Prisustvo depresije kod pacijenata sa multiplom sklerozom procijenjeno Beck-ovom skalom

Sažetak

UVOD: Multipla skleroza (MS) je hronična, autoimuna bolest, nejasne etiologije, klinički nepredvidljivog toka. Depresija je najčešći psihijatrijski poremećaj koji se susreće u bolesnika s multiplom sklerozom sa prevalencom od približno 50%. Imunomodulatorna terapija pokazuje blagotvoran učinak na tok MS, ali pojedini imunomodulatori mogu signifikantno dovesti do veće pojavnosti komorbidno prisutne depresije. Upravo zbog toga je značajno istražiti ovaj odnos, te u terapiji odabrati imunomodulatorni lijek koji će u najmanjoj mjeri dovesti do razvoja depresije.

HIPOTEZA: Depresivni poremećaji su često komorbiditetno prisutni uz MS, značajno češće kod žena i pacijenata na imunomodulatornoj terapiji.

Ciljevi rada: Evaluirati prisustvo depresivnih poremećaja kod pacijenata sa MS, ovisno o spolu i dobu oboljelih, ispitati komorbiditet depresivnog poremećaja ovisno o terapiji: Betaferon® ,Enkorten® naspram kontrolne grupe i utvrditi prisustvo suicidalnih nakana kod oboljelih od MS u odnosu na spol i vrstu terapije.

ISPITANICI I METODE: Ispitivanje je rađeno na Neurološkoj klinici KCUS-a. Ispitivanjem je obuhvaćeno 90 pacijenata sa dijagnozom MS, od toga je 30 ispitanika bilo na terapiji sa Betaferonom®, 30 pacijenata je obrađeno u sklopu kliničke studije rađene na Enkortenu® 2006. godine na KUC u Sarajevu i 30 pacijenata bez imunomodulirajuće terapije. Prilikom uzimanja podataka korišten je Beckov upitnik za ispitivanje prisustva depresije (BDI).

REZULTATI: Na osnovu našeg istraživanja, utvrdili smo da su žene značajno češće oboljevale od MS (2:1) u odnosu na muškarce, ispitanici su bili dominatno srednje životne dobi sa prosjekom starosti od 42,16 godina i SD=8,3 kod Enkortena® i 34,16 godina i SD=12,73 kod Betaferona® i 38,4 i SD= 11,8.

Na osnovu BDI skora imamo da je kod Betaferona® manji ukupni skor (10,83), međutim na osnovu BDI skale imamo da je na Betaferonu® više ispitanika patilo od nekog oblika depresivnog poremećaja, odnosno 19 (63,34%) ispitanika, za razliku od pacijenata na Enkortenu® gdje je bilo njih 13 (43,34%) i 12 (40%) u kontrolnoj grupi sa nekim oblikom depresivnog poremećaja. Treba naglasiti važnu činjenicu da je kod Betaferona® svega 3,33% ispitanika imalo tešku depresiju, za razliku od kontrolne skupine sa 10% i Enkortena® gdje je bilo 6,7% sa teškom depresijom . Kod sve tri grupe ispitanika imamo da su žene (kod Enkortena® 47,37% , kod Betaferona® 65% i u kontrolnoj skupini 37,4% više patile od depresije, nego ispitanici muškog spola.

Kod Enkortena® nije bilo ispitanika sa suicidalnim mislima za razliku od Betaferona® gdje je bilo 2 ispitanika i 4 ispitanika u kontrolnoj grupi, dok je jedan ispitanik imao ozbiljne suicidalne nakane.

ZAKLJUČCI: Naše ispitivanje je pokazalo da žene značajno češće oboljevale od multiple skleroze (2:1) u odnosu na muškarce, te da je depresija značajno prisutnija kod pacijenata sa MS koji su bili na terapiji Betaferonom®, u odnosu na pacijente koji su tretirani sa Enkortenom®. Češća je pojava depresije kod ženskog spola nezavisno od terapije. Rezultati naše studije pokazuju, da se Betaferon® mora koristiti sa oprezom zbog moguće pojave depresije i suicidalnog rizika. Suicidalni rizik je značajno češći kod pacijenata sa MS koji su na imunomodulatornoj terapiji, te je skriniranje depresije, edukacija pacijenata i članova obitelji, kao i provođenje objektivnih testova u domenu rada diplomirane medicinske sestre koja radi u Savjetovalištu za demijelinizirajuća oboljenja.

KLJUČNE RIJEČI: multipla skleroza, depresija, Beckova skala depresivnosti Nastavi čitati Prisustvo depresije kod pacijenata sa multiplom sklerozom procijenjeno Beck-ovom skalom