Prikaz prijavljenih poslije transfuzijskih reakcija u periodu 2012-2013.g.

SAŽETAK

UVOD: Poslijetransfuzijske reakcije nedjeljivi su dio transfuzijskog liječenja. Opažaju se u    1 – 3 % bolesnika kod kojih se primjenjuje transfuzija. Transfuzijom krvnih pripravaka razni biološki aktivni sastojci koji se nalaze u krvnim pripravcima  unose u isto tako složenu bolesnikovu krv. Nuspojave transfuzijskog liječenja posljedica su razlika u sastavu krvi ili krvnih sastojaka između bolesnika i davatelja. Prema uzroku poslijetransfuzijske reakcije dijelimo na imunološke, koje su posljedica reakcije između protutijela i antigena, i neimunološke kojima pripadaju brojne reakcije koje nisu posljedica reakcije antigen  i antitijelo.

CILJ:  Prikazati prijavljene poslije transfuzijske reakcije u  SKB  Mostar tijekom perioda 2012 – 2013 godine u odnosu na ukupan broj primijenjenih krvnih pripravaka.

METODE: Podaci su prikupljeni iz BIS sustava SKB Mostar, Radne jedinice kontrole  kvalitete Transfuzijskog centra SKB Mostar i obrađeni u programu EXCEL.

REZULTATI: U 2012 godinu na 42 odjela / klinika SKB Mostar izdato je 12894 krvna pripravka a prijavljene su 13 poslijetransfuzijskih reakcija što je 0,1 %  reakcija od toga 10 alergijskih i 3 febrilne . U 2013 god izdato je  13825 krvna pripravka a prijavljeno je 23 poslijetransfuzijske reakcije 0,2 % reakcija od toga 18 alergijskih , 4 febrilne i 1 sumnja na TRALI.

ZAKLJUČAK: prema standardima Vijeća Europe za transfuzijsku medicinu u prosjeku se događa oko 1 – 3 % poslijetransfuzijskih reakcija što iz rezultata implementira da poslijetransfuzijske reakcije nisu prijavljivane u SKB Mostar ili su ostale neprepoznate skrivene osnovnom bolešću. Zbog neželjenih reakcija, transfuzijsko liječenje krvnim pripravcima primijeniti samo u strogo indiciranim slučajevima uz osiguranje sigurnosti transfuzijskog liječenja. Najčešće reakcije bile su alergijske.

Ključne riječi: poslijetransfuzijske reakcije, krvni pripravci, standardi, sigurnost

 

REVIEW OF REPORTED REACTION AFTER BLOOD TRANSFUSION FOR THE PERIOD 2012-2013

Author:

Ornela Stojčić, Jadranka Knežević

University Clinical Hospital Mostar

Department of Transfusion Medicine

 

SUMMARY

INTRODUCTION: Post-reactions are inseparable part of transfusion therapy. 1-3% of patients with transfusion are observed. Transfusion of blood components with various biologically active ingredients that are found in blood components are entered in the equally complex patient’s blood.

Side effects of transfusion treatment are due to differences in the composition of blood components between patients and providers. According to the Post-cause reactions can be divided into genetic, that result from the reaction between antibodies and antigens, and non-immunological which belong to many reactions that are not the result of the reaction of antigen and antibody.

OBJECTIVE: To describe the reported post-reactions in the University Clinical Hospital Mostar during the period 2012 – 2013 in relation to the total number of blood components administered.

METHODS: Data were collected from the BIS system of University Clinical Hospital Mostar, Transfusion Center working units of quality control of University Clinical Hospital Mostar and processed in EXCEL.

RESULTS: In 2012, the 42 departments/clinics OF University Clinical Hospital Mostar has issued 12,894 blood components and 13or 1% were reported to the Post-reaction of which 10 allergic and 3a febrile illness. In 2013, 13,825 blood components were issued and 23 or 0,2% has been reported to the Post-reaction of which 18 of allergic, 4 febrile and one suspected chafed.

CONCLUSION: According to the Council of Europe standards for transfusion medicine in average occurs about 1 – 3% of post reactions that results from implementing the Post-reactions have not been reported in University Clinical Hospital Mostar or remained uknown by hidden and unrecognized underlying diseases. Because of adverse reactions, transfusion of blood components are used only in strictly indicated cases while ensuring the safety of blood transfusion therapy. The most common reactions were allergenic.

Keywords: Post-reactions, blood components, standards, security

Odgovori