Značaj edukacije anestezioloških tehničara i medicinskih sestri/tehničara u jedinicama intenzivnog liječenja

SAŽETAK

Anestezija, reanimacija i intenzivna medicina je izrazito dinamična grana medicine gdje se liječnik često mora osloniti na pomoć svojih zdravstvenih tehničara. Pred anesteziološke tehničare i medicinske sestre se svakodnevno postavljaju novi zahtjevi i rastu očekivanja u svezi sa njihovom ulogom u pružanju zdravstvene njege. Osnivaju se studiji za specijalizirane anesteziološke tehničare, u pojedinim dijelovima svijeta se očekuje od njih da samostalno vode anesteziju  relativno zdravih bolesnika, a pred sestre/tehničare u jedinicama intenzivnog liječenja se postavljaju zahtjevi za stalnom edukacijom, jer studije pokazuju da je edukacija ovog dijela zdravstvenog osoblja povezana sa manjim brojem komplikacija i manjom smrtnošću u jedinicima intenzivnog liječenja.

Ključne riječi: anesteziološki tehničar, edukacija, jedinica intenzivnog liječenja, medicinska sestra

UVOD

Anestezija, reanimacija i intenzivna medicina je jedna od najdinamičnijih, ako ne i najdinamičnija grana medicinske specijalizacije. Situacije gdje se stabilnost bolesnika može značajno promijeniti iz minute u minutu su relativno česte: jedna relativno mirna anestezija se zbog akutnog krvarenja može pretvoriti u borbu za život i smrt, nagla promjena srčanog ritma za vrijeme operativnog zahvata može zahtijevati hitnu intervenciju itd. Slična je situacija i u jedinicama intenzivne njege gdje se po definiciji smještaju najteži bolesnici koji zahtijevaju 24-satni nadzor i gotovo stalno korigiranje terapijskog pristupa.

Liječnik, specijalista anestezije, reanimacije i/ili intenzivnog liječenja je gotovo svakodnevno izložen gore navedenim izazovima. Međutim, priroda posla je takva da on ne može uvijek biti uz bolesnika. U operacijskoj dvorani se često dešava da je jedan liječnik istovremeno nadležan za 2 ili 3 bolesnika, u jedinicama intenzivne njege je taj broj i veći. U takvim uvjetima je realno očekivati da liječnik neće uvijek biti na licu mjesta, te je na anesteziološkim tehničarima, odnosno sestrama/tehničarima u jedinici intenzivne njege, da sami na vrijeme prepoznaju situaciju koja zahtijeva dodatne terapijske mjere, obavijeste nadležnog liječnika i sami započnu sa terapijom ukoliko je nužno. Zbog toga je izrazito važno da se na navedenim radnim mjestima nalaze educirane i osposobljene osobe koje su u stanje da adekvatno odgovore na izazove struke. Nešto od navedenog znanja, anesteziološki tehničari i sestre/tehničari u intenzivnoj njegi mogu stjeći iskustvom, ali samo iskustvo nije uvijek dostatno. Osim toga, šta ako je mlad kolektiv? Šta ako nema dovoljno iskusnih tehničara? Rješenje se može postići podizanjem edukacije na jedan značajno viši nivo.

Anesteziološki tehničar/anestetičar

Manjak liječnika specijalista anestezije, reanimacije i intenzivnog liječenja je prisutan diljem svijeta, negdje u većem, negdje u manjem broju. Ovakav kronični nedostatak anesteziologa može dovesti do produljenja lista čekanja ili čak otkazivanja pojedinih operativnih zahvata. U SAD (Sjedinjene Američke Države) ovaj manjak anesteziologa ne dolazi do izražaja zahvaljujući razvoju anesteziološke službe u koju pored liječnika ulaze i certificirani anesteziološki tehničari (CRNA-Certified Registered Nurse Anestetists)(1). CRNA su medicinski tehničari sa master stupnjem edukacije i specijalizacijom iz anestezije. Uvjeti za pristupanje u program CRNA su Bachelor stupanj edukacije, dozvola za rad kao medicinska sestra/tehničar, te godina dana iskustva u jedinici intenzivnog liječenja.Nakon završenog studija ovi certificirani anesteziološki tehničari u 16 država SAD-a mogu samostalno voditi anesteziju (CRNA), dok su u ostalim državama pod supervizijom nadležnog anesteziologa koji je dužan biti tijekom ključnih momenata anestezije (pregled bolesnika, uvod u anesteziju, buđenje iz anestezije isl). I u zemljama Zapadne Europe, unatoč većem broju anesteziologa, sve su češći zagovori ka uvođenju sličnog sustava, što je podržano i od strane IFNA-e (International Federation of Nurse Anesthetists). Naime, po standardiziranom programu edukacije IFNA-e, specijalizirani anesteziološki tehničar bi bio sposoban samostalno voditi anesteziju za bolesnike ASA I i ASA II kategorije (ASA – American Society of Anesthesiologists).

Kao jedan od primjera stalnih napora u edukaciji anestezioloških tehničara bi se mogli navesti tečajevi Američkog udruženja anestezioloških tehničara (AANA – American Association of Nurse Anesthetists) kojima senastoji poboljšati anesteziološka praksa (2,3). Pored toga, znatni napori se ulažu i u pronalaženju najoptimalnije metode podučavanja, te postoje mnoge studije koje se bave upravo tim pitanjem (4,5,6).

Medicinske sestre/tehničari u jedinici intenzivne liječenja

 Medicinske sestre/tehničari u jedinicama intenzivne liječenja (JIL) ne mogu samostalno pružati zdravstvenu njegu bolesnicima, niti još uvijek postoje inicijative za takvo nešto. Međutim, ta činjenica ne umanjuje značaj medicinskih sestara/tehničara jer su upravo oni u najbližem, najprisnijem kontaktu sa bolesnicima. Prema studiji Edyta K. i suradnika medicinska sestra/tehničar u JIL-u provede uz bolesnike 84,4% radnog vremena (7). Prema istoj studiji optimalan odnos sestre:bolesnici u JIL-u bi bio 1:1,2 dok se broj bolesnika na jednog liječnika kreće u rasponu 5-10, zavisno od ustanove. Takva organizacija rada prinuđava liječnike da se u velikoj mjeri oslone na medicinske sestre/tehničare, jer bi upravo one zahvaljujući tom stalnom kontaktu sa malim brojem bolesnika trebale primijetiti prve promjene na njima.

U jednoj anketnoj studiji provedenoj na medicinskim sestrama/tehničarima u JIL-u u 20 europskih zemalja Fulbrook i suradnici su zaključili da je znanje anketiranog osoblja relativno slabo kad je riječ o respiraciji/strojnoj ventilaciji i izrazili svoju zabrinutost povodom toga (8). Jansson i suradnici su u svom članku obradili više studija o važnosti edukacije u prevenciji VAP-a (Ventilator associated pneumonia-Pneumonia uzrokovana strojnom ventilacijom) i drugih komplikacija vezanih uz strojnu ventilaciju i zaključili da stalna edukacija osoblja u JIL smanjuje broj komplikacija i poboljšava kvalitetu zdravstvene njege u JIL-u (9). Pored navedenog, i veći broj drugih studija se bavi upravo VAP-om i ulogom medicinskih sestara/tehničara i njihove edukacije u prevenciji ovih čestih komplikacija (10, 11)

Druga, nedavno objavljena, studija je povezala bolje radne uvjete sa 11% manjom 30-dnevnom smrtnošću bolesnika (12). Ista studija navodi i manju smrtnost u radnim sredinama gdje su medicinske sestre/tehničari na višem stupnju akademske edukacije.

Međutim, istraživanja ne idu samo u smjeru edukacije medicinskih sestara/tehničara sa ciljem smanjenja komplikacija u JIL-u. U pojedinim studijama su sestre/medicinski tehničari radili intervencije obično rezervirane za liječnike i proučavao se ishod. Tako npr. u studiji koju su načinili Chee i ostali sestre u JIL-u su uspješno postavljale arterijske linije u radijalnu arteriju (13). U studiji Alexandroua i drugih su specijalno obučene medicinske sestre/tehničari sa uspjehom i malim brojem komplikacija plasirale središnji venski kateter u čitavoj zdravstvenoj ustanovi, te je zaključak autora kako bi jedan takav specijalno obučeni tim medicinskih sestara/tehničara smanjio troškove i unaprijedio efikasnost pružanja zdravstvenih usluga (14).

ZAKLJUČAK

Stalna modernizacija zdravstva, težnja ka racionalizaciji resursa i postizanju veće ekonomske isplativosti će u budućnosti postavljati sve veće zahtjeve pred anesteziološke tehničare i medicinske sestre/tehničare u JIL-u. U budućnosti će broj njihovih zadataka sasvim sigurno rasti, samim tim i odgovornost, a jedini način da se adekvatno odgovori na te izazove jeste ulaganje u akademsku i stručnu edukaciju.

 

IMPORTANCE OF EDUCATION OF MEDICAL TEHNICIANS/NURSES IN THE INTENSIVE CARE UNIT

Author:

Mirko Mihalj

University Clinical Hospital Mostar

 

SUMMARY

Anesthesia, resuscitation and intensive care medicine is very dynamic branch of medicine where the doctors often must rely on the help of their medical technicians. Medical technicians/nurses in the intensive care unit (anesthetic technicians) are every day assigned for new tasks and facing new challenges, also there is evident  rise of  expectations from  them in providing health care. Nowadays, new study programs, specialized for medical technicians/nurses in the intesive care unit are established, and in some countries in the world is expected of them to independently maintain anesthesia of relatively healthy patients, and they are required  to constantly educate, because studies show that professional education in this part of health care is associated with reduced number of complications and lower mortality rate in intensive care units.

Keywords: anesthetic technician, education, intensive care unit, medical tehnician/nurse

Literatura

 1. Takashi M, Tetsuro S. The role of Certified Registered Nurse Anesthetists in the United States. J Anesth. 2011;25:734–740.
 2. Aker J, Biddle C. AANA journal course. Update for nurse anesthetists-part 4-life in the balance: the role of serpins in disease genesis and prevention.AANA J. 2007 Oct;75(5):349-54.
 3. Joyce JA. AANA journal course.Update for nurse anesthetists-part 5-Transfusion-related acute lung injury.AANA J. 2007 Dec;75(6):437-44.
 4. Collins S, Callahan MF. A Call for Change: Clinical Evaluation of Student Registered Nurse Anesthetists. AANA J. 2014 Feb;82(1):65-72.
 5. McLain NE, Biddle C, Cotter JJ. Anesthesia clinical performance outcomes: does teaching method make a difference?AANA J. 2012 Aug;80(4 Suppl):S11-6.
 6. Dubowitz G, Evans FM.Developing a curriculum for anaesthesia training in low- and middle-income countries.Best Pract Res Clin Anaesthesiol. 2012 Mar;26(1):17-21.
 7. Cudak EK, Dyk D.Nursing demand in intensive therapy units. Anestezjol Intens Ter. 2010 Apr-Jun;42(2):70-4.
 8. Fulbrook P, Albarran JW, Baktoft B, Sidebottom B.A survey of European intensive care nurses’ knowledge levels.Int J Nurs Stud. 2012 Feb;49(2):191-200.
 9. Jansson M, Kääriäinen M, Kyngäs H. Effectiveness of educational programmes in preventing ventilator-associated pneumonia: a systematic review.J Hosp Infect. 2013 Jul;84(3):206-14.
 10. Subramanian P, Choy KL, Gobal SV, Mansor M, Ng KH.Impact of education on ventilator-associated pneumonia in the intensive care unit.Singapore Med J. 2013 May;54(5):281-4.
 11. Zurmehly J. Oral care education in the prevention of ventilator-associated pneumonia: quality patient outcomes in the intensive care unit.J Contin Educ Nurs. 2013 Feb;44(2):67-75.
 12. Kelly DM, Kutney-Lee A, McHugh MD, Sloane DM, Aiken LH.Impact of critical care nursing on 30-day mortality of mechanically ventilated older adults.Crit Care Med. 2014 May;42(5):1089-95.
 13. Chee BC, Baldwin IC, Shahwan-Akl L, Fealy NG, Heland MJ, Rogan JJ.Evaluation of a radial artery cannulation training program for intensive care nurses: a descriptive, explorative study.Aust Crit Care. 2011 May;24(2):117-25.
 14. Alexandrou E, Spencer TR, Frost SA, Mifflin N, Davidson PM, Hillman KM.Central venous catheter placement by advanced practice nurses demonstrates low procedural complication and infection rates–a report from 13 years of service. Crit Care Med. 2014 Mar;42(3):536-43.

Odgovori