure (u ovom slučaju scintigrafije), da prepozna maligni/benigni čvor. Odrediti projekcionu i prediktivnu vrijednost.

METODE RADA: Istraživanje je planirano kao desktiptivna studija presjeka u prošlom vremenu, bazirano na 10% slučajnom uzorku svih pacijenata primljenih u navedenom periodu. Istraživanjem su obuhvaćeni pacijenati Klinike za Nuklearnu medicine KCUS, sa sumnjom na nodoznu promjenu štitne žlijezde, u vremenskom period od 01.01.2010 godine do 31.12.2010 godine.

REZULTATI: Pregled ukupnog uzorka prema polu pokazuje da su više bile zastupljene žene (148 ili 87,6%) u odnosu na muškarce (21 ili 12,4%). Najveći broj pacijenata je bio upućen pod dg nodozna struma (151 ili 89,3%). Analiza senzitivnosti i sprecifičnosti scintigrafije (topli čvor, bez lezija/hladni čvor) prema rezultatima punkcije pokazuje da ista pokazuje vrlo visoku senzitivnost od 83,75% ali prosječnu specifičnost od 47,5%, te samim tim i nisku PPV od 53,33% ali i visoku NPV od 79,19% što u je kombinaciji dovodi u rang metode koja je dobra u detekciji stvarno negativnih promjena.

Analiza troškova ukoliko bi svim pacijentima kojima je urađena scintigrafija bila urađena i neselektivno punkcija (169) pokazuje da na ovaj način sa prethodnim scintigrafskim pregledom dolazimo do uštede sredstava u iznosu od 34 983KM ili 52,53%.

ZAKLJUČCI: U ovom istraživanju na osnovu dobivenih rezltata potvrđena je hipoteza. Svi postavljeni ciljevi u istraŽivanju su i ostvareni. IstraŽivanjem smo potvrdili da je veoma visoka dijagnostička efektivnost i efikasnost scintigrafije i ciljane punkcije štitne Žlijezde u diferenciranju nodoznih promjena štitne žlijezde.

KLJUČNE RIJEČI: ciljana punkcija štitne žlijezde, scintigrafija štitne žlijezde Nastavi čitati Dijagnostička efektivnost nuklearno – medicinskih tehnologija kod nodoznih promjena štitne žlijezde