Uloga instrumentarke kod ginekoloskih endoskopskih operacija

Sažetak

UVOD: Ginekologija je grana medicine koja proučava bolesti i liječenje ženskog reproduktivnog sistema (maternice, jajnika i vagine), a odgovorna je i za sveukupno zdravlje žene. Prevod sa latinskog znači “nauka o ženama”, za razliku od andrologija, koja se bavi zdravstvenim problemima specifičnim za muški reproduktivni sistem. Važnu ulogu u razvoju ove grane ima medicinske prevencije i edukacije žena.

CILJ RADA: Objasniti proces endoskopije i njegove primjene u ginekološkim operacijama,
korištenje instrumenata – optičkih instrumenata (endoskopa) i održavanje (dezinfekcija, sterilizacija), te ulogu instrumentarke u procesu izvođenja ginekoloških endoskopskih operacija.

MATERIJALI I METODE: da bi se postigao ovaj cilj, korišteni su deskriptivni i statistički podaci iz državnog zavoda za statistiku-Skopje i privatne bolnice Remedika u Skopje.

REZULTATI: U prvoj Privatnoj bolnici Remedika u Skopju, metode endoskopije se rade od samog početka, od 2005g . U prvoj godini je urađeno 60 endoskopskih procedura i njihov broj svake godine raste da bi se došlo do broja u 2015 godini od 480 endoskopskih intervencija .

DISKUSIJA: endoskopska metoda u Makedoniji je počela da se radi 1995.godine i to na Klinici za ginekologiju Skopje. U prvoj godini je urađeno 170 endoskopskih procedura, dok u Prvoj Privatnoj bolnici Remedika Skopje endoskopije se rade od samog početka osnivanja od 2005 g. do danas. U prvoj godini je urađeno 60 endoskopskih procedura i njihov broj svake godine raste da bi se došlo do broja u 2015. godini od 480 endoskopskih intervencija. U operacionim salama u Remedici rade 12 instrumentarki i svi su vrsno obučeni pri instrumentiranju kod ovih intervencija.

ZAKLJUČAK: endoskopija je jednostavan postupak koji omogućava doktoru da pogleda unutrašnjost ljudskog tijela pomoću instrumenta koji se naziva endoskop. Endoskopija se neprestano razvija i kontiruirano napreduje u zadnjih godina, aktuelna je i robotska endoskopija. Kako bi instrumentake pratile ovaj proces napretka moraju neprestano da se educiraju kako putem stručnih časopisa tako, i posjećivanjem elitnih centara koji imaju iskustvo kod ovih procedura.

KLJUČNE RIJEČI: endoskopija, laparaskopija, histereskopija, optički instrumenti Nastavi čitati Uloga instrumentarke kod ginekoloskih endoskopskih operacija

Mastikoterapija i bioetičke perspektive u liječenju pacijenata nakon moždanog udara

Sažetak

UVOD: Moždani udar predstavlja jedno od najčešćih oboljenja moždanih struktura, čime rezultira smanjena mogućnost kretanja, smetnje u koordinaciji pokreta i hoda. Moždani udar je treći uzrok smrtnosti u svijetu, a prvi uzrok smrtnosti u Hrvatskoj. Najčešće se pojavljuje u srednjoj i starijoj životnoj dobi te uzrokuje značajna privremena i trajna onesposobljenja oboljele osobe. Usprkos napretku u zbrinjavanju bolesnika s moždanim udarom, bolesnici nakon preboljelog moždanog udara vrlo često imaju teška oštećenja i funkcionalna ograničenja kretanja i percepcije.

Postoje razni oblici liječenja: farmakoterapija, kirurško liječenje, edukativni programi koji su primarno usmjereni prema bolesniku i njegovoj obitelji te funkcionalno liječenje. Od svih oblika funkcionalnog liječenja koje obuhvaća različite modalitete fizikalnih postupaka značajno mjesto pripada i prirodnim ljekovitim činiteljima.

Neframakološko liječenje je sastavni dio kompleksnog liječenja bolesnika nakon moždanog udara gdje nefarmakološki postupci uključuju veliki broj modaliteta među kojima prirodni ljekoviti činitelji imaju značajnu ulogu. Naftalan je zemno mineralno ulje dobiveno destilacijom naftenske nafte, iz koje se izdvajaju sterani, spojevi slični steroidnim hormonima i provitaminu D, pročišćeni i sigurni za primjenu.

Naftalanoterapija je metoda primjene specifičnog malo poznatog prirodnog faktora u medicini. U svijetu su poznata dva nalazišta naftenske nafte od kojih je jedno u Ivanić Gradu, a drugo je gradić Naftalan u Azerbejdžanu. U radu su opisani načini djelovanja te vrste aplikacija naftalanoterapije, sa posebnim osvrtom na liječenje bolesnika nakon moždanog udara. U ovom istraživanju se koristila „mastika“, kruti pripravak naftalana. Mastikoterapija postiže specifične efekte u rehabilitaciji bolesnika nakon moždanog udara.

CILJ RADA: Cilj ovog istraživanja bio je ispitati utjecaj mastikoterapije na funkcionalni status i smanjenje boli kod pacijenata nakon moždanog udara, kroz dva tjedna provođenja terapije.

METODE: Za provjeru uspješnosti mastikoterapije kod ispitanika koristila se vizualno analogna skala za bol i indeks za funkcionalno mjerenje neovisnosti. Rezultati su evaluirani FIM indeksom i VAS skalom.

REZULTATI I ZAKLJUČCI: Većini ispitanika liječenje naftalanom smanjilo je bolove u zglobovima te je poboljšana pokretljivost zahvaćenih zglobova. Uzorak ispitanika je bio relativno mali, tako da ne možemo govoriti o znanstvenoj relevantnosti dobivenih rezultata. Međutim, mišljenja smo kako se navedena mastikoterapija u korelaciji s drugim pristupima pacijentu, o kojima govore i medicinska etika i različiti etički kodeksi, te u okviru govora o palijativnoj skrbi i pristupu bolesniku, može u budućnosti donositi značajne doprinose u oporavku, ne samo osoba koje su imale moždani udar, nego i kod osoba s drugim vrstama oštećenja i oboljenja, a kod kojih se koristi neka od terapija koje provodi lječilište Naftalan.

KLJUČNE RIJEČI: moždani udar, naftalanoterapija, mastikoterapija, bol, etika, bioetika, perspektive Nastavi čitati Mastikoterapija i bioetičke perspektive u liječenju pacijenata nakon moždanog udara

Uticaj glikemije na koncentraciju uree i kreatinina kod pacijenata ju republički centar za medicinsku rehabilitaciju „fojnica“ u fojnici

Sažetak

Za analizu su uzeti biohemijski nalazi pacijenata u zdravstvenoj ustanovi „Rehabilitacioni centar Reumal Fojnica“. Podaci biohemijskih analiza su prikupljeni u martu 2013 godine i statistički obrađeni na Katedri za biohemiju i fiziologiju Odjeka za biologiju na Prirodno-matematičkom fakultetu. Ukupan broj uzetih nalaza iznosio je 60, od toga 30 su biohemijske analize muškaraca, a 30 žena. Za ovaj rad su najvažnije analize koncentracije glukoze, ureje i kreatinina. Pri razvrstavanju i statističkoj obradi podataka vodilo se računa o dobi pacijenata, i shodno tome su razvrstani u grupe. Upoređivani su podaci koncentracije glukoze shodno starosti pacijenata, kako bi se utvrdilo da li je veći broj pacijenata sa povećanom koncentracijom šećera u krvi u mlađoj ili starijoj dobnoj skupini.

Ključne riječi : analiza, biohemijski nalazi, zdravstvena ustanova, pacijent Nastavi čitati Uticaj glikemije na koncentraciju uree i kreatinina kod pacijenata ju republički centar za medicinsku rehabilitaciju „fojnica“ u fojnici

Sistemska skleroza – visceralni tip – prikaz slučaja

Sažetak

Sistemska skleroza (skerodermija) je hronična multisistemska bolest nepoznate etiologije koja se karakteriše upalnim,vaskularnim i fibroznim promjenama kože i unutrašnjih organskih sistema. Uzrok i način nastanka bolesti još nisu u cijelosti poznati i jasni ali preovladava mišljenje da se radi o autoimunim zbivanjima, odnosno, autoagresivnim procesima u kojima organizam stvara antitjela protiv vlastitog tkiva.

Bolest je rijetka, s pojavom 3-12 slučajeva na milion stanovnika, a 3-5 puta češće oboljevaju žene. Prognoza bolesti je često nepovoljna.

KLJUČNA RIJEČ: sistemska skleroza Nastavi čitati Sistemska skleroza – visceralni tip – prikaz slučaja