Sigurnost pacijenta u operacionoj sali iz perspektive anestetičara

SAŽETAK

Sigurnost pacijenta u operacionoj sali,kao i cijeli njegov boravak u zdravstvenoj ustanovi, mora biti jedan od najvažnijih,a u širem smislu i najvažniji zadatak anestetičara.
Primum non nocere!Najprije ne naškoditi-stara je latinska izreka koja bi trebala uvijek biti na umu medicinskom osoblju,pa tako i anestetičaru.
Kako je to pravilo važilo u dalekoj prošlosti, tako je i u savremenoj medicini neophodno posvetiti punu pažnju pacijentu kao kompletnoj ličnosti i svesti na minimum sve moguće rizike koji bi dodatno,osim osnovne bolesti ili stanja,mogli ugroziti zdravlje, pa i život pacijenta.
Ovu tvrdnju osnažuje činjenica da je SZO/WHO 2009.g. ustanovila devet ciljeva za bezbijednost pacijenta. Rizik po pacijenta u operacionoj sali, ukoliko nisu ispoštovani protokoli,praktično predstavlja kompletno okruženje, što podrazumijeva sam operacioni trakt u smislu postojanja uslova za aseptičan rad(“čisto“ okruženje), ispravna aparatura i oprema, adekvatan i upotrebljiv materijal za rad, te najvažniji faktor-medicinsko osoblje, u našem slučaju-anestetičar.
Ukoliko imamo dobro obrazovanog, educiranog i odgovornog anestetičara u operacionoj sali, on će se potruditi da čitavo okruženje podredi sigurnosti pacijenta, a mogućnost incidenta ili pogreške u svome radu svede na najmanju moguću mjeru.
Neophodni su određeni postupci i radnje koji doprinose sigurnosti a mogu se podijeliti u tri faze: preoperativna faza, operativna faza i postoperativna faza.
Timski rad neophodan je preduslov za uspjeh operativnog tretmana,ali su odgovornosti medicinskog osoblja podijeljene i individualne-svako je odgovoran za svoj dio posla,kako moralno tako i pravno.
Postojanje protokola za sigurnost pacijenta u opreacionoj sali predstavlja sredstvo zaštite i pacijenta, ali i anestetičara. Da li ih imamo?

Ključne riječi: sigurnost pacijenta, edukacija, sigurno okruženje, protokoli, odgovornost.

Nastavi čitati Sigurnost pacijenta u operacionoj sali iz perspektive anestetičara

Učešće javnosti u kreiranju sigurnog zdravstva

Sažetak

Ovaj članak je teorijska rasprava o poređenju nekih definicija i praktične primene uključivanja javnosti u zdravstvenu negu zasnovan na pregledu literature. Njime se namerava izneti kritička analiza učešća javnosti u zdravstu, razmatrajući pitanja kao što su značaj i prednosti, nivoi i načini uključivanja pojedinaca ili zajednice, načini na koje stručnjaci utiču na uključivanje ljudi, kao i barijere u vezi sa uključivanjem ljudi u zdravstvo. Gore navedena diskusija zasnovana je na pregledu literture upoređujući učešće javnosti u zdravstvu u Velikoj Britaniji i posleratnoj jugoistočno-evropskoj zemlji Kosovu.
Sve ovo ima za cilj otvaranje diskusije u kosovskom zdravstvu o budućim potrebama razvoja.
Ovaj rad je o modernom javnom zdravlju, koje promoviše i ističe značaj učešća javnosti u zdravstvu. Postoje različite definicije i raznovrsni nivoi javne i društvene uključenosti u zdravstvo.To je obrazložilo da veće učešće javnosti vodi više demokratskom odlučivanju i boljoj odgovornosti. U modernom zdravstvu postoje raznovrsni metodi uključivanja javnosti u cilju poboljšanja zdravlja i načina na koji zdravstveni stručnjaci utiču na učešće javnosti. Učešćem u zajednici, osnovne organizacije, akcione grupe i pojedinci uče i stvaraju svest o sebi dok promovišu društvene promene.
Konačno, politika unutar zdravstenog sistema je okrenuta ka unapređenju uloge pacijenta i učešća javnosti u donošenju odluka u zdravstvu. Sada postoji i zakonska obaveza da se, o značajnim promenama usluga, uključi i konsultuje pacijent i javnost .Porast učešća javnosti doprineće stvaranju usluge koja je odgovornija prema pojedincima i zajednici, što će dovesti do poboljšanja zdravlja.
Zdravstveni radnici imaju pravu priliku da zastupaju svoje pacijente i građane pomažući im da razumeju o njihovoj nezi i lečenju, i da kao klijenti mogu uticati na svoju budućnost.Njihovo angažovanje (učešće) može da napravi razliku u njihovim životima i životima drugih članova zajednice.
Učešće javnosti se obično definiše kao proces komunikacije između građana i vlade u cilju izgradnje demokratskog i odgovornog zdravstvenog sistema (SZO, 2003), takođe ističe značaj učešća javnosti u procesu donošenja odluka u zdravstvu. Zdravstvene organizacije i agencije igraju značajnu ulogu u informisanju javnosti i ulaganju sredstava kao faktora za donošenje odluka.

Ključne reči: učešće javnosti, zdravstvena nega, sigurnost pacijenta

Nastavi čitati Učešće javnosti u kreiranju sigurnog zdravstva