Učešće javnosti u kreiranju sigurnog zdravstva

Sažetak

Ovaj članak je teorijska rasprava o poređenju nekih definicija i praktične primene uključivanja javnosti u zdravstvenu negu zasnovan na pregledu literature. Njime se namerava izneti kritička analiza učešća javnosti u zdravstu, razmatrajući pitanja kao što su značaj i prednosti, nivoi i načini uključivanja pojedinaca ili zajednice, načini na koje stručnjaci utiču na uključivanje ljudi, kao i barijere u vezi sa uključivanjem ljudi u zdravstvo. Gore navedena diskusija zasnovana je na pregledu literture upoređujući učešće javnosti u zdravstvu u Velikoj Britaniji i posleratnoj jugoistočno-evropskoj zemlji Kosovu.
Sve ovo ima za cilj otvaranje diskusije u kosovskom zdravstvu o budućim potrebama razvoja.
Ovaj rad je o modernom javnom zdravlju, koje promoviše i ističe značaj učešća javnosti u zdravstvu. Postoje različite definicije i raznovrsni nivoi javne i društvene uključenosti u zdravstvo.To je obrazložilo da veće učešće javnosti vodi više demokratskom odlučivanju i boljoj odgovornosti. U modernom zdravstvu postoje raznovrsni metodi uključivanja javnosti u cilju poboljšanja zdravlja i načina na koji zdravstveni stručnjaci utiču na učešće javnosti. Učešćem u zajednici, osnovne organizacije, akcione grupe i pojedinci uče i stvaraju svest o sebi dok promovišu društvene promene.
Konačno, politika unutar zdravstenog sistema je okrenuta ka unapređenju uloge pacijenta i učešća javnosti u donošenju odluka u zdravstvu. Sada postoji i zakonska obaveza da se, o značajnim promenama usluga, uključi i konsultuje pacijent i javnost .Porast učešća javnosti doprineće stvaranju usluge koja je odgovornija prema pojedincima i zajednici, što će dovesti do poboljšanja zdravlja.
Zdravstveni radnici imaju pravu priliku da zastupaju svoje pacijente i građane pomažući im da razumeju o njihovoj nezi i lečenju, i da kao klijenti mogu uticati na svoju budućnost.Njihovo angažovanje (učešće) može da napravi razliku u njihovim životima i životima drugih članova zajednice.
Učešće javnosti se obično definiše kao proces komunikacije između građana i vlade u cilju izgradnje demokratskog i odgovornog zdravstvenog sistema (SZO, 2003), takođe ističe značaj učešća javnosti u procesu donošenja odluka u zdravstvu. Zdravstvene organizacije i agencije igraju značajnu ulogu u informisanju javnosti i ulaganju sredstava kao faktora za donošenje odluka.

Ključne reči: učešće javnosti, zdravstvena nega, sigurnost pacijenta

Nastavi čitati Učešće javnosti u kreiranju sigurnog zdravstva