Rana rehabilitacija pacijenata kod cerebralnih aneurizmi

Early rehabilitation in patients with cerebral aneurysms

SAŽETAK

UVOD: Cerebrovaskularne bolesti (CVB) uz kardiovaskularne bolesti (KVB) i maligne bolesti su najčešća oboljenja muškaraca i žena u razvijenom svijetu. Nalaze se na trećem mjestu po smrtnosti, a na prvom mjestu po invalidnosti. Pod pojmom CVB podrazumevaju se svi poremećaji u kojima je dio mozga prolazno ili trajno oštećen ishemijom ili krvarenjem i kod kojih je jedan ili više krvnih sudova mozga primarno oštećen patološkim procesom.

CILJ RADA: je ustanoviti utječe li rani početak rehabilitacije oboljelih od cerebralnih aneurizmi na: pojavu komplikacija, na dužinu akutnog liječenja i nastavak liječenja u drugim ustanovama.

METODE ISTRAŽIVANJA: Ispitivanje je retrospektivno. Studija obuhvata period od 01.12.2013.godine do 01.07.2014. godine. U istraživanje je uključeno 50 pacijenata.

U istraživanje su uključeni svi pacijenti Klinike za neurohirurgiju KCUS koji su hospitalizirani u gore navedenom periodu.

REZULTATI I ZAKLJUČCI: Analizom spolne distribucije ispitanika ustanovili smo da je statistički značajniji broj pacijenata ženskog spola 78%, u odnosu na pacijente muškog spola kojih je bilo 22%. Kada je u pitanju starosna struktura ispitanika, najveći broj ispitanika spada u dobnu skupinu od 46-55 godinu njih 44% (22), u dobnim skupinama od 36-45 godina i 56-66 godina imamo po 9 pacijenta (18%), u dobnim skupinama od 67-75 i 76-85 godina imamo po 1 pacijenta.

Prema zastupljenosti dijagnoza u našem istraživanju utvrdili smo sljedeće. Najveći broj dijagnoza je Aneurisma rupturata njih ukupno 38 (76%), zatim Aneurisma a Basilaris 9 (18%), Aneurisma Gigantea 2 (4%) i 1 Aneurisma a Ophtalmicae 2 (4%).

KLJUČNE RIJEČI: rehabilitacija, cerebralne aneurizme, cerebrovaskularne bolesti, prevencija komplikacija

SUMMARY

INTRODUCTION: Cerebrovascular diseases along (CVB) with cardiovascular diseases (KVB) and malignant diseases are the most common diseases of men and women in the developed world.There are third in mortality, and in the first place bydisability.The term CVB means all disorders in which part of the brain is transiently or permanently damaged byischemia or bleeding and in which one or more blood vessels of the brain primarily damaged by pathological process.

AIM OF THE WORK: to determine the influence of the early start of rehabilitation of patients with cerebral aneurysms on: currence of complications, the length of the acute treatment and continuation of treatment at other institutions.

METHODS OF SEARCHING: The study has a retrospective.The study included the period from 01.12.2013. to 01.07.2014.years. The study included 50 patients. The study included all hospitalized patients of the Department for Neurosurgery KCUS in the above mentioned period.

RESULTS AND CONCLUSIONS: The analysis of sex distribution of subjects showed that there is a statistically significant higher number of women (78%), compared to the number of male patients (22%).When it comes to the age structure of the respondents , most of the respondents belong to the age group of 46-55 years old- 44% (22), in the age groups of 36-45 years old and 56-66 years old there is 9 patients in each (18%), in the age groups of 67-75 years old and 76 -85 years old we have 1 patient.

We conclude that the majority of diagnoses in our study is Aneurysma rupturata with 38 (76%) cases, followed by aneurysm of the basilar artery with 9 cases (18%), Aneurisma Gigantea with 2 cases (4%) aneurysm of the ophtalmic artery with 2 cases (4%).

KEY WORDS: rehabilitation, cerebrovascular aneurysms, cerebrovascular diseases,prevention of complications

Nastavi čitati Rana rehabilitacija pacijenata kod cerebralnih aneurizmi